15 Şubat 2011 Salı

Aksaray KPSS puanı ile İtfaiye eri alımı yapılacak

AKSARAY İLİ YEŞİLOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

İTFAİYE ERİ ALIM ŞARTLARI

Yeşilova Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayılarının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR İLE ARANILAN NİTELİKLER

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti KPSS Puan Türü Taban Puanı Öğrenim Durumu
GİH İtfaiye Eri 11 4 E/K KPSSP94 60 En az Lise ve
Dengi Okul Mezunu Olmak
GENEL TOPLAM 4
Toplam: 4 adet İtfaiye Eri

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. Türk Vatandaşı olmak.

2. Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Sınav tarihi itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

5. Askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş olmak.

6. Tartılma ve Ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 15 kg’dan fazla fark olmamak

7. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş 60 ve üzeri puanı almış olmak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvurular 17/02/2011 Perşembe günü 8:00’de başlayıp, 18/02/2011 Cuma günü saat 17:00 de sona erecektir. Başvurular Yeşilova Belediyesi Muhasebe Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak olup, posta ve internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

Başvuru formu ve Boy – Kilo Tespit Formu (Boş Başvuru ve Boy-Kilo Tespit Formu örneği Belediyemiz Muhasebe Müdürlüğünden temin edilecektir.)

Nüfus Cüzdanı sureti (T.C.Kimlik No’su olan)

KPSS Sonuç Belgesi

Diploma veya mezuniyet belgesi

Son altı ay içerisinde çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi İş Talep Formuna yapıştırılacak.)

Sabıka Sicil Kaydı (Son 3ay gün içerisinde alınmış olmak)

Askerlikle ilişkisi bulunmadığı, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olduğu veya erteletmiş olduğuna dair belge

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ:

Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak toplam 4 adet itfaiye eri kadrosunun 3 katı aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 23/02/2011 Çarşamba günü saat 08.00-17.00 saatleri arasında Yeşilova Belediyesi Hizmet Binasında Muhasebeden alınacaktır.

Adaylar sınavda, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanını yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmaya hak kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ:

İtfaiye Eri adayları için sınav 23/02/2011 Çarşamba günü saat 10.00 da Yeşilova Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda sözlü sınav olarak yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

a-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d-Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat

e-Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testi,

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

Başvuran İtfaiye Eri adayları 23/02/2011 Çarşamba günü Yeşilova Belediyesi Hizmet Binasında saat 10.00 da sözlü sınava katılacaklardır.

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Başarı notu; sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların, sınav sonuç puanının (kurum sınavı başarı puanının) %50 si ile KPSS puanının %50 si alınmak suretiyle belirlenir.

Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL ve yarısı kadar YEDEK aday belirlenir.

Sınav sonuçları başarı sırasına göre belediyemizin ilan organları ile duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

Süresi içerisinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder