20 Ocak 2011 Perşembe

Türk Eximbank personel alacak

TÜRK EXİMBANK

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

TÜRK EXIMBANK BÜRO ELEMANI ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. GENEL

Bankamızın çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere giriş sınavı ile 8 büro elemanı ve 2 sekreter olmak üzere toplam 10 eleman alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Büro elemanı: En az 4 yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu olmaları,

c) Sekreter: En az 2 yıllık eğitim veren sekreterlik ve büro yönetimi bölümü mezunu olmaları veya bunlara denkliği T.C. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından
onaylanmış yabancı fakülte ve yüksek okullardan mezun olmak,

d) YÖK'e bağlı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2009 ve/veya 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS);

• Büro elemanı için, KPSSP-3 puan türünden alınacak 8 kişi için en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,

• Sekreterlik için, KPSSP-93 puan türünden alınacak 2 kişi için en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (20) kişi içerisinde bulunmak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

f) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmaması (müracaat tarihinde en az 1 yıl tecilli olmak),

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

i) Diğer resmi kurum ve teşekküllere mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

j) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış bulunmak.

3. BAŞVURU

Türk Eximbank Büro Elemanı Alımı Giriş Sınavı için başvurular, 4'üncü maddede belirtilen belgelerle birlikte, 18.02.2011 günü mesai bitimine (Saat 17:30) kadar şahsen veya "Türk Eximbank Personel Müdürlüğü Müdafaa Caddesi No:20 2. Kat 06100 Bakanlıklar/ANKARA" adresine posta yoluyla (iadeli taahhütlü) yapılacaktır.

18.02.2011 tarihinden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Banka Haberleşme Müdürlüğüne en geç 18.02.2011 tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

4. BAŞVURU BELGELERİ

Giriş sınavına başvuru, Genel Müdürlükten veya Bankanın internet sayfasından temin edilecek Başvuru Formu ve aşağıda istenecek belgelerle birlikte yapılır.

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin sureti,

c) Yükseköğretim kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ve sureti (Belgenin aslı görüldükten sonra iade edilecektir),

d) 2 adet yeni çekilmiş 4,5 X 6 ebadında fotoğraf.

Başvuru şartlarına uymayanlar sınava kabul edilemezler. Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile gerçeğe aykırı belge verenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

5. SINAV ŞEKLİ

Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav, büro elemanı için işletme, sekreter için sekreterlik ve büro yönetimi alanlarında yapılacaktır. Adaylar başvuru alanlarına göre sınava gireceklerdir.

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınav notu ve ilgili KPSS notu ortalamasına göre alan notu hesaplanacak ve en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılacaktır. Bu sıralama dikkate alınarak her alan için Madde 2'nin b ve c şıklarında ayrı ayrı belirtilen istihdam edilecek kişi sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yapılan sözlü sınavda alınan puan, alan puanı ağırlıklandırılarak adayın nihai başarı puanı belirlenecektir.

Sınav Sonuçlarında;

Alan puan ağırlığı %70 (KPSS ve yazılı sınav notlarının ortalaması)

Sözlü sınav ağırlığı %30'dur.

Toplamda en yüksek puan alan adaydan başlanarak her alanda alınacak sayı kadar aday sınavda başarılı kabul edilecektir. Ayrıca uygun görülen miktarda yedek aday belirlenecektir.

6. SINAV KONULARI

Sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:

a) İşletme Alanı: Temel İktisat - İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe.

b) Sekreterlik Bölümü: Genel olarak sekreterlik ve büro yönetimi uygulamaları.

7. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı Sınav, 05.03.2011 tarihinde, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dersliklerinde yapılacaktır.

Yazılı sınava katılabileceklere sınav giriş belgesi verilecektir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Adaylar sınavda, sınav giriş belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadırlar.

Yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri Türk Eximbank internet sitesinde ve Genel Müdürlükte ilan edilecektir.

8. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Sınavda başarılı olanların isimleri, sınav duyurusunda belirtilen alanlar itibariyle ayrı ayrı Türk Eximbank internet sitesinde ve Genel Müdürlükte ilan edilecektir. Ayrıca kesin sonuçlar ve istenecek belgeler sınavı kazanan tüm adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.

Giriş sınavını kazanan adayların atanmaları için, sınav sonuçlarına ait bildirimin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 15 günlük süre (her durumda sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün) içinde Türk Eximbank Personel Müdürlüğüne başvurmaları gereklidir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen bu süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz. Bu durumda, gelmeyen adayların yerine yedek adaylar çağrılır.

Yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda yer alan personel sayısı kadar adayın sınavda başarılı olmaması halinde, Banka, bu bölümler arasında, ihtiyaca göre sayısal düzenleme yapmaya yetkilidir ve başarılı aday sayısı ilan edilen kadro sayısından az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkı saklıdır.

9. BİLGİ

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Türk Eximbank internet sayfası (www.eximbank.gov.tr) ve 0312 4186037 nolu telefondan edinilebilir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder