17 Ocak 2011 Pazartesi

Çorum il özel idare personel alacak

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


İlimiz Özel İdaresinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 5302 Sayılı Özel İdaresi Kanunu’nun 36.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3. Fıkrası gereğince Tam Zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, Sınavla aşağıda belirtilen branşlarda 16 adet Sözleşmeli Teknik Personel alınacaktır.


İnşaat Mühendisi
( 3 Adet)

Makine Mühendisi
( 2 Adet)

Jeoloji Mühendisi
( 1 Adet)

Ziraat Mühendisi
( 3 Adet)

Çevre Mühendisi
( 2 Adet)

Harita Mühendisi
( 2 Adet)

Mimar
( 1 Adet)

Sanat Tarihçisi
(1 Adet)

Şehir Plancısı
(1 Adet)2010 yılı KPSSP3’e girmiş olup 55 ve daha üzeri puan alanların müracaat edebileceği Seçme (Sözlü) Sınavı İlimizi Özel İdaresinde oluşturulacak komisyon tarafından sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınavında sınav kurul üyeleri adayın çalışacağı alandaki uzmanlık düzeyi, mevzuat bilgisi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti; muhakeme
gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğine uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı da göz önünde bulundurularak not verir.ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR1-4 yıl süreli eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2-657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak

3-Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak

4-2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünde ilan edilen en az 55 puan almış olmak.

5-Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

6-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak (Sözlü sınavı kazanan adaydan resmi sağlık kurulu raporu istenecektir.)

7-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

8- İl Özel İdaresinde görevli diğer personelin çalışma şartlarına ve mesaisine uymayı kabul etmek

9- İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. Maddesinde “il özel idaresinin görev alanı il sınırını kapsar” hükmüne istinaden İlimize bağlı 13 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek.

10- Maliye Bakanlığı tarafından 2011 yılı için belirlenecek limitler dahilin de İl Özel İdaresinin belirleyeceği taban ücreti kabul etmek.BAŞVURU ŞEKLİ1-Adayların 11 / 01/ 2011 tarihinden 17/01/2011 tarihi Pazartesi saat 16:30’a kadar 2010 KPSSP3 sonuç belgesi fotokopisi, diploma fotokopisi, son 6 ay içinde çekilmiş olan 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi (T.C Vatandaşlık No’su olan) ile birlikte İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-Başvurular elden yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 CV (Adres ve ulaşılabilecek telefon numaralarını bildirir.)

4-Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya sahte evrakla müracaat edenler işe başlamış olsalar bile sözleşmeleri iptal edilir ve haklarında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunulur.SÖZLÜ SINAVA DAVET1)İlan edilen her bir unvan için KPSSP3 puan üstünlüğü esasına göre en yüksek puandan başlayarak sözlü sınava davet edilecek ve bu adaylar arasında sözlü sınav yapılacaktır.

2)KPSSP3 puan üstünlüğü esasına göre sözlü sınava hak kazananlar 19/01/2011 Çarşamba günü İl Özel İdaresinin www.corumozelidare.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak adaylara tebligat yapılmayacaktır.

3)Sözlü sınava hak kazanan adaylar Çorum İl Özel İdaresi Ana Hizmet binası Toplantı Salonunda 20/01/2011 Perşembe günü saat: 14.00’de yapılacak olan sözlü/ mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.

4)Sözlü sınavı kazanan adayların isimleri 21/01/2011Cuma gününden itibaren İl Özel İdaresinin www.corumozelidare.gov.tr adresinden ilan edilecektir.SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER1- Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi,

2- Resmi sağlık kurulu raporu. (Şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışabileceğine dair tam

teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu),

3- Mezun olduğu okul diplomasının noter tasdikli sureti,

4- Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya tecilli olduğuna dair belgenin onaylı sureti.

5- KPSS Sonuç Belgesi

6- 2 Adet Resim

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder