6 Eylül 2015 Pazar

25 Mayıs 2011 Çarşamba

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 227 PERSONEL ALINACAK

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra Birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi, ili, unvanı, adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek Madde 2/b ve c bentlerine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarı sırası ve yazılı sınav sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
A) GENEL ŞARTLAR
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkracının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
2. Lisans mezunları için 2010 yılı KPSSP3 (B) puan türü, Onlisans mezunları için 2010 yılı KPSSP93 (B) puan türü ve Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunları için 2010 yılı KPSSP94 (B) puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/8 maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

B) ÖZEL ŞARTLAR:
1-Mühendis (Harita) (Taşra):
a) Üniversitelerin Harita ve Kadastro Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
b) Şantiye şartlarında çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek, bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.
2-Mühendis (Bilgisayar) (Merkez):
a) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
3-Mimar (Merkez):
a) Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak.
4-Kadastro Teknisyeni (Taşra):
a) Meslek Yüksekokullarının Harita-Kadastro bölümü mezunu olmak veya Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunu olmak.
b) Şantiye şartlarında çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek, bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.
5- Uzman (Taşra):
a) Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.
6) Büro Personeli (Merkez ve Taşra):
a) Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.
7-Tapu Arşiv Uzmanı (Merkez ve Taşra):
a) Yüksek okulların kütüphanecilik veya arşiv ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya programında Osmanlı Paleografyası derslerine yer veren Yüksekokul mezunu olmak (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası dersi gördüğünü göslerir Transkript istenecektir).
8- Arşiv Uzmanı (Merkez):
a) Programında Osmanlı Paleografyası derslerine yer veren 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası dersi gördüğünü gösterir Transkript istenecektir).
9- Programcı (Merkez ve Taşra):
a) Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik Haberleşme, Bilgisayar, Matematik, İstatistik ve Fizik Bölüm / Mühendislikleri mezunu veya Fakülte veya Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Programcılığı Bölümleri mezunu olmak.
b) Yüksek öğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kurslannı bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak (Sınavı kazanan adaylardan İstenecektir).
c) Katılmış olmak ve en az (O) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu belgelemek. Yabancı dil sınavı sonuçları 5 yıl süre ile geçerlidir.
Ancak:
- Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar.
- Yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde mastır veya doktora eğitimi yapanlar,
• İngilizce dilinde "Test of English as a Foreign Language" (TOFEL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "International English Language Testing System" (IELTS) sınavından en az 6 puan alanlann İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi kabul edilir.

C) BAŞVURU SEKLİ VE SURESİ :
Başvurular Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinden herhangi birine yalnız bir unvan için, 27/05/2011 tarihi mesai bitimine kadar şahsen yapılacaktır (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).
Birden fazla Bölge Müdürlüğüne ve/veya birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde başvuruların tamamı geçersiz sayılacak bu durumdaki aday atanmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.
Değerlendirme ve atamalar Genel Müdürlükçe yapılacağından, adaylar 22 bölge Müdürlüğünden herhangi birine başvuru yapabilecektir.

Başvuru Yapılabilecek Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri :
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edırne, Van, Elazığ, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat (Bölge Müdürlükleri adres ve iletişim bilgileri adresinde mevcuttur)

D) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER :
a) Başvuru Talep Formu (Bölge Müdürlüklerimizden ve http://www.tkgm.gov.tr/ adresinden temin edilebilir).
b) Diploma veya mezuniyet belge fotokopisi,
c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
d) KPSS sonuç belgesi fotokopisi.
e) KPDS sonuç belgesi fotokopisi (Programa unvanına başvuranlar için).

E) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :
a) Sınava Tabi Olmayan Unvanlar da;
1. Bölge Müdürlüklerine yapılan başvuruların tamamı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezinde toplanacak olup, değerlendirmeler ve atamalar Genel Müdürlükçe yapılacaktır. Başvuru bitimi tarihinden itibaren Mühendis (Harita), Mühendis(Bilgisayar), Mimar, Uzman, Kadastro Teknisyeni, Büro Personeli unvanları için başvuru yapan adayın, KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, her unvan için ayrı ayrı, en yüksek puan alan adaylardan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
2. Atamalar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce KPSS (B) puan sıralaması esasına göre en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla sıralanarak, adayların görev yapmak istedikleri il tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.
3. Atanmaya hak kazananlann listesi Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde http://www.tkgm.gov.tr ilan edilecektir.
b) Sınava Tabi Unvanlar da;
1. Tapu Arşiv Uzmanı, Arşiv Uzmanı ve Programcı unvanlarına başvuru yapan adaylardan KPSS (B) grubu puanlarının en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak kaydıyla her unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun üç (3) katı kadar aday yazılı sınavına çağnlmak üzere belirlenecektir. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden (azla olması halinde, bu adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır.
2. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınav tarihi ve yeri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde http://www.tkgm.gov.tr ayrıca ilan edilecektir.
3. Yazılı sınavda adaylara atanacaktarı unvanla ilgili mesleki bilgilerini ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.
4. Yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 puan alan adaylar başanlı sayılacaktır.
5. Yazılı sınavda başanlı olan adaylann, yazılı sınav sonucunun %50 'si ile KPSS puanının %50 "si toplanarak her aday için "Başarı Puanı" belirlenecek olup; adaylar Başarı Puan sıralaması esas alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde: doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
6. Atamalar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce "Başarı Puanı" sıralaması esasına göre, en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla sıralanarak, adayların görev yapmak istedikleri il tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.
c) Genel Hükümler:
1. Atanmaya hak kazananların, tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde http://www.tkgm.gov.tr de ilan edilecektir.
2. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması yapılamayan veya iptal edilen adaylann yerine diğer adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.
3. 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler." hükmü gereğince; hükme aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
4. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaattarı kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

F) TEBLİGAT :
Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde http://www.tkgm.gov.tr de yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

G) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :
1-Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış ve yeni tarihli) (Mühendis ve Kadastro Teknisyeni pozisyonuna ataması yapılan adayların alacakları Sağlık Kurulu Raporlarında. "Arazi ve Şantiye Şartlannda çalışabilir* ibaresi bulunacaktır).
2-Öğrenım Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.
3-Askerlik Durum Belgesi.
4-6 adet fotoğraf. (Yeni çekilmiş)
5-Sabıka Kaydı. (Cumhuriyet Savcılığından yeni tarihli)
6-Nüfus cüzdanının noter tasdikli sureti.
7-Mal Bildirimi Formu. (http://www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir)
8-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 suret) (http://www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).
9-Personel Tanıtım Formu (http://www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).
10-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (http://www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 227 PERSONEL ALINACAKBAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra Birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi, ili, unvanı, adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek Madde 2/b ve c bentlerine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarı sırası ve yazılı sınav sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
A) GENEL ŞARTLAR
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkracının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
2. Lisans mezunları için 2010 yılı KPSSP3 (B) puan türü, Onlisans mezunları için 2010 yılı KPSSP93 (B) puan türü ve Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunları için 2010 yılı KPSSP94 (B) puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/8 maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

B) ÖZEL ŞARTLAR:
1-Mühendis (Harita) (Taşra):
a) Üniversitelerin Harita ve Kadastro Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
b) Şantiye şartlarında çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek, bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.
2-Mühendis (Bilgisayar) (Merkez):
a) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
3-Mimar (Merkez):
a) Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak.
4-Kadastro Teknisyeni (Taşra):
a) Meslek Yüksekokullarının Harita-Kadastro bölümü mezunu olmak veya Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunu olmak.
b) Şantiye şartlarında çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek, bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.
5- Uzman (Taşra):
a) Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.
6) Büro Personeli (Merkez ve Taşra):
a) Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.
7-Tapu Arşiv Uzmanı (Merkez ve Taşra):
a) Yüksek okulların kütüphanecilik veya arşiv ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya programında Osmanlı Paleografyası derslerine yer veren Yüksekokul mezunu olmak (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası dersi gördüğünü göslerir Transkript istenecektir).
8- Arşiv Uzmanı (Merkez):
a) Programında Osmanlı Paleografyası derslerine yer veren 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası dersi gördüğünü gösterir Transkript istenecektir).
9- Programcı (Merkez ve Taşra):
a) Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik Haberleşme, Bilgisayar, Matematik, İstatistik ve Fizik Bölüm / Mühendislikleri mezunu veya Fakülte veya Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Programcılığı Bölümleri mezunu olmak.
b) Yüksek öğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kurslannı bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak (Sınavı kazanan adaylardan İstenecektir).
c) Katılmış olmak ve en az (O) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu belgelemek. Yabancı dil sınavı sonuçları 5 yıl süre ile geçerlidir.
Ancak:
- Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar.
- Yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde mastır veya doktora eğitimi yapanlar,
• İngilizce dilinde "Test of English as a Foreign Language" (TOFEL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "International English Language Testing System" (IELTS) sınavından en az 6 puan alanlann İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi kabul edilir.

C) BAŞVURU SEKLİ VE SURESİ :
Başvurular Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinden herhangi birine yalnız bir unvan için, 27/05/2011 tarihi mesai bitimine kadar şahsen yapılacaktır (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).
Birden fazla Bölge Müdürlüğüne ve/veya birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde başvuruların tamamı geçersiz sayılacak bu durumdaki aday atanmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.
Değerlendirme ve atamalar Genel Müdürlükçe yapılacağından, adaylar 22 bölge Müdürlüğünden herhangi birine başvuru yapabilecektir.

Başvuru Yapılabilecek Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri :
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edırne, Van, Elazığ, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat (Bölge Müdürlükleri adres ve iletişim bilgileri adresinde mevcuttur)

D) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER :
a) Başvuru Talep Formu (Bölge Müdürlüklerimizden ve http://www.tkgm.gov.tr/ adresinden temin edilebilir).
b) Diploma veya mezuniyet belge fotokopisi,
c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
d) KPSS sonuç belgesi fotokopisi.
e) KPDS sonuç belgesi fotokopisi (Programa unvanına başvuranlar için).

E) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :
a) Sınava Tabi Olmayan Unvanlar da;
1. Bölge Müdürlüklerine yapılan başvuruların tamamı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezinde toplanacak olup, değerlendirmeler ve atamalar Genel Müdürlükçe yapılacaktır. Başvuru bitimi tarihinden itibaren Mühendis (Harita), Mühendis(Bilgisayar), Mimar, Uzman, Kadastro Teknisyeni, Büro Personeli unvanları için başvuru yapan adayın, KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, her unvan için ayrı ayrı, en yüksek puan alan adaylardan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
2. Atamalar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce KPSS (B) puan sıralaması esasına göre en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla sıralanarak, adayların görev yapmak istedikleri il tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.
3. Atanmaya hak kazananlann listesi Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde http://www.tkgm.gov.tr ilan edilecektir.
b) Sınava Tabi Unvanlar da;
1. Tapu Arşiv Uzmanı, Arşiv Uzmanı ve Programcı unvanlarına başvuru yapan adaylardan KPSS (B) grubu puanlarının en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak kaydıyla her unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun üç (3) katı kadar aday yazılı sınavına çağnlmak üzere belirlenecektir. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden (azla olması halinde, bu adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır.
2. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınav tarihi ve yeri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde http://www.tkgm.gov.tr ayrıca ilan edilecektir.
3. Yazılı sınavda adaylara atanacaktarı unvanla ilgili mesleki bilgilerini ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.
4. Yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 puan alan adaylar başanlı sayılacaktır.
5. Yazılı sınavda başanlı olan adaylann, yazılı sınav sonucunun %50 'si ile KPSS puanının %50 "si toplanarak her aday için "Başarı Puanı" belirlenecek olup; adaylar Başarı Puan sıralaması esas alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde: doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
6. Atamalar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce "Başarı Puanı" sıralaması esasına göre, en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla sıralanarak, adayların görev yapmak istedikleri il tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.
c) Genel Hükümler:
1. Atanmaya hak kazananların, tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde http://www.tkgm.gov.tr de ilan edilecektir.
2. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması yapılamayan veya iptal edilen adaylann yerine diğer adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.
3. 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler." hükmü gereğince; hükme aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
4. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaattarı kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

F) TEBLİGAT :
Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde http://www.tkgm.gov.tr de yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

G) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :
1-Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış ve yeni tarihli) (Mühendis ve Kadastro Teknisyeni pozisyonuna ataması yapılan adayların alacakları Sağlık Kurulu Raporlarında. "Arazi ve Şantiye Şartlannda çalışabilir* ibaresi bulunacaktır).
2-Öğrenım Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.
3-Askerlik Durum Belgesi.
4-6 adet fotoğraf. (Yeni çekilmiş)
5-Sabıka Kaydı. (Cumhuriyet Savcılığından yeni tarihli)
6-Nüfus cüzdanının noter tasdikli sureti.
7-Mal Bildirimi Formu. (http://www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir)
8-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 suret) (http://www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).
9-Personel Tanıtım Formu (http://www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).
10-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (http://www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

27 Mart 2011 Pazar

Afyon bahçıvan iş ilanı

Bu işgücü istemi, İŞKUR’un AFYONKARAHİSAR İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.
AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Son Başvuru Tarihi: 04.04.2011
Yayınlanma Tarihi: 25.03.2011

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü
Bahçıvan 1 Pratikten

Kişisel Bilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Boy Aralığı Kilo Aralığı
Kadın – – -
Erkek – – -

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi : İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi : İlköğretim

Kura Bilgileri
Kura Yeri : AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Kura Tarihi : 06.04.2011
Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 – 18:00)

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi
Tercih Edilen İkamet İlçeleri : AFYONKARAHİSAR MERKEZ , BOLVADİN , ÇAY , DAZKIRI , DİNAR , EMİRDAĞ , İHSANİYE , SANDIKLI , SİNANPAŞA , SULTANDAĞI , ŞUHUT , BAŞMAKÇI , BAYAT/AFYON , İSCEHİSAR , ÇOBANLAR , EVCİLER , HOCALAR , KIZILÖREN

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı :
Ünvanı :
Telefon No :
E-Posta :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü : Kamu
Toplam Açık İş Sayısı : 65
İş Sözleşmesi Tipi : Belirli Süreli (Geçici)
Çalışma Şekli : Tam Süreli

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

26 Mart 2011 Cumartesi

Otel için muhasebe görevlisi aranıyor

Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ÇANAKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.
LAPSEKİ ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi: 04.04.2011
Yayınlanma Tarihi: 25.03.2011, Sayı: 1

Genel Şartlar ve Notlar

GECE ÇALIŞMASINDA ENGEL OLMAYANLAR

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü
Muhasebe Görevlisi (Otel)

Kişisel Bilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Boy Aralığı Kilo Aralığı
Kadın - - -
Erkek - - -

Öğrenim Bilgileri


Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı

25 Mart 2011 Cuma

Antalya avsallar itfaiye eri alımı yapılacak

AVSALLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Avsallar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı resmi gazetede yayımlanan belediye itfaiye yönetmenliğinin 15. 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 264-90 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Belediye itfaiye yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

Belediyemizde münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti. KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 4 Adet itfaiye Eri kadrosuna 2010 yılı kamu personeli seçme sınavına (KPSS) girmiş ve belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibari ile ilan edilen sayıların 3'er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYETİ EĞİTİM DURUMU KPSS TABAN PUANI
GİH İtfaiye Eri 9 1 E/K 4 YILLIK ORMAN MÜH. 70
GİH İtfaiye Eri 9 1 E/K İŞLETME FAK. MEZUNU 66
GİH İtfaiye Eri 11 2 E7K LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU 64
TOPLAM 4
İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartların yanı sıra;

1) sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi Fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67m. kadınlarda en az 1.60m boyunda olmak ve boyun İm den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak

3) İtfaiye eri sınavının yapılacağı 11/04/2001 günü itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak, şartları aranır.

4) Erkek adayların Askerlik çağına gelmiş ise muzaffer askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

5) B ve E sınıfı Sürücü Belgesi herhangi birisine sahip olmak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvuru süresi 28/03/2011 tarihinde saat 8.30 başlanacak ve 28/03/2011 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular: Avsallar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş başvuru formu örneği belediyemizden temin edilecektir)

2) KPS sonuç belgesi örneği (aslı ibraz edilecektir.)

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C vatandaşlık Nosu olan)

4) Öğrenim durumlarını gösterir belge (aslı ibraz edilecektir.)

5) 3 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı 1 adeti başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

6) Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı (Aslı)

7) Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil Belgesi Son bir ay içinde alınmışı Aslı)

8) Sağlık Raporu ( Avsallar Sağlık Ocağı Tabipliği)

SINAV YERİ VE ZAMANI

Sınav Avsallar Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda 11/04/2011 günü saat 09:00'da başlayacak olup dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak yapılacaktır. Çağırılan adayların tamamı bitirilmediği taktirde takip eden tarihlerde sınava devam edilecektir.

Sınava müracaat eden adaylar müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit bölümünü Sağlık Ocaklarından onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerin 100 üzerinden ayrı ayrı taktir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.

2) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, itfaiye yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel, şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden 70 puan almak gerekir.

4) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ile www.avsallar.bel.tr Internet adresinde ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

5) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağırılır.

SINAV KONULARI

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi

3) 657 sayılı Devlet Memurları kanunu

4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

5) Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 16. maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Beldemizde otel, motel ve yerleşik şekilde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara sağlıklı hizmet vermek için uluslar arası kullanılar İngilizceyi iyi derecede konuşmak, belgelemek veya yabancı dil okulu mezunu olanlar tercihlidir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Sözleşmeli şehir planlayıcısı aranıyor

Türkiye Belediyeler Birliğine Sözleşmeli Şehir Plancısı Alınacaktır. Başvuruda bulunacak memur adayları için detaylar aşağıdadır.

Sözleşmeli şehir plancısı için aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak,

2. 2011 yılı Ocak ayı itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

3. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

4. En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının şehir ve bölge planlama bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

5. İngilizce dilinde geçerlilik süresi dolmamış, en az C seviyesi KPDS veya buna denk kabul edilen belgeye sahipolmak,

6. Yurt içi ve dışı seyahat etmesinde herhangi bir

Önlisans okul öncesi öğretmeni aranıyor

Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi: 04.04.2011
Yayınlanma Tarihi: 25.03.2011, Sayı: 1

Genel Şartlar ve Notlar

1-Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki il/şube müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. 2-Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. 3-Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. 4-Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. 5-Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. 6-Taleplerde 2010 kamu personeli seçme sınavı (kpss) sonuçları geçerlidir. 7-Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı (müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi, uzman talepleri için ise beş katı) olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. 8-Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde (maden kanunu kapsamında öncelikli başvuranların tamamı) isim

24 Mart 2011 Perşembe

Kütüphaneye önlisans büro memuru alınacak

Bu işgücü istemi, İŞKUR'un GİRESUN İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.
75. YIL İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi: 04.04.2011
Yayınlanma Tarihi: 24.03.2011

Genel Şartlar ve Notlar

- Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2010 KPSS P94 60 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir. - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, öncelik durumu, vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde