17 Mart 2010 Çarşamba

Yeni itfaiyeci alınacak

itfaiyeci olmak istermisin
T.C. ÇANAKKALE İLİ LAPSEKİ İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Lapseki Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15,16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınıfı Kadro Unvanı Derecesi Adedi Taban Puan KPSS Puan Türü Eğitim Durumu


GİH itfaiye Eri 11. 1 80 KPSSP94 Lise Mezunu Olmak, GİH İtfaiye Eri 9. 1 55 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İşletme Bölümü Mezunu Olmak,


GİH İtfaiye Eri 9. 1 65 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Tarih Bölümü Mezunu Olmak,


GİH İtfaiye Eri 11. 2 55 KPSSP93 ön Lisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların Muhasebe ve Maliye bölümü mezunu olmak


Toplam: 5 Adet İtfaiye Eri

ARANAN ŞARTLAR
1-Genel Şartlar

1 - Türk Vatandaşı olmak,


2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.


4- Erkek / Kadın olmak,


5- Erkek adaylar için askerliğini yaptığı, muaf yada tecilli olduğuna dair beyan,


6- Eğitim durumu itibariyle;


a) Lise mezunu olmak,


b) Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme ve Tarih Bölümlerinden mezun olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)


c) Ön Lisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların muhasebe ve maliye bölümleri mezunu olmak.


7- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,


8- Tartılma ve ölçülme aç kamına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak,


9- Sınavın yapılacağı 16.04.2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

10-18 yaşını tamamlamış olmak,


11- Lise, Lisans ve Ön Lisans mezunu adaylar için Bilgisayar Operatörlüğü-işletmenliği belgesi sahibi olmak,


12- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden en az yukarıdaki tabloda belirtilen puanı almış olmak,


13- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,


14- Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir engeli bulunmamak, İtfaiye Eri alımı sınavı için başvuran adaylar KPSS basan puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında
aday dayanıklılık ve sözlü sınava çağırılacak olup, çağrılan adayların listesi Başkanlığımız www.lapseki.bel.tr internet sitesinden duyurulacaktır.


SÖZLÜ MÜLAKAT KONULARI

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, -Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, -Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,


- Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 16. maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi.


SINAV SEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1- İtfaiye Eri giriş sınavı, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır.


2- Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme sonucunda, belirtilen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yansı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.


3- Kurum sınavı başarı puanı, dayanıklılık testi ve sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenir.


4- Memuriyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucunda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.


5- Sınav sonuçlan, basan sırasına göre kurumun internet sitesinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.


6- Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından basan sırasına göre atama yapılır.


BAŞVURU YERİ VE SEKLİ

Başvurular 31.03.2010 günü saat 09.00 da başlayıp aynı gün saat 16.00 da sona erecektir. Adaylar başvurularım, Lapseki Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine şahsen yapacak olup posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurusunu yapan ve mülakata girme hakkı kazanan adaylar kendileri için düzenlenen Sınav Giriş Kartlarını 09.04.2010 mesai günü aynı yerden teslim alacaklardır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaretn-izce değerlendirilmeye alınmayacak ve ilgililer hakkında Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı Makamına suç duyurusunda bulunulacaktır.


1- Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu


2- Nüfus kayıt örneği,


3- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı yada noter onaylı örneği,


4- Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,


5- KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi, (Belgenin aslı başvuru esnasında adayın yanında bulunacaktır.)


6- Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilgili beyan.

SINAV YERİ VE SAATİ

Sözlü mülakat sınavı, Lapseki Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 16.04.2010 günü saat 09.30 da başlayıp aynı gün saat 16.30 da sona erecektir. (Adayların sınava gelirken spor ayakkabısı, eşofman, sınav giriş kartı ve Nüfus Cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.)
Bu ilan iş verenler sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder