17 Şubat 2011 Perşembe

Zafer kalkınma ajansı personel alımı yapacak

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 13 (on üç) Uzman ve 4 (dört) Destek Personeli alımı yapacaktır. Zafer Kalkınma Ajansı'nın merkezi Kütahya olup, Ajansın faaliyet alanına Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği her hangi birinde çalışacaktır.

Sınav Başvuru Tarihi : 14 Mart – 31 Mart 2011

Hafta İçi : 08:30 – 16:30

UYARI: Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 31 Mart 2011 saat 16:30 itibarıyla Ajansa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlanı : 05 Nisan 2011

Sınav Tarihleri : Sınav, 11 – 15 Nisan 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru Yeri : T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği - Cumhuriyet Mah. Hayme
Ana Cad. METEM Tesisleri Kat:4 Merkez / KÜTAHYA

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış, askerlikten muaf ya da en az 1 (bir) yıl askerliğini tecil ettirmiş olmak,

e) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Puanı İle Başvuracak Adaylar

a) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış (son 5 yıl içerisinde alınmış), buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak, denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliliğine ilişkin çizelge baz alınacaktır. KPDS’den 80 (seksen)’in diğer sınavlardaki eşdeğeri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

KPDS TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT TOEIC (1390 Tavan Puan) TOEIC (990 Tavan Puan) IELTS
80 75 185 490 875 686 6,5
c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 - 28 Haziran 2009 veya 10 - 11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS’den mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

d) Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman pozisyonuna başvuracak adaylar için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

MEZUNİYET ALANLARI VE KPSS PUAN TÜRLERİ

Bölüm Taban KPSS Puanı KPSS Puan Türü İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Çevre Mühendisi 80 KPSS 3, 4 veya 5 1
Maden Mühendisi 80 KPSS 3, 4 veya 5 1
Makine Mühendisi 80 KPSS 3, 4 veya 5 1
İnşaat Mühendisi 80 KPSS 3, 4 veya 5 1
Ziraat Mühendisi 80 KPSS 3, 4 veya 5 1
Gıda Mühendisi 80 KPSS 3, 4 veya 5 1
İstatistik 80 KPSS 25 veya 75 1
Hukuk 80 KPSS 11 veya 21 1
İşletme 80 KPSS 19 veya 23 4
İktisat 80 KPSS 9, 22
Uluslararası İlişkiler 80 KPSS 33, 36, 48
Maliye 80 KPSS 24
Kamu Yönetimi 80 KPSS 30, 37
Sosyoloji 80 KPSS 75, 92, 102 1
Toplam 13
2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Adaylar

a) Yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde KPDS’de İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,

c) Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman pozisyonuna başvuracak adaylar için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

d) Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

Planlama, Programlama

Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi

Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi

İzleme ve Değerlendirme

Tanıtım, Danışmanlık

Şehircilik ve Çevre

Araştırma-Geliştirme

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Finansman

İnsan Kaynakları Yönetimi

Uluslararası Ticaret

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

Aşağıdaki niteliklerden bir veya bir kaçına haiz olmak ve bunu belgeleyebilmek tercih sebebi olacaktır:

Yüksek lisans / doktora yapmış olmak,

Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek,

Askerliğini yapmış olmak,

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek tercih sebebi olacaktır:

Ulusal / bölgesel kalkınma programları, kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma,

Rekabetçilik ve mekânsal analizler,

Sosyal ve iktisadi analizler,

Etki analizi,

Veri ve trend Analizi,

Bilişim projeleri geliştirme ve yönetimi,

İnsan kaynakları ve eğitim uygulamaları,

İnovasyon ve sosyal sermaye,

Coğrafi bilgi sistemleri,

Kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma,

Kırsal kalkınma ve tarım politikaları,

Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları,

Program / proje hazırlama ve yürütme, izleme ve değerlendirme,

Sözleşme yönetimi

Proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı, risk yönetimi, project management professional (PMI/PMP), PRINCE2, IPMA sertifikaları,

Bütçe, çalışma programı ve harcama programı hazırlama,

Fizibilite çalışmaları,

Satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması

İzleme bilgi sistemleri,

Ø Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım (DYY, FDI), yatırım teşvik uygulamaları, bölgesel tanıtım,

Ø İç kontrol sistemi,

Ø Vergi mevzuatı,

2.4. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler

a) İş Talep Formu (Ek–1),

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c) KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

d) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

e) Nüfus cüzdan fotokopisi,

f) Ayrıntılı özgeçmiş,

g) Erkek adaylar için askerliği yaptığını, ertelettiğini veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

h) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 27–28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS’den yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 (seksen) ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı ya da kurumca onaylı sureti,

ı) Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi,

i) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti (Kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi, yurt içi ya da yurt dışında uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alınan belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.)

k) Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman pozisyonuna başvuracak adaylar için Avukatlık Ruhsatnamesinin aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri

l) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri

3. DESTEK PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Ajansımızda istihdam edilecek destek personelinin unvanları, sayıları ve aranan özellikleri aşağıdaki gibidir:

3.1. Muhasebe – Finans - Bütçe Görevlisi 1 (Bir) Kişi

a) İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri dallarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) SMMM veya Muhasebe Yetkilisi Belgesine sahip olmak,

c) Finansal raporlama, kurumsal bütçeleme, gelir – gider takibinin yapılması, kasa defteri ve envanterlerinin tutulması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesi ve bilgisayarlı muhasebe konularında en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olup bunu belgelendirmek.

3.2. İnsan Kaynakları Görevlisi 1 (Bir) Kişi

a) İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) İnsan Kaynakları konusunda kamu veya özel sektörde en az 5 (beş) yıllık (İş Kanunu, personel eğitimi, kariyer planlama, performans değerlendirme, veri işleme, sayısal analiz gibi alanlarda) tecrübe sahibi olup bunu belgelendirmek veya KPSS puanı ile başvuracak adaylar için; ÖSYM tarafından 27 – 28 Haziran 2009 veya 10 - 11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan sınavda KPSS 3 veya KPSS 5 puan türlerinin birisinden en az 75 (yetmiş beş) puan almış olmak.

3.3. Yazı İşleri ve Arşiv Görevlisi 1 (Bir) Kişi:

Yurt içi veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından ön lisans veya lisans düzeyinde mezun olmak, kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı bir şekilde çalışmış olmak.

Aşağıdaki nitelikler tercih sebebi olacaktır:

- İleri düzeyde MS Office programlarına hâkim olmak,

- İleri düzeyde temsil ve iletişim becerisine sahip olmak,

3.4. Yönetici Asistanı 1 (Bir) Kişi:

Ortaöğretim düzeyinde (lise) mezun olmak, kamu kesimi veya özel kesimde en az 10 (on) yıl fiilen başarılı bir şekilde çalışmış olmak.

Aşağıdaki nitelikler tercih sebebi olacaktır:

- İleri düzeyde MS Office programlarına hâkim olmak,

- İleri düzeyde temsil ve iletişim becerisine sahip olmak,

- Gerekli Sertifikalara Sahip Olmak (Yönetici Asistanlığı, Kişisel Gelişim, Zaman Yönetimi)

3.5. Destek Personeli için Tercih Sebepleri

Aşağıda sayılan şartların bir veya bir kaçının belgelenmesi tercih sebebidir:

a) İngilizce dil yeterliliğini gösterir KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine [KPDS’ den 70 (yetmiş) veya buna denk kabul edilen TOEFL veya IELTS dil puanı] sahip olmak,

b) Mesleki deneyiminde Bölgesel Kalkınma Programlarından herhangi birinde ve Bölgesel Destekli AB projelerinde farklı alanlarda görev almış olmak,

c) B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

d) MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanlarını iyi derecede kullanıyor olmak,

e) Mesleki deneyimle ilgili sertifikalara sahip olmak,

g) Lisans veya lisansüstü eğitim yapmış olmak,

h) Yukarıda belirtilen asgari çalışma sürelerinden daha uzun süre mesleki tecrübeye sahip olmak,

ı) Askerliğini yapmış olmak.

3.6. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenen Belgeler

a) İş Talep Formu (Ek–1),

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

d) Nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Ayrıntılı özgeçmiş,

f) Erkek adaylar için askerliği yaptığını, ertelettiğini veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

g) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 27 - 28 Haziran 2009 veya 10 - 11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS’den yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 75 (yetmiş beş) ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

h) En son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi,

ı) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

i) Muhasebe – Finansman – Bütçe görevlisi pozisyonuna başvuracak kişiler için SMMM Belgesi veya Muhasebe Yetkilisi Belgesi,

l) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.

4. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini T.C. Zafer Kalkınma Ajansı - Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM Tesisleri Kat:4 Merkez / KÜTAHYA adresine en geç 31 Mart 2011 saat 16:30 itibarıyla elden veya posta yolu ile teslim etmeleri şarttır.

Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Not: Asıllarını veya onaylı suretlerini sınav günü ibraz etmek koşuluyla başvuru sahipleri istenen tüm belgelerin fotokopilerini başvuru esnasında Ajansımıza sunabilirler.

İş Talep Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

5. SINAVA GİRİŞ (Yer, Tarih)

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri, sınava girecekleri yer ve tarihler 05 Nisan 2011 tarihinde Ajansın internet sitesi (www.zafer.org.tr) ile Bölge Valiliklerinin internet sitelerinde (www.afyonkarahisar.gov.tr/, www.kutahya.gov.tr/, www.manisa.gov.tr/, www.usak.gov.tr/ ) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav, 11 - 15 Nisan 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir.Sınava girmeye hak kazanan bütün adaylar, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

Uzman personel bakımından;

KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenlerine göre, en çok tercih niteliğine sahip olandan başlamak üzere en fazla 4 (dört) katına kadar aday sınava çağırılabilecektir.

Destek personeli bakımından;

İlanda belirtilen istihdam önceliğine ilişkin hükümler dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda en çok tercih niteliğine sahip olandan başlamak üzere en fazla 4 (dört) katına kadar aday sınava çağırılabilecektir.

6. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir. Ajansa başvuracak adaylardan belirlenen bölümlere yeterli sayıda başvuru olmaması veya adayların sınavda başarılı olmaması gibi durumlarda, ilan edilen bölümlerde ve alınması planlanan kişi sayılarında değişiklik yapılabilecektir.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Yarışma sınavı sözlü olarak gerçekleştirilecektir. Sınav kurulu üyeleri tarafından sözlü sınavda, KPSS başarı durumu, adayların çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, tecrübe ve bilgi birikimi, tercih nedenine uygun iş deneyimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ajansın internet sitesinde (www.zafer.org.tr) ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

7. AJANS PERSONELİNE ÖDENECEK AYLIK NET ÜCRET VE GÜNDELİK MİKTARLARI

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 18. maddesi son fıkrasında “Genel Sekreter ile diğer personelin ücret ve gündelikleri ile diğer malî ve sosyal hakları Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararıyla tespit edilen alt ve üst limitleri geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenir” denilmektedir. İlgili YPK Kararına göre Ajans personelinin maaşları aşağıda gösterilen limitler dahilinde belirlenecektir.

PERSONEL ÜNVANI EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel 4.500 TL 6.000 TL
Uzman Personel 3.500 TL 4.500 TL
Destek Personel 1.500 TL 2.000 TL
Ayrıca, YPK’nın 2006/59 sayılı kararının 4. maddesinde, “Ajans personeline, 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince en yüksek devlet memuruna ödenen gündelik tutarından az ve bunların 3 (üç) katından fazla olmamak üzere, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarlarda gündelik ödenir” denilmektedir. Ajans personelinin gündelik tutarları da bu çerçevede Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

İŞ TALEP FORMU: Ajansın internet sitesi (www.zafer.org.tr) ile Bölge Valiliklerinin internet adreslerinden (www.afyonkarahisar.gov.tr/, www.kutahya.gov.tr/, www.manisa.gov.tr/, www.usak.gov.tr/ ) temin edilebilir.

Bilgi İçin:

Tel : 0274 271 77 61 / 129

ik@zafer.org.trBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder