12 Mart 2011 Cumartesi

Burdur KPSS puanı ile itfaiye eri alınacak

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Burdur Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 vc 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ttfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen lıükümleı çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

SINIFI UNVANI DERECESİ ADETİ CİNCİYETİ Taban Puanı KPSS Puan Türü EĞİTİM DURUMU
GİH İTFAİYE ERİ 9 2 E/K 70 KPSS P93 Önlisans düzeyinde eğitim veren Meslek Yüksek Okullarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü Mezunu Olmak
Toplam: 2 Adet İtfaiye Eri

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

ttfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

1) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi
olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla faik olmamak, (Adayların Sağlık Kuruluşlarından onaylattıktan boy kilo tespit formu başvuru sırasında istenecektir.)

3) İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 27.04.2011 tarihi itibariyle 30 yaşım doldurmamış olmak, (27.04.1981 tarih veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olanlar başvurabilecektir,)

4) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavınâ (KPSS) girmiş ve KPSSP93 puaıı türünden uı az 70 puan almış olmak,

5) B, C, D veya E sınıfı sürücü belgelerinden birine sahip olmak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 06.04.2011 tarihinde başlayacak vc 08.04.2011 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; Burdur Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu Örneği ve Boy-Kilo tespit formu) Belediyemizden temin edilecek veya www.biu-dur-bld.gov.tT adresinden indirilecektir.)

2) Adayların Sağlık Kuruluşlarından onaylattıkları boy kilo tespit formu

3) 2010 Yılı KP88 Sonuç Dclgcai örneği (aslı ibıaz edilecektir.)

4) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Vatandaşlık Nosu olan)

5) öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)

6) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

7) Sürücü belgesinin fotokopisi, (Belgenin aslı başvuru esnusında adayın yanında bulunacaktır.)

SINAVA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN AÇIKLANMASI

Başvuranlar arasından en yüksek KPSSP93 puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır. Sınava çağrılacak adayların listesi Başkanlığın (www.bui-dur-bld.gov.tr) internet sitesinden yayınlanacaktır.

GİRİŞ BELGESİ FORMU

Sınava çağrılan adaylar sınav giriş belgelerini 21-22 Nisan 2011 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde Belediyemiz însan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğünden bizzat kendileri temin edeceklerdir.

SINAV YERİ VE ZAMANI:

Sınav Burdur Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü Otogar Yanı/ BURDUR adresinde 27.04,2011 günü saat 09.00'da yapılacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sözlü sınavda değeri endi rnıe, komisyon başkanı ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması ahnarak yapılır.

2) Sözlü sınav komisyonu, sınava türen adayları d^mH^k wsti dâhil olmak ürere İtfaiye Yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartlan' taşıyın taşımadıkları açısından değerlendirir. 9 y v

3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

4) Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu; kurum sınavı başan puanının % 50 si ile KPSS puanının % 50 si alınmak suretiyle belirlenir.

5) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen, başarı sıralamasına göre liste halinde belediyemiz www.burdur-bld.gov.tr lniemet adresinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta Sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre de belirtilir.

6) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başan listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) Atatürk İlkeleri ve inkılâp Tarihi,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

5) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16. madde sinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dâhil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartlan taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesi,

(NOT: sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder