7 Ocak 2011 Cuma

Siirt itfaiyeci iş ilanı

SİİRT İLİ PERVARİ İLÇESİ BEĞENDİK BELDE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Beğendik Belediye Başkanlığı Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere; 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği”, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 nci maddesinin (A) fıkrasındaki şartları, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesindeki şartları ile 16. ve 17. maddesindeki hükümler çerçevesinde aşağıda tabloda belirtilen ve boş bulunan 1 adet İtfaiye Eri kadrosuna sözlü sınav ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.
ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR:
SINIFI--UNVANI--DERECESİ--ADETİ--KPSS Puan Türü--TabanPuanı--CİNSİYETİ--EĞİTİM DURUMU
GIH--İTFAİYE ERİ--11--1--KPSS P94--70--BAY BAYAN--LİSE MEZUNU

Toplam :1 Adet İtfaiye Eri
BAŞVURU ŞARTLARI :
İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

1-Türk Vatandaşı olmak,
2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-Erkek adaylar için Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
4-Kalıcı bulaşıcı bir hastalığı olmamak, itfaiye görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir hastalığı bulunmamak.
5-Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi
olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
6-Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.
7-Sınavın yapılacağı 28.01.2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
8–2010 yılı KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmiş olmak ve en az yukarıda tabloda gösterilen puan ve üzeri puan almış olmak.
9- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak
10–657 Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. Maddesinin ( A ) fıkrasında belirtilen şartları taşımak
11- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ :
Başvurular 24.01.2011 günü saat 8.00’dan, aynı gün sat 17.00’ye kadar Beğendik Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup, posta ve e-mail yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak Başvuru Formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1- T.C. Kimlik Nolu Nüfus Cüzdan Fotokopisi (aslı başvuru sırasında ibraz edilecek)
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
3- KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya ÖSYM’ce onaylı sureti.
4- Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi. (Son bir ay içinde alınmış olması)
5- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
6- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olduğunu veya tecilli olduğunu gösterir belge.
7- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.
8- Başvuru formu ve Boy – Kilo Tespit Formu (Boş Başvuru ve Boy-Kilo Tespit Formu örneği Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.)
9- Resmi sağlık kurumundan alınan sağlık raporu

SINAV YERİ VE SAATİ :
Sınav yeri Beğendik Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı odası olup, 28.01.2011 günü saat 10.00’da sözlü sınav yapılacaktır.
MÜLAKAT KONULARI
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat,
e) Mesleki Uygulamalar,
f) Genel Kültür.

SINAV GİRİŞ BELGESİ :

Başvuru şartlarını taşıyanlardan; KPSSP3 başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Belediyemiz ilan panosuna asılarak yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar, kendileri için düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini 27.01.2011 tarihinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden şahsen alacaklardır. Adaylar sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanını yanlarında bulunduracaklardır. Başvuru şartlarını taşımayan veya sıralamaya giremediği için sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME :

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden olacaktır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden 70 puan almak gerekmektedir. Sınav sonucu sözlü sınav başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir. Ayrıca bu ilanda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenir. Sınavı kazanan asıl ve yedek adayların isim listesi başarı sırasına göre Başkanlığımız ilan panosunda ilan edilecek olup, ayrıca kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır. Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve durum sınava girecek adaylara bildirilir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder