17 Eylül 2010 Cuma

Giresunda itfaiye iş ilanı

GİRESUN İLİ İNİŞDİBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

İNİŞDİBİ Belediye Başkanlığı Bünyesinde 657 S.D.M.K.’nunu kapsamında istihdam edilmek üzere,21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15.16.17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde,657 S.D.M.K.’nun 48.maddesinin (A) fıkrasında yer alan şartları taşımak koşulu ile, Belediyemiz Norm kadrosunda münhal bulunan aşağıda ünvanı,derecesi,sınıfı ve sayısı belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına personel alımı yapılacaktır.

Hizmet Sınıfı--Kadro Ünvanı--Kadro Derecesi--Kadro Adedi--Cinsiyeti--KPSS Puan Türü--KPSS Puanı--Öğrenim Durumu
GİHS--------İtfaiye Eri-------10----------------1-------------K/E-------KPSSP93--50--2 Yıl Yüksek Okul Muhasebe Bölümü Mezunu Olmak


İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI
-Türk Vatandaşı olmak.
-Kanun Haklarından mahrum olmamak.
-Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar,Anayasal düzene ve bu işleyişine karşı suçlar,Milli Savunmaya karşı suçlar,devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk,zimmet irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
-Sağlık açısından kapalı mekan,dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
-Tartılma ve ölçme aç karnına,soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 mt’den fazla kısmı ile kilo arasında
(+,-) 10 kg’dan daha fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemiz tarafından yapılacaktır.
-İtfaiye eri sınavının yapılacağı 21/09/2010 günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak ve (21.09.1980) sonrası doğumlu olanlar.
-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından düzenlenen 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmaları ,Ön Lisans mezunları için KPSS P 93 puan türünden (50) ve üzeri puan almış olmak,
-Sınav açılan kadrolar için başvuran adaylarda kadro karşılığı öğrenim düzeyinde mezun olmuş olmak ve sınava bir üst öğrenim düzeyinde katılmamak.
-Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 S.D.M.K.’nuna tabi çalışmış veya çalışıyor olmamak.
-Askerlik ile ilişiği olmamak şartları aranacaktır.

SINAVA BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ
Başvurular İNİŞDİBİ Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Merkez Mahallesi Batlama Cad.No:16 İNİŞDİBİ/GİRESUN adresine şahsen yapılacaktır.
Başvuru süresi 20/09/2010 tarihinde saat:09:00 ‘de başlayacak olup, aynı gün mesai saatinde sona erecektir. Posta ve e-mail yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir .
İtfaiye Eri alım sınavına müracaat eden adayların müracaatları sırasında,Belediye Hizmet Binası içinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünden alacakları boy ve kilo tespit formu doldurulup,onaylandıktan sonra müracaatları kabul edilecektir.Boy ve kilo tespit formu onaylı olmayan adayların formları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
İNİŞDİBİ Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak Ek-1 iş talep formu,aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalem ile doldurularak,ilgili forma aşağıdaki belgeler eklenecektir.
-ÖSYM KPSS sınav sonuç belgesinin aslı yada internet çıktısı.
-T.C.Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisin aslı ibraz edilecektir.
-Son altı ay içinde çekilen 2 adet fotoğraf.
-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.
-Sabıka kaydı olmadığına dair belge.
-Askerliğini yapan adaylar için askerliğini yaptıklarına dair belgenin veya tecilli olanlarının tecil belgesinin örneği,aslı ibraz edilecektir.
-Görevini devamlı yapmaya engel bir durumun olmadığına dair beyan.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ
KPSS başarı puanına en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere,boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup,sınava çağırılan adayların listesi Belediyemiz http://www.inisdibi.bel.tr/ internet sitesinde ve Belediyemiz ilan panosunda yayınlanacaktır.Sınava çağırılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecek olup,bu belgeler 20 Eylül 2010 tarihler arasında İNİŞDİBİ Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından adaylara teslim edilecektir.Adaylar sınavda bu belgelerle birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı yada sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır.Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVA GİRCEK ADAYLARIN AÇIKLAMASI
KPSS başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kadro sayısının 3 katı kadar,2 yıllık yüksekokul mezunu (3 kişi) aday çağırılacak olup,sınava çağırılacak olan adayların listesi Başkanlığımız http://www.inisdibi.bel.tr/ internet adresinde yayınlanacak ve ayrıca yönetmelik hükümleri gereği sınava çağırılacak olan adaylara sınav yer,gün ve saati yazılı olarak duyurulacaktır.

SINAV KONULARI
-Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesi 5.bendi gereği sözlü sınava giren adayların dayanıklılık testi dahil olmak üzere,bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirilmesi
-T.C.Anayasası
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
-Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuattan oluşur.

SINAV YERİ VE SAATİ
İtfaiye Eri alım sınavına, yönetmelik hükümleri gereğince 21/09/2010 günü saat: 09.00’da İNİŞDİBİ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü (Merkez Mahallesi Batlama Cad.No:16 İNİŞDİBİ/GİRESUN) adresinde dayanıklılık testi ile başlanacak olup,aynı gün İNİŞDİBİ Belediyesi Hizmet Binası (Merkez Mahallesi Batlama Cad.No:16 İNİŞDİBİ/GİRESUN) adresinde sözlü sınav ile devam edilecektir.Sınava çağrılan adayların sınavları 21/09/2010 günü bitirilemediği takdirde ertesi gün 22.09.2010 tarihinde devam edilecektir. Dayanıklılık testinin yapılacağı 21.09.2010 günü adayların yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı bulundurmaları gerekmektedir.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME
Sınav için başvuran adaylara ,alfabetik soyadı sırasına göre çağırılmak suretiyle 21/09/2010 günü saat: 09.00’da Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde (Merkez Mahallesi Batlama Cad.No:16 İNİŞDİBİ/GİRESUN) adresinde dayanıklılık testi uygulaması yapılacaktır.Dayanıklılık testi uygulamasını müteakip Belediye Hizmet Binasında (Merkez Mahallesi Batlama Cad.No:16 İNİŞDİBİ/GİRESUN) adreste aynı gün yine alfabetik soyadı sırasına göre alınmaları suretiyle sözlü sınav komisyonu önünde sözlü sınav uygulamaları yapılacaktır.Sınav 21/09/2010 tarihinde sona ermediği takdirde 22/09/2010 günü saat:09.00’da Belediye Hizmet Binasında devam edecektir.
-Sözlü sınav mülakat şeklinde olup,değerlendirme komisyon başkan ve üyelerin 100 puan üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamının ortalaması alınarak yapılacaktır.
-Sözlü sınav komisyonu,sınava giren adayların dayanıklılık testi dahil olmak üzere,Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirilecektir.
Başarı notu sözlü sınavda alınacak olan nottur. Sözlü sınav komisyonu sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlamak suretiyle liste haline getirip imzalayacaktır.Sözlü sınavda adayların başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.
Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday,komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde liste haline getirilerek Belediyemiz ilan panosunda ve http://www.inisdibi.bel.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.Sınav sonuçları ,kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilecektir.Tebligat işleminde sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların teslimi için tanınan süreler belirtilecektir.
Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar aday yedek başarı listesi olarak ilan edilecektir.Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlamak üzere yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağırılacaktır.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder