15 Aralık 2010 Çarşamba

ÇSG eğitim uzman yardımcısı aranıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığından:
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI ELEME VE GİRİŞ SINAVLARI DUYURUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığında istihdam edilecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde genel idari hizmetleri sınıfında açık bulunan 7 inci dereceden toplam 20 adet kadro için alınacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı kadrolarının lisans türü ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

Bölüm
Adet
1.
Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu
7
2.
Fakültelerin Eğitim Bilimleri Bölümü mezunu
3
3.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu
2
4.
Makine Mühendisliği bölümü mezunu
1
5.
Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu
1
6.
Çevre Mühendisliği bölümü mezunu
1
7.
İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu
1
8.
Maden Mühendisliği bölümü mezunu
2
9.
İstatistik bölümü mezunu
2
TOPLAM
20

1 - SINAVLARA BAŞVURU ŞARTLARI:

(1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Üniversitelerin en az dört yıl süreyle eğitim veren Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim (Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü) Fakülteleri ile Fakültelerin Makine, Endüstri, İnşaat, Maden, Çevre Mühendisliği bölümleri, Fakültelerin Eğitim Bilimleri
ve İstatistik bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden lisans eğitimi görmüş olmak,

b) (1) Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olan adaylar için 27-28 Haziran 2009 tarihi ile 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 46 ve KPSSP 114 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

(2) Fakültelerin Makine, Endüstri, İnşaat, Maden, Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun adaylar için 27-28 Haziran 2009 tarihi ile 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 5 puan türünde en az 70 puan almış olmak,

(3) Fakültelerin istatistik bölümlerinden mezun adaylar için 27-28 Haziran 2009 tarihi ile 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 75, KPSSP 102 ve KPSSP 111 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

(4) Fakültelerin Eğitim Bilimleri Bölümünden mezun adaylar için 27-28 Haziran 2009 tarihi ile 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 10 puan türünde en az 70 puan almış olmak,

(5) İletişim (Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü) Fakültesinden mezun adaylar için 27-28 Haziran 2009 tarihi ile 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 4 puan türünde en az 70 puan almış olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,

d) Sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

e) 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan KPSS sonuçlarına göre İngilizce dilinde en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2009 veya 2010 yıllarında yapılmış KPDS’den İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,

f) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

(2) Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına ve müracaat edilen lisans türüne göre ayrı ayrı listeler halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı almış bulunan;

1. Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler mezunları için ilk 35 aday,

2. Fakültelerin Eğitim Bilimleri Bölümü mezunları için ilk 15 aday,

3. İletişim (Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü) mezunları için ilk 10 aday

4. Makine Mühendisliği bölümü mezunları için ilk 5 aday ,

5. Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları için ilk 5 aday,

6. Çevre Mühendisliği bölümü mezunları için ilk 5 aday,

7. İnşaat Mühendisliği mezunları için ilk 5aday,

8. Maden Mühendisliği bölümü mezunları için ilk 10 aday,

9. İstatistik bölümü mezunları için ilk 10 aday

olmak üzere en yüksek puanı bulunan adaylar giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.2 - BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

(1)Sınava katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) İş talep formu,

b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlıkça ya da diğer resmi Makamlarca onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

ç) KPSS sonuç belgesindeki yabancı dil puanı dışında belge ibraz eden adaylar için bu belgenin aslı ya da Başkanlıkça onaylı örneği (KPDS puanının uluslararası geçerliliği bulunan belgelere denkliğinde YÖK’ün http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/lang,tr_TR/ internet adresindeki Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablosu dikkate alınacaktır),

d) 3 adet vesikalık fotoğraf.

(2) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.3 - BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş sınavına katılacak adayların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı İdari İşler Müdürlüğü Yunus Emre Mahallesi Kübra Sokak No:1 Pursaklar/ANKARA adresinden temin edecekleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi www.casgem.gov.tr adresinden indirecekleri iş talep formunu doldurmaları ve bu forma istenilen diğer belgeleri ekleyip en geç 30/12/2010 günü mesai saati bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı İdari İşler Müdürlüğü Yunus Emre Mahallesi Kübra Sokak No:1 Pursaklar/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvuru formunda hangi lisans türüne müracaat ettiklerini işaretleyeceklerdir.4 - GİRİŞ SINAVININ YAPILACAĞI TARİH, SAAT VE YER:

Sınav 24/01/2011 ile 26/01/2011 tarihleri arasında her gün saat 9.30’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı Yunus Emre Mahallesi Kübra Sokak No:1 Pursaklar/ANKARA’dır.5 - GİRİŞ SINAVLARININ KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

(1) Giriş sınavı tüm adaylar için aşağıdaki konularda yapılacaktır:

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, genel kültür, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7460 sayılı kanun ve ilgili mevzuat, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku(Genel Hükümler), İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İktisat, Uluslar arası Kuruluşlar, Sosyal Politika, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası, adayın mezun olduğu mühendislik bölümü itibariyle ilgili konular ile İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Türk ve AB mevzuatı, istatistik, eğitim bilimleri de sınav konuları arasında yer alır.

(2) Giriş sınavında, yukarıdaki konulara ilişkin olarak adayın bilgisi yanında, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak her adaya ayrı ayrı not verilir. Sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav kurul üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir. En az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır.

6 - GİRİŞ SINAVININ SONUÇLANMASI

Sınav sonucunda, adaylar için lisans türleri ve kontenjanlarına göre ayrı ayrı nihai başarı sıralaması yapılır. Lisans türü ve kontenjanlarına göre nihai başarı sıralamasında başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder