15 Aralık 2010 Çarşamba

Malatya itfaiyeci iş ilani

T.C. MALATYA İLİ DARENDE İLÇESİ YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 'NDAN

Malatya İli Darende İlçesi Yenice Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu nun 48. nci maddesinin (A)Fıkrasında yer alan şartları taşımak koşulu ile Belediyemizde boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil aşağıda belirtilen İtfaiye eri kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii olarak çalıştırılmak üzere Personel alınacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR İLE ARANILAN NİTELİKLER
Sınıfı-Unvanı-Derece-Adedi-Cinsiyet-KPSS Puan Türü-Taban Puan-Öğrenim Durumu
G.İ.H-İtfaiye Eri-7-1-E / K-KPSSP3-51-Fakülte veya 4 yıllık yüksek Okul mezunu olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- Türk vatandaşı olmak,
2- Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okul Mezunu olmak
3- İtfaiye Sınavının yapılacağı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
4- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik
gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye
teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
5- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg, kadınlarda en az 1,60 m. boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,
6- Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
7- İtfaiye görevini yapmaya engel kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak
8- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmak,
9- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu
Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş, KPSS’den lisans mezunu adaylar için (KPSSP3) 51 puan, ve üzeri puan almış olmak .

Belediyemize başvuran adaylar KPSSP3 Başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday dayanıklılık ve sözlü sınava çağrılacak olup sınava çağrılan adayların listesi Belediyemizin İlan Panosuna asılarak duyurulacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ :

a) Başvurular, Darende Yenice Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne (Esentepe mahallesi Yenice Darende/Malatya adresine ) şahsen yapılacak olup , posta ve internet yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
b) Başvurular Yenice Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne Matbuu olarak hazırlanmış bulunan teslim-tesellüm belgesi karşılığında yapılacaktır.
c) Başvurular 24 Aralık Cuma Günü saat 10.00 da başlayıp 16.00 da sona erecektir. Belirtilen tarih ve saatlerin dışında müracaatlar kabul edilmeyecektir.


BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

Aday tarafından noksansız olarak doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği kurumdan temin edilecektir) ekinde aşağıdaki belgeler sunulacaktır.
1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi Aslı veya ÖSYM’ den Onaylı fotokopisi
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C.Vatandaşlık Nosu olan)
3- 2 adet Yeni çekilmiş vesikalık Fotoğraf (1 adeti Başvuru Formuna Yaptırılacak)
4- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin Aslı veya Noter tasdikli sureti
5- İlçemizde bulunan Sağlık Grup Başkanlığından alınacak boy ve kilo tespit tutanağı.
6-Erkek adaylar için Terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan

SINAV YERİ VE ZAMANI :
Sınav ; Yenice Belediye Başkanlığı Hizmet binasında 27.12.2010 Pazartesi günü saat 09.30.da sözlü sınav sınav komisyonu huzurunda dayanıklılık ve mülakata tabii tutulacaklardır.Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olacaktır.

SINAV KONULARI (Mülakat sınav konuları) :

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuatı
e) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testi,

(NOT: Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Sınava girişe hak kazanan adaylar için, 27 Aralık 2010 Pazartesi Günü Yenice Belediyesi Hizmet binasında Saat 09:30’da Sözlü Sınav Komisyonu huzurunda Sözlü Sınav ve dayanıklılık testi yapılacaktır. Sözlü sınav ve dayanıklılık testinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sözlü sınavı ile dayanıklılık testi notunun aritmetik ortalamasının ( Kurum sözlü sınavı notu) %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle İtfaiye Eri kadroları için başarı notu belirlenir. Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Belediye Başkanlığı ilan panosuna asılarak duyurulur.Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar ASİL ve boş kadro sayısının yarısı kadar YEDEK aday belirlenir.Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
Süresi içinde yapılmayan ve İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.


Telefon :0.422.621 31 15-621 31 21
Fax :0.422.621 31 21

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder