16 Şubat 2011 Çarşamba

Selçuklu belediyesi müfettiş yardımcısı iş ilanı

T.C. SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Konya Selçuklu Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün münhal bulunan G.İ.H Sınıfı, 2 Adet 7. derece kadroya özel yarışma sınavı ile 2 (iki) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır,

A-) SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1-Başvurular 14/02/2011- 18/02/2011 tarihleri arasında mesai saatlerinde (08:00-17:00) Selçuklu Belediye Başkanlığı insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki şartlan taşımak.

3- 01.01.2011 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak. 01.01.1976 tarihi ve daha sonraki tarihte doğanlar sınava girebilecektir. Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir.

4- En az 4 yıllık Lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin
ve en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

5- Erkek adaylarda muvazzaf askerlik görevini yapmış ya da en az bir yıl süreyle erteletmiş olmak veya Askerlik hizmetlerinden muaf olmak,

6- Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak.

7- En yüksek KPSS puandan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar (4×2 = 8) aday arasına girmek (istenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puana sahip diğer adaylar da sınava girme hakkına sahip olacaktır.)

8-ÖSYM tarafından 2009- 2010 tarihlerinde yapılan KPSS A Grubu KPSS-P82 veya KPSS-P113 puan türlerinden 70 ve daha yukarı puan almış olmak,

9- Süresi içinde şahsen başvurmuş ve istenen belgeleri Selçuklu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne vermiş olmak.

10-Her türlü iklim şartlarında seyahate engel bedensel veya fiziksel bir hastalığı bulunmamak.

B-) BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

1-Giriş Sınavı Başvuru Formu (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilecek)

2- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının aslı ve onaylı bir örneği (Kurumumuzca onaylanacaktır)

3- 4,5×6 cm ebatlarında 6 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)

4- Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği.

5- KPSS sonuç belgesinin aslı.

6- Tam Teşekküllü Sağlık Kurumundan alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Sınavı kazandıktan sonra istenecek)

7- Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını gösterir belgenin aslı veya noterden onaylı örneği, tecil belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belge.

8- Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi.

9- Adayın kendi el yazısı ile Özgeçmişi. (Mesleki tecrübe, ilk, orta yüksek öğrenimi tamamladığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin iletişim bilgileri ve kendisi ile ilgili vermek istediği diğer bilgiler yer alacaktır.)

C) SINAV KONULARI

A) HUKUK: Anayasa ve İdare Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku Genel Esasları

B) İKTİSAT/ EKONOMİ: Mikro ve Makro iktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para ve Banka, Milli Gelir ve Büyüme Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, İşletme Ekonomisi

C) MUHASEBE: Genel Muhasebe, İşletme Finansmanı, Bilanço Analizi

D) MALİYE

E) KOMPOZİSYON: Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular

F)YABANCI DİL

D) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

Yazılı Sınav (kompozisyon hariç) çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Yazılı Sınav 02.03.2011 tarihinde saat l0.00'da, Selçuklu Belediye Başkanlığı Ek hizmet binası 2.kat Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olan adayların katılacağı sözlü sınav ise 04.03.2011 tarihinde saat 14.00'da aynı yerde yapılacaktır.

E) YAZILI SINAVA GİRECEK ADAYLARIN İLANI

Yapılacak ön değerlendirme neticesinde tespit edilecek yazılı sınava girmeye hak kazanan adayları gösterir liste 24.02.2011 tarihinde Belediyenin web sitesinde (www.selcuklu.bel.tr) ve Belediye Hizmet Binası Duyuru Panosunda ilan edilecektir.

F) GİRİŞ BELGESİ

Adaylara sınava girişte kullanılmak üzere fotoğraflı ve tasdikli sınav giriş belgesi verilecektir. Belge, 14.02.2011 tarihi itibariyle İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğünden elden verilecektir. Adayların Sınav Giriş Belgesini en geç sınavdan önceki günün mesai saati bitimine kadar almış olmaları gerekmektedir. Sınava girişte öncelikle bu belge ile birlikle kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi ibraz edilecektir. Sınavlar duyurulan yer ve saatte başlayacak olup, adaylar sınav başlamadan sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca, Sınav Giriş Belgesi ve fotoğraflı kimlik ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

G) SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Yazılı sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 65 ve genel ortalamada 70’ten daha az puan almamak.

2- Adayın, müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan alması şarttır. Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

3- Giriş sınav notu ile KPSS-A’dan alınan puanın aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı belirlenecektir,

6-Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa KPSS-A alınan puanı yüksek olan aday başarılı kabul edilir.

H) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yazılı sınavı kazanan adaylar 02.03.2011 tarihinde, Belediyesi ana hizmet binasının ilan panosunda ve Belediyenin web sitesinde (www.selcuklu.bel.tr) duyurulacaktır.

I) MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

Sınavda başarı gösteren aday sayısı boş kadro sayısından fazla olursa ataması yapılmayan adaylar yedek olarak ilan edilir. Sınav Kurulu tarafından sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan aday bir ay içinde atanmak üzere Selçuk Belediyesi’ne müracaat etmezse yerine yedek adayın atanması yapılır.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder