14 Şubat 2010 Pazar

Trakya kalkınma ajansı personel alacak

Trakya Kalkınma Ajansına ‘5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’ ile ‘Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’ hükümleri uyarınca; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 15 Uzman Personel ve 3 Destek Personel alımı yapılacaktır.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın merkezi Tekirdağ olup, Ajansın faaliyet alanını Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı
olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği, herhangi birinde çalışacaktır.

Sınav Yeri : Tekirdağ

Sınav Şekli : Sözlü Sınav (Mülakat)

Son Başvuru Tarihi/Saati : 10.03.2010 / 17:00

Sözlü Sınava Katılacakların İlanı : 17.03.2010

Sınav Tarihi : 22-26.03.2010

1- Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, en az 6 (altı) ay ertelettirmiş veya muaf olduğunu belgelemek.

2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları:

Adaylar, uzman personel kadrosuna, aşağıda 2.1, 2.2 ve 2.3 nolu maddelerde belirtilen 3 ayrı kategoriden birine göre başvuruda bulunabilirler:

2.1 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.
ALAN KPSS
Puan Türü Taban Puanı
Hukuk 11, 20, 21 veya 79 80
İktisat 9, 18, 22 veya 28 80
Maliye 24 80
İşletme 19, 23 veya 29 80
Kamu Yönetimi 30 veya 37 80
Uluslararası İlişkiler 33, 36 veya 110 80
İstatistik 25, 34, 75 veya 111 80
Matematik 3, 4, 5 veya 35 80
Sosyoloji 3, 4 veya 5 80
Şehir ve Bölge Planlama 3, 4 veya 5 80
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3, 14, 46 veya 48 80
Mimarlık/Mühendislik 3, 4 veya 5 80

2.2 KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

a) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,

b) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, matematik, sosyoloji, şehir ve bölge planlama, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, mimarlık ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

• Planlama, Programlama,

• Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

• Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

• İzleme ve Değerlendirme,

• Tanıtım, Danışmanlık,

• Şehircilik ve Çevre,

• Araştırma-Geliştirme,

• Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

• Finansman,

• İnsan Kaynakları Yönetimi,

• Uluslararası Ticaret

2.3 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 3’üncü Maddesi Uyarınca Başvuracak Adaylar

a) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,

b) 5449 sayılı Kanunun geçici 3’üncü maddesi ile Kalkınma Ajansları Personel yönetmeliğinin 18’inci maddeleri gereğince, Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında yürütülen Türkiye-Bulgaristan Sınırötesi İşbirliği Programı uygulamaları kapsamında Sınırötesi Proje Uygulama Ofislerinde çalışan ve Ajansın kuruluş kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten (25 Temmuz 2009) itibaren altı ay içerisinde (25.01.2010 tarihine kadar) Ajansta istihdam edilmek için başvurusunu yapmış olmak.

3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

• Mali veya Teknik Destek Yönetimi,

• Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), Hibe ve Proje Yönetimi

• Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

• Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

• Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

• Kalkınma ajansları yanı sıra, ülkemizde ve dünyada yerel kalkınmaya yönelik oluşturulan diğer kurumsal yapılanmalar

• Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

• Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

• Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

• Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı,

• Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak (mastır, doktora vs.),

• Hukuk Fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

• Birden fazla yabancı dil bilmek,

• Dünyadaki kalkınma ajansları hakkında bilgi sahibi olmak,

• MS Office programlarını (Word, Excel, Powerpoint, vs.) iyi düzeyde kullanabilmek,

• Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

4. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler

a) İş Talep Formu,(Ek-1)

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

d) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden birinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

e) KPDS sonuç belgesinin veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip belgenin (TOEFL/IELTS) aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti.

f) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

g) Özgeçmiş,

h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti,

i) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için iş tecrübelerini gösterir belge (Kamu Kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

j) 5449 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ve Kalkınma Ajansları Personel yönetmeliğinin 18 inci maddelerine göre başvuracak adaylar bakımından, söz konusu proje biriminde çalıştığına dair belge,

k) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösteren bilgi ve belgeler.

5. Destek Personeli İçin Sınava Giriş Şartları:

5.1 Yönetim Asistanlığı ve Halkla İlişkiler (1) Kişi,

a) Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, Medya ve İletişim ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 5, KPSS 7 veya KPSS 8 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak, ya da her hangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda alanında en az 5 yıl çalışmış olmak,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 60 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak, ya da KPSS Sınavında İngilizce dilinden en az 36 soruyu doğru cevaplamış olmak, veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavında (ÜDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almak,

d) MS Office programlarını (Word, Excel, Powerpoint, vs.) iyi düzeyde kullanabilmek,

5.2 İdari ve Mali İşler (1) Kişi:

a) 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3, 26 veya 50 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak, ya da her hangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda alanında en az 5 yıl çalışmış olmak,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 50 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak, ya da KPSS Sınavında İngilizce dilinden en az 30 soruyu doğru cevaplamış olmak, veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavında (ÜDS) İngilizce dilinden en az 60 puan almak,

d) MS Office programlarını (Word, Excel, Powerpoint, vs.) iyi düzeyde kullanması, finansal raporlama, bütçeleme, Kamu Muhasebe Sistemi, Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) alanında tecrübe sahibi olması tercih sebebi sayılacaktır.

5.3 Büro İşleri, Veri Hazırlama (1) Kişi:

a) 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi veya Uluslararası İlişkiler bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3, 4 veya 5 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak, ya da her hangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda alanında en az 5 yıl çalışmış olmak,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 50 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak, ya da KPSS Sınavında İngilizce dilinden en az 30 soruyu doğru cevaplamış olmak, veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavında (ÜDS) İngilizce dilinden en az 60 puan almak

d) MS Office programlarını (Word, Excel, Powerpoint, vs.) iyi düzeyde kullanması, finansal raporlama, bütçeleme ve satın alma, kamu muhasebe sistemi ve kamu ihale kanunu konularında tecrübe sahibi olması tercih sebebi sayılacaktır.

6. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler

a) İş Talep Formu,(Ek-1)

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

d) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden birinden yukarıda gösterilen taban puanı aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

e) Yukarıda gösterilen taban puanı belgeleyen yabancı dil belgelerinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,

f) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

g) Özgeçmiş,

h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya tasdikli sureti ya da kurumca onaylı sureti,

i) KPSS’ ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise tecrübelerini gösterir belge (Kamu Kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

j) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini gösteren diğer belgeler.

7. Sınav Şekli:

Yarışma Sınavı sözlü (mülakat) olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerince sözlü sınavda; KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde adayın 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

8. Başvuru

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 10.03.2010 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar “Tekirdağ Valiliğine” elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile “Tekirdağ Valiliği, Hükümet Cad. Valilik Binası 59100 TEKİRDAĞ” adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Ajansın 23.10.2009 son başvuru tarihli personel alım ilanına başvuru yapmış olan adayların, yeni ilanla birlikte, ilan şartlarına riayet ederek sadece “İş Talep Formlarını” yenilemek suretiyle başvuru yapmaları yeterli olacaktır. Her halükarda, başvurular, yeni ilan şartlarına göre değerlendirilecek ve uygun görülen adaylar sınava çağrılacaktır.

9. Sınava Giriş:

Ajans’a yapılan başvurular, KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirilecek, yapılacak sıralama sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağrılacaktır.

Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan, uzman personel için 60 (altmış) adayın ve destek personeli için 12 (on iki) adayın isimleri ile sınava ilişkin nihai tarih ve yer bilgileri 17.03.2010 Çarşamba günü Ajansın internet sitesi www.trakyaka.org.tr ile Valilik internet sitelerinde (www.tekirdag.gov.tr, www.edirne.gov.tr, www.kirklareli.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar internet sayfasında belirtilen saat ve yerde, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

10. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi, Sınav Kurulu tarafından sonuçların Genel Sekreterliğe intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın internet sitesi www.trakyaka.org.tr ile Valilik internet sitelerinde (www.tekirdag.gov.tr, www.edirne.gov.tr, www.kirklareli.gov.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 1 (bir) ayı aşamaz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İŞ TALEP FORMU; Ajansın internet sitesi www.trakyaka.org.tr ve Valilik internet sitelerinden (www.tekirdag.gov.tr , www.edirne.gov.tr , www.kirklareli.gov.tr) temin edilebilir.

Bu ilan iş verenler sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder