23 Ekim 2010 Cumartesi

Süleyman demirel üniversitesi sözleşmeli personel alacak

28 Haziran 2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Ek 2. Maddesinin (b) ve Programcı için (c) bendinde belirtilen yönteme göre; Üniversitemiz Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri döner sermaye gelirleri ile özel bütçeden karşılanmak üzere lisans mezunları için 2010, ortaöğretim ve ön lisans mezunları için 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

ÜNVANI BİRİMİ ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
Programcı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1 1 - Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği,
Hemşire Döner Sermaye 8 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla, en az bir (1) yıl klinik tecrübesi olmak.
Hemşire Döner Sermaye 15 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.
Hemşire Döner Sermaye 3 Hemşirelik veya
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla, en az bir (1) yıl yoğun bakım tecrübesi olmak.
Diğer Sağlık Personeli;
Sağlık Teknikeri Döner Sermaye 2 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Sağlık Teknikeri Döner Sermaye 1 Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla, en az bir (1) yıl Biyokimya laboratuarı tecrübesi olmak.
Sağlık Teknikeri Döner Sermaye 2 Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknisyeni Döner Sermaye 1 Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla, en az bir (1) yıl Radyoloji ünitelerinde çalışmış olmak.
Sağlık Teknisyeni Döner Sermaye 2 Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla, en az bir (1) yıl Nükleer Tıp ünitesinde çalışmış olmak.
Sağlık Teknisyeni Döner Sermaye 1 Ortaöğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknisyenliği alanından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla, en az bir (1) yıl Ameliyathanede çalışmış olmak.
Büro Personeli Döner Sermaye 1 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası Sahibi Olmak. Belgelendirmek kaydıyla, en az iki (2) yıl hastane otomasyonu yazılımı konusunda tecrübesi olmak.
Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla, en az bir (1) yıl yoğun bakım tecrübesi olmak.
Diğer Sağlık Personeli;
Sağlık Teknikeri Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek Adaylar İçin Muvazzaf Askerlik Çağına Gelmemiş veya Askerlik Çağına Gelmiş ise Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapmış veya Muaf veya Erteletmiş veya Yedek Sınıfa Geçirilmiş Olmak.

e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartını taşımak.

3- 2010 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3,

2008 KPSS (B) grubu sınavlardan önlisans mezunları için KPSSP93,

2008 KPSS (B) grubu sınavlardan ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas

alınacaktır.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesi fotokopisi.

2- 2010 KPSS sınav sonuç belgesi fotokopisi(Lisans mezunları için).

2008 KPSS sınav sonuç belgesi fotokopisi(Ortaöğretim ve ön lisans mezunları için).

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4- Başvuru formu ve dilekçe

5- Mesleki tecrübe istenilen pozisyonlar için tecrübesini belirten belge.

6- Fotoğraf (1) adet.

MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) adayların Süleyman Demirel Üniversitesi web sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formu ile dilekçede; ilanda belirtilen birimlerden ve unvanlardan hangisine müracaat edeceklerini belirterek, yukarıda istenilen belgeler ile birlikte(onaylı veya aslı görülmek şartıyla fotokopisi) 03 Kasım 2010 Çarşamba günü mesai bitimine (17:30) kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3(üç) iş günü içerisinde www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Programcı kadrosuna atanacaklar için ilan edilen kadro sayısının on katı kadar aday KPSS puan sıralamasıyla belirlenecek ve kurum tarafından yapılacak yazılı ve / veya sözlü sınav tarihi ile birlikte ilan edilecektir. Bu sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, en geç 3(üç) iş günü içerisinde www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaatta bulunup sıralamada kazanmış olsalar bile 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder