30 Ekim 2010 Cumartesi

Maliye sözleşmeli iş ilanı yayınladı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM-TERCÜMAN SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU

I.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Sınavı Açan Birim: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Görev Yeri : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi
uyarınca İngilizce dilinde Sözleşmeli Mütercim-Tercüman pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı
çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla toplam (2) personel alınacaktır.
KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı İle Taban Puanı: ÖSYM tarafından 10 – 11 Temmuz 2010
tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP6 (B) puan türünden 70 (yetmiş) ve
üzerinde puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir. (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 20 kişiden fazla
olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 20 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle yirminci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır).
II.SINAV TARİHİ VE YERİ:
Yazılı sınav 24 /11/ 2010 tarihinde saat 10.00’da, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde
yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.
III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
A- GENEL ŞARTLAR:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b) Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf bulunmak,
d) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu gibi bir durumu bulunmamak,
e) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Mütercim-Tercüman olmalarına engel bir durumu
bulunmamak,
f) Süresi içinde başvurmak.
B- ÖZEL ŞARTLAR:
a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce Mütercim Tercümanlık/Çeviribilim
bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak,
b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak en az (B) veya
İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 213 (veya
geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) puan veya ”International English Language Testing Sistem”
(IELTS) sınavından en az 7.5 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek.(Belgelerin KPDS için
son 5 yıl ve diğer sınavlar için son 2 yıl geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.)
c) Akıcı bir İngilizceye sahip olmak.
IV. SINAV BAŞVURUSU:
Başvurular, en geç 10 /11 /2010 tarihi mesai bitimine kadar, “ T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Dairesi, İlkadım Caddesi, Dikmen Yolu
G-H Blok Kat:1 06100 Dikmen/ANKARA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza
ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır (İstenilen belgeler “Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sınav Başvuru Formu” nda belirtilmiştir).
Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile
www.bumko.gov.tr adresinden temin edilebilir.
V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
1- Yazılı Sınav: Mali terminolojiye yönelik olarak, mesleki İngilizce bilgisini ölçer nitelikte olacaktır.
2- Sözlü Sınav: Mesleki İngilizce bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. (Simültane tercüme
ve mülakat yapılacaktır.)
VI. DEĞERLENDİRME:
Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan
almış olmak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan ilk 2 aday
sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması,
atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere 2 aday yedek
olarak belirlenecektir.
VII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Sınav sonuçları sınav komisyonunca
Bakanlık İlan Panosunda ve Genel Müdürlüğümüz www.bumko.gov.tr web adresinde ilan edilerek
duyurulacaktır.
Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının www.bumko.gov.tr adresinde açıklandığı
tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne yapılır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar
hiçbir hak talep edemezler.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere
göre yasal işlem yapılacaktır.
VIII. DİĞER HUSUSLAR:
Sınava katılmaya hak kazanan adaylara Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan
fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Bu belge adaylara sınav salonunda elden teslim edilecek, ayrıca
haberleşme adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde
kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında
bulunduracaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
Yukarıdaki açıklamalar dışında, ayrıntılar için (0312) 415 18 34 no.lu telefondan bilgi alınabilir.
İlan olunur.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder