22 Aralık 2010 Çarşamba

Samsunda belediyeler birliği 4 işçi alacak

İŞÇİ İLANI
İLANI VEREN İŞYERİ: ÇARŞAMBA BELEDİYELER BİRLİĞİ

TOPLAM AÇIK İŞ SAYISI: 4 Kişi (2 adet düz işçi, 2 adet kantar görevlisi)
İŞİN SÜRESİ: Daimi (Deneme Süreli)
DENEYİM: --
KİŞİSEL ÖZELLİKLER:
Cinsiyet: Erkek/Kadın
Yaş: Mülakat Tarihi itibariyle 47 yaşını doldurmamış olmak
T.C. Vatandaşı olmak
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık
kurulu raporuna sahip olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, Ağır hapis
veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından
dolayı, hükümlü bulunmamak,
ÖĞRENİM KRİTERLERİ: İlköğretim veya Lise mezunu olmak.
ASKERLİK DURUMU: Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi
bulunmamak (Tecilli olmak)
SON BAŞVURU TARİHİ: 24.12.2010 mesai bitimi
NEREYE MÜRACAAT EDECEKLERİ: Çarşamba İlçesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
Özgeçmiş (El yazısı ile yazılacak)
Diploma veya mezuniyet belgesi
Nüfus kayıt örneği
Adli Sicil Belgesi
Askerlik Terhis ve Tecil Belgesi

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder