3 Eylül 2010 Cuma

Malatya itfaiyeci iş ilanı

ARGUVAN BELEDİYESİ SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Arguvan Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasındaki şartlara tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmenliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde; Belediyemize aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen üç Adet itfaiye Eri kadrosuna 2008 yılı kamu personeli seçme sınavına (KPSS) girmiş ve belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak
üzere kadro ve öğrenim durumu itibariyle ilan edilen sayının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Unvanı-------Sınıfı--Kadro Derecesi--Adedi--Cinsiyet--Öğrenim Durumu--En Az KPSS Puanı
İTFAİYE ERİ--GİH---11------------3--------E/K-------En az Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak----60


İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI
İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartların yanı sıra;
1) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67m, kadınlarda en az 1.60m boyunda olmak ve boyun İm den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak,
3) İtfaiye eri sınavının yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
4) Erkek adayların Askerlik çağma gelmiş ise muzaffer askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
5) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,
BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ
Başvuru süresi 20/09/2010 tarihinde Saat 08.30'da başlayıp 20/09/2010 saat 17.30'a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular ve nitelikleri uygun olmadığı tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER
1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş başvuru formu örneği
belediyemizden temin edilecektir.)
2) KPSS 2008 sonuç belgesi örneği (aslı ibraz edilecektir.)
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C vatandaşlık Nosu olan)

4) Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)
5) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
6) Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı
7) Adli Sicil Belgesi
8) Sağlık Raporu
SINAV YERİ VE ZAMANI
Sınav Arguvan Belediye Başkanlığı yazı işleri müdürlüğü ARGUVAN/MALATYA adresinde
23/09/2010 günü saat 13:30'da başlayacak olup dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak
yapılacaktır..
Sınava müracaat eden adaylar, müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo
tespit bölümünü Sağlık Ocaklarından onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı
olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME
1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur.Adaylarm bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.
2) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, itfaiye yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartlan taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.
3) Başarı notu sözlü sınavda alman nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden 70 puan almak gerekir.
4) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınavlistesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halindebelediyemiz ilan panosunda ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olaraktebliğ edilir. Bu tebligatta sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ilebunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.
5)Smav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağırılır.
SINAV KONULARI
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi
3) 657 sayılı Devlet Memurları kanunu
4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.
5) Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder