15 Aralık 2010 Çarşamba

Kırklareli itfaiyeci aranıyor

ÜSKÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Üsküp Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmenliği, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği ve 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te belirtilen hükümler çerçevesinde; Belediyemize aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 1 Adet itfaiye Eri kadrosuna, 2010 yılı kamu personeli seçme sınavına (KPSS-Lisans) girmiş ve belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puana göre belediyemize
müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumu itibariyle ilan edilen sayının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.


Unvanı-Sınıfı-Kadro Derecesi-Adedi-Cinsiyet-Öğrenim Durumu-En Az KPSS Puanı
İTFAİYE ERİ-GİH-7-1-E/K-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme bölümünden mezun olmak-KPSSP3-78

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI
İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartların yanı sıra;
1) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m’ den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak,
3) İtfaiye eri sınavının yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
4) Erkek adaylar için Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmış veya tecilli olmak.
5) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,
6) 2010 yılı KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmiş olmak ve en az yukarıdaki tabloda gösterilen puan ve üzeri puan almış olmak.
BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ
Başvurular 27/12/2010 tarihinde saat 08:30 başlayıp 29/12/2010 tarihinde saat 17:30’da sona erecek olup, müracaatlar Üsküp Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular ve nitelikleri uygun olmadığı tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak Başvuru Formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1) KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya ÖSYM’ce onaylı sureti.
2) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi (aslı başvuru sırasında ibraz edilecek)
3) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
4) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
5) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.
6) Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı
7) Adli Sicil Belgesi
8) Başvuru formu ve Boy – Kilo Tespit Formu
9) Resmi sağlık kurumundan alınan sağlık raporu
SINAV YERİ VE ZAMANI
Sınav Üsküp Belediye Başkanlığı Toplantı salonunda 10/01/2011 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayacak olup, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak yapılacaktır.
SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME
1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.
2) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dâhil olmak üzere, itfaiye yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.
3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden 70 puan almak gerekir.
4) Sınav sonucu sözlü sınav başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir.
5) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ile ilan olunacaktır. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.
6) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağırılır.
7) Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve durum sınava girecek adaylara bildirilir.
8) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
SINAV KONULARI
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
3) 657 sayılı Devlet Memurları kanunu
4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.
5) Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi,
Sınav sonuçları Üsküp Belediye Başkanlığı ilan panosunda duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder