7 Mart 2010 Pazar

4/b li yeni personel alınacak

 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Bir önceki yayınladığımız forex kazanma yöntemlerini mutlaka okuyun. forex yeni yatırım aracınız.
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine 5620 sayılı Kanun ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
Diyetisyen 1 Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
Ebe 1 Ebelik lisans programından mezun olmak.
Hemşire 6 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans programından mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli 3 Radyoloji önlisans programından mezun olmak.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar ;
a) Türk Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- 2008 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.(önlisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puanları esas alınacaktır)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte(noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İstenilen Belgeler
a) Öğrenim Belgesi
b) 2008 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
c) Fotoğraf (1 adet)

4- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (üç) gün içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SON MÜRACAAT TARİHİ: 19 Mart 2010

Bu ilan iş verenler sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder