8 Mart 2010 Pazartesi

Denizcilik müsteşarlığı eleman alacak

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞINDAN

SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI İLE DENİZCİLİK UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

denizcilik müsteşarlığı eleman alacaktır
Müsteşarlığımız taşra teşkilatında Genel idare Hizmetleri sınıfında 7'nci ve 8'inci derece kadrolarda münhal bakman 11 adet Denizcilik Uzman Yardımcısı unvanı için; ÖSYM Başkanlığı tarafından 28-29 Haziran 2008 ile 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan K.PSS sonuçlarına göıe Denizcilik. Müsteşarlıgı Denizcilik Uzman Yardımcılığı gîriş Sınavı ve Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ile Denizcilik Uzmanlarının Çalışma usul ve Esasları Yönetmelik hükümlerince sözlü giriş sınavı ile aşağıda KPSS puan türünde ve öğrenim dallarında personel alınacaktır.

A) Denizcilik Uzman Yardımcısı unvanı îçin aşağidaki çizelgede belirtilen öğremm dalları için karşısında belirtilen kotttenjan sayısı kadar personel istihdamı
yapılacaktır.
S.No Bölümü Kontenjan sayısı
1 Fakültelerin Bilgisayar, Mühendisliği Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve teknolojileri bölümlerinin birinden mezun olanlar 6
2 Fakültelerin İstatistik bölümünden mezun olanlar 1
3 Fakültelerin Ekonometri bölümünden mezun olanlar 1
4 Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden mezun olanlar 1
5 Fakültelerim Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olanlar 1
6 Fakültelerin Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olanlar 1

B) Denizcîlik Uzman Yardımcısı unvanı için: aşağıdaki çizelgede belirtilen Öğrenim dallarınm karşısında belirtilen puan türlerinden, ÖSYM Başkanlığı tarafsndan 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan KPSS'larına girenlerden aldıkları puana göre yine öğrenim dallarının karşısında belirtilen sayıda aday (en yüksek yapılacak sıralama' sonucunda, en son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan aday/adaylar sınava girmeye hak kazanırlar.) sözlü giriş sınavına hak kazanacaktır.Bölümleri itibariyle ayrılan kontenjan sayısı kadar müracaat olmaması halinde bu kontenjan İptal edilerek başka bir bölüme aktarılabilir.
S.No Bölümü KPSS puan türü KPSS puanı Kontenjan sayısı
1 Fakültelerin Bilgisayar, Mühendisliği Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve teknolojileri KPSSP-4 80 ve üzeri 18 aday
2 İstatistik KPSSP-25 80 ve üzeri 3 aday
3 Ekonometri KPSSP-92 80 ve üzeri 3 aday
4 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği KPSSP-4 80 ve üzeri 3 aday
5 Elektrik Mühendisliği KPSSP-4 80 ve üzeri 3 aday
6 Elektronik Mühendisliği KPSSP-4 80 ve üzeri 3 aday

C) SİNAVA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b)ÖSYM Başkanlığı tarafsndan 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan KPSSsonucunda yukarıda belirtiten Öğrenim dalları ve bu dallar için belirlenen puan türünden belirtilen puanıalmış olmak,

c)01/01/2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak 01/01/1980 ve daha sonra olanlar

d)Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak veya halen askerlik görevini yapıyor olmamak,

e) Renk körlüğü ve % 4O'ı aşan oranda özrü bulunmamak,

0) BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1)Sınav başvuru formu, (Müsteşarlığımız www.ttenlzcUik.gov.tr internet adresinden veya Denizcilik Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından teinin edilebilecektir.),

2) Üniversite diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) asit ya da okul onaylı örneği,

3)KPSS sınav sonuç belgesinin aslı, onaylı sureti veya ÖSYM internet sitesinden alınmış bilgisayar çıktısı,

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığı veya muaf olduğu veya tecil ettirdiğine dair beyan, (Müsteşarlığımız www. denizcilik.gov, tr internet adresinden veya Denizcilik Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.)

5)İkametgâh ve tebligata esas adres beyanı ile adli sicil kaydı beyanı, (Müsteşarlığımız www.denizcilik.gov.tr internet adresinden veya Denizcilik Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.)

6)Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5X6 ebadında iki adet renkli vesikalık fotoğraf, (I adedi forma yapıştırılacak)

7) Aday taraf'tndan el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler hakkında bilgilerin yer aldığı özgeçmiş.

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Eğitim Dairesi Raşfcatıhğı'nca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ite şarttan uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

E) MÜRACAAT YERİ:

Adayların, 02/04/2(110 Cuma günü mesai bitimine kadar Denizcilik MüsteşiiriığYnm, G.M.K. Bulvarı No; I28/A Maltepe/ANKARA adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda olabilecek gecikmelerden Müsteşarlığıma sorumlu olmayacaktır. Eksik belge ve bilgileri buiunan başvurular işleme konulmayacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 09/04/2019 Cuma günü www,(faıi/ciiik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır,

F) SINAV:

1)Sözlü olarak yapılacak giriş sınavının tarihî Denizcilik Müsteşarlığı tarafından www.denizcilik.gov.ir internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2)Sözlü giriş sınavı, alan bilgisi, kavrayış, anlatım yeteneği, davranış, temsil kabiliyeti konuları dikkate alınmak suretiyle denizcilik uzmanlığına uygunluğunun değerlendirileceği bir sınav niteliğinde olacaktır.

3)Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için 1(K! tam puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekmektedir. Bölümleri itibarîyle aday adayları, en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanır. Aynı puan alanların başarı sırasındaki yeri ise KPSS puanı yüksek olan üste yazılmak suretiyle belirlenir.

4) Bölümleri itibariyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, boş kalan kontenjanlar başka bir bölüme aktarılabilir,

G) DEĞERLENDİRME VE ATANMA:

Sınav sonuçlan, sözlü sınavı takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde, her böltîm için kontenjan sayısı kadar asil ve yedek başarı sırası belirlenerek, www.derti2etlik.1jiov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınavı kazanan adayların adresine ayrıca yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı asil olarak kazanan adaylar, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde atama işlemine esas olmak üzere, yukarıdaki belgelere ilave olarak 5 adet vesikalık fotoğraf, renk körlüğü ve % 40't aşan oranda özrü bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu (mülakat Sarihinden sonra alınmış), askerlik durum belgesinin aslını Müsteşarlığımıza teslim edeceklerdir. Teslim etmeyenler hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Müsteşarlık, herhangi bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adaylardan, bu görevlerinde olumsuz sicil, mütalâa ve disiplin cezası alanlar ve kurumunca muvafakat edilmeyenler için değerlendirme hakkını saklı tutar.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir,

İlanen duyurulur.

Bu ilan iş verenler sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder