26 Şubat 2011 Cumartesi

Mersin tepeköy belediyesi itfaiyeci aranıyor

TEPEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Tepeköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere. 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yavınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmaşma Dair Yönetmelikle ve İçişleri Bakanlığının 09.07.2008 tarih ve 2008/50 sayılı genelgesi ile belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri alınacaktır.

SINIFI KADRO UNVANI PERECE ADET CİNSİYETİ TABAN PUAN KPSS PUAN TÜRÜ EĞİTİM DURUMU

GİH İTFAİYE ERİ 11 1 E/K 60 KPSSP94 Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak.
BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türk vatandaşı olmak.

2- İtfaiye Eri Sınavının yapılacağı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak

3- Sağlık açımdan kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi
fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şortlarına uygun olmak,

4- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personel Sınavlarından birine girmiş 60 ve üzeri puan almış olmak.

5- Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.

6- Erkeklerde boy en az 1.67 metre, kadmlarda boy en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun l metreden fazla olan k»smı ile kilosu arasında (+.-) 10 kg,dan fazla fark olamamak (Boy ve kik» tespiti Kurumumuz hekimi tarafından yapılacaktır.)

7- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, itfaiye görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak,

8- Daha önce çalışmış olduğu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

9- Herhangi bir kamu kurum vc kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışıyor olmamak, herhangi bir kamu veya Özel kuruluşa karşı hizmet yükllmlültlğO tazminat borcu olmamak,

10- Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmaktır.

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısmın 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak adayların listesi 20/03/2011 tarihinde Belediyemiz ilan Panosunda ilan edilecektir.

Başvuru Şeklî ve Yeri:

Başvurular 11.03.2011 günü saat: 08.00 başlayıp, 15.03.2011 günü saat: 17.00 de sona erecektir Başvurular Tepeköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresine şahsen yapılacak olup; posta yolıı, İnternet ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

Tepeköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak ''Başvuru Formu" adaylar tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalem ile doldurulacak olup. Tepeköy Sağlık Ocağı Tabipliğine başvurmak suretiyle boy ve kilo tespiti yaptırılarak fotoğraf yapıştırılacak ve aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1) KPSS Sonuç Belgesi aslı ya da Noter-Kıırum onay lı sureli

2) Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik No.lu)

3) öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı ya da Noter-Kurum onaylı sureti

4) Son üç av içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (bir adedi forma yapıştırılacak)

5) Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydının olmadığına dair belge

6) Askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya Noter-Kurum onaylı Sureti

7) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya aile hekimliğinden)

8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan

Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlânı ve Sınava Giriş Belgesi:

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısmuı üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup. sınava çağırılan adaylarm listesi 14.03.2011 tarihinde Belediyemiz Hizmet Binası girişinde ilan panosundan duyurulacaktır. Sınava çağırılan adaylar için sınava gınş belgesi düzenlenecektir. Sınava Gınş Belgeleri 21.03.2011 - 22.03.201 I tarihleri arasında Yazı İşleri Müdürlüğünden, adaylar tarafından şahsen müracaat edilerek alınacaktır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav konuları:

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası.

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat hakkında olacaktır.

Sınav Yeri ve Saati:

İtfaiye Eri adaylarının sözlü (mülakat) sınavı 06 04.2011 tarihinde saat 09.00'de başlamak üzere Belediyemi?, hizmet binasında yapılacaktır,

Ayrıca adaylar kimlik tespitinde kullanılmak üzere mülakat esnasında nüfus cüzdanı ya da Sürücü belgesi gibi fotoğraflı biı kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır.

Değerlendirme;

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavda 70 puan altmda alan adaylar başarısız sayılacaktır. Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü sınav puanı ve KPSS puanı toplanıp ikiye bölünerek başarı puanı bulunur. Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık (esti dahil olmak üzere, bu Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartlan taşıyıp taşımadıkları açısından degerlendirir.En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday Belediye ilân panosunda ilân edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların ya da verilen süre içinde evraklarını tamamlayarak Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeyenlerin yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.

TEPEKOY BELEDİYESİ

03244897256

İlanen duyurulur.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder