13 Aralık 2010 Pazartesi

Kültür ve turizm bakanlığı sözleşmeli eleman alacak


T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (AVUKAT) ALIM İLANI


Merkez Müdürlüğümüz (merkez) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve çerçevesinde istihdam edilmek üzere, Avukat pozisyonunda, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla, boş bulunan Sözleşmeli Personel (Avukat) pozisyonunun üç katına kadar aday arasından, KPSS başarı sıralamasına göre Sözleşmeli Personel (Avukat) alınacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI İÇİN BELİRLENEN BOŞ KADRO VE POZİSYONLAR
SAYISI : 2
UNVANI : AVUKAT
CİNSİYETİ : K-E
ÖĞRENİMİ : HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU
KPSS TABAN KPSS TÜRÜ : 75 KPSSP3 (B Grubu)
YAŞI : 35 Yaşına kadar.
ARANAN ÖZELLİKLER :Avukatlık stajını tamamlamış ve avukatlık ruhsatını almış olmak.
SÖZLEŞME TAVAN ÜCRET (BRÜT) : 1.909,60 TL + (2011 yılı ocak zammı )
NOT: 09/06/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı B.K.K. nın 1. maddesin uyarınca ayrıca, her ay 299,31TL + (2011 yılı artışı) ek ödeme yapılır.
GENEL ŞARTLAR:
- Türk Vatandaşı olmak
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen
şartlara sahip olmak
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, (Resmi Sağlık Kurul Raporu istenecektir.)
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya ertelemiş olmak.
- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
- Her hangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 KPSS sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 (B Grubu) 75 ve üzeri puan almış olmak.
Başvuru Şekli:
İsteklilerin, başvuruları en geç 31.12.2010 tarihi mesai bitimi itibariyle sona erecektir. Fevzi Paşa Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:4 Ulus/ANKARA adresinden veya www.kulturturizm.gov.tr/ veya www.kulturturizm.gov.tr/dosim internet adresinden temin edecekleri başvuru formunu eksiksiz doldurarak, istenilen belgelerle (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce onaylanmış) birlikte anılan adrese şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.İlandan önce yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların isimleri www.kulturturizm.gov.tr/ veya www.kulturturizm.gov.tr/dosim adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olanlar arasından KPSS (B) başarı sırasına göre kadro için en yüksek puandan başlanmak üzere kadro sayısı kadar atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların listesi, başvuru bitim tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde www.kulturturizm.gov.tr/ veya www.kulturturizm.gov.tr/dosim internet adresinden ilan edilecektir.
Bakanlığımız ve Merkez Müdürlüğümüz www.kulturturizm.gov.tr/ veya www.kulturturizm.gov.tr/dosim adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için en geç 10 gün içerisinde Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Atamanın adaya yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan aday hakkını kaybeder. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sözleşmeli Personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet biriminde ve pozisyonunda istihdam edileceğinden, Devlet Memurlarında olduğu gibi kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır.
Başvuru İçin istenen evraklar:
-T.C. Kimlik Numarası
-Diploma Aslı veya Fotokopisi (Onaylı)
-KPSS Sonuç Belgesi Aslı veya Fotokopisi
-2 adet fotoğraf
-Adli Sicil Kağıdı
-Nüfus Cüzdanı Aslı veya Fotokopisi
-Sağlık Kurul RaporuBu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder