9 Kasım 2010 Salı

Burdur itfaiyeci iş ilanı

T.C. BURDUR İLİ Söğüt Belediye Başkanlığı
Söğüt Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda birimi, âdeti, sınıfı, cinsiyeti, kadro unvanı ve derecesi belirtilen itfaiye eri kadrosuna; merkezi sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

SINAV TARİHİ : 26.11.2010 Cuma günü saat 10:00’da.
SINAV YERİ : Söğüt Belediye Başkanlığı.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Birim Adı: Adedi: Sınıfı: Kadro Unvanı: Derecesi:
İtfaiye Müdürlüğü 1 G.İ.H. İtfaiye Eri 10

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU
ŞARTLARI

1- GENEL ŞARTLAR:
a- Türk Vatandaşı olmak,
b- Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d- (Değişik alt bent: 10/01/1991 - 3697/1 md.;Değişik altbent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e- Askerlik durumu itibariyle;
1) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
2) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
3) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

2- ÖZEL ŞARTLAR:
a- Eğitim durumu itibarıyla Ön Lisans düzeyinde eğitim veren Meslek Yüksek Okullarından mezun olmak (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.),
b- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
c- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67m, kadınlarda en az 1.60m boyunda olmak ve boyun 1m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak.
d- Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını (26.10.1980 tarih veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olanlar başvurabilecektir.) doldurmamış olmak,
e- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan öğrenim durumuna uygun KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2008 sınavlarına girmiş ve KPSS puan türünden 60 ve üzeri puanı almış olmak.

SINAV BAŞVURUSU:
Başvurular; Söğüt Belediye Başkanlığı’na şahsen yapılacak olup 10.11.2010 tarihinde başlayıp 24.11.2010 tarihi saat 17:00’da sona erecektir.
Başvuran adaylar 26.11.2010 Cuma günü belediyemiz hizmet binasında saat 10:00’da sözlü sınav komisyonu huzurunda dayanıklılık testi ve mülakata tabii tutulacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurularak aynı müdürlüğe teslim edilecektir.
2- T.C.kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı sureti.
3- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi aslı veya tasdikli sureti.
4- Son altı ay içerisinde çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacak.)
5- KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Belgenin aslı veya onaylı sureti başvuru ve sınava giriş esnasında adayın yanında bulunacaktır.).
6- Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış).
7- Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisinin olmadığına dair beyan.
8- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

BAŞVURU YERİ, SAATİ VE ŞEKLİ:
Başvurular 10.11.2010 günü saat 08:00’da başlayıp, 24.11.2010 günü saat 17:00’da sona erecektir. Başvurular Burdur-Söğüt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü ÇAVDIR/BURDUR adresine şahsen yapılacak olup, posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurusunu yapan adaylar kendileri için düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini 24.06.2010 günü mesai saatleri içerisinde aynı yerden teslim alacaklardır. Eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı sonradan tesbit edilen başvurular idaremizce değerlendirilmeye alınmayacaktır.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT):
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat

DEĞERLENDİRME:
1) Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü ve mukavemet sınavına çağrılır.
2) Sınavda başarılı olabilmek için; 100 (yüz) üzerinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak gerekir.
3) Sınavdan 70(Yetmiş) puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak, 70(Yetmiş) ve üzeri puan alan adayların Sözlü ve mukavemet puanının % 50 (elli) ‘si ile KPSS puanının % 50(elli) ‘si oranları toplanarak başarı puanı bulunur.
4) Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.
5) Sınav sonuçları, aynı gün belediyemizin http://www.burdur-sogut.bel.tr. internet sitesinde ve ilan panosunda açıklanacaktır.
6) Sınav sonucu başarılı olan ve 4. maddede belirtilen şekildeki sıralamaya göre sıralamaya girmiş olan adaylara yazılı tebligat yapılıp, bu tebligatta adayın atanması için gerekli belge ve işlemler ile bunların Belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilecektir.
7) Ataması yapılacak aday, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına dair tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alacağı heyet raporunu idaremize teslim edecektir.
8) Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
9) sınav komisyonu gerekli gördüğü durumda sınavı iptal edebilir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder