27 Şubat 2010 Cumartesi

Sinopta itfaiye eri olmak isteyen varmı?

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SİNOP-TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR
Türkeli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna; 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.
ALIM YAPILACAK BOŞ KADRO:
SINIFI KADRO ÜNVANI DERECESİ KİŞİ SAYISI EĞİTİM DURUMU CİNSİYETİ KPSS PUANI
GİH İTFAİYE ERİ 11 3 EN AZ 2 YILLIK YÜKSEK OKUL MEZUNU OLMAK E/K 60
GİH İTFAİYE ERİ 11 3 LİSE VE DENGİ E/K 70
İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI
İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;
1) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den
fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,
3) -Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını bitirmemiş olmak.
4) Boy ve kilo tespit işlemi Türkeli Belediye Zabıta Komiserliğinde, başvuru sırasında yapılacaktır.
5- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak. Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmak,
6- 2008 yılı KPSS(kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmiş olmak ve en az yukarıdaki tabloda gösterilen puan ve üzeri puan almış olmak.(öğrenim durumlarına göre KPSSP94 70 ve yukarı puan ,KPSSP 93 ve KPSSP3 den 60 ve yukarı puan almak )
7- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, şartları aranır
8- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, tecilli ve ya muaf olmak,
BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvurular 15/03/ 2010 günü saat 09.00’dan saat 16.00’ya kadar Türkeli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup,posta ve e-mail yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği Belediyemizden temin edilecektir.
2) 2008 yılı KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)
3) T.C Kimlik no’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)
4) Öğrenim durumunu gösterir belge fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)
5) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge veya beyanı
Aşağıdaki belgeler sınavı kazanan adaylardan istenecektir.
7) İkametgâh belgesi
8) Sabıka kaydının olmadığına dair belge(Adli Sicil Kaydı)
9) Resmi sağlık kurumundan alınan sağlık raporu
SINAV YERİ VE ZAMANI :
Sözlü mülakat 17/03/2010 Çarşamba günü saat: 10.30’de Belediye Meclis salonunda yapılacaktır. Sınava giriş belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğünde Saat: 09.00’da verilecektir. Dayanıklılık testi aynı gün Mustafa Bozkurt Caddesi güzergâhında bulunan İtfaiye Hizmet Binasında Saat: 14.00’te gerçekleştirilecektir. (Adayların dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabı getirmeleri rica olunur.) Sınava müracaat eden adaylar, boy ve kilo tespit formu onaylı olmayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME
1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.
2) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, İtfaiye Yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.
3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
4) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panosunda ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.
5) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.
SINAV KONULARI:
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat
5)Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testinden oluşacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadroya, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde alıp almama hakkına sahiptir.
Sınav sonuçları kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir
Halil Dilek ÖZCAN
Türkeli Belediye Başkanı

Bu ilan iş verenler sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder