14 Şubat 2011 Pazartesi

Akdeniz SYDV iş ilanı

AKDENİZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM İLANI

Akdeniz İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 13/01/2011 tarih ve 2011/01 sayılı kararı ile Vakfımızda "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar"ı kapsamında, "Muhasebe Görevlisi" ünvanı ile 1 muhasebe uzmanı personel istihdam edilecektir.

1- İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İşin süresi :Daimi (2 ay deneme süreli)

İstenilen işgücü sayısı :1(bir)

Meslek :Muhasebeci

2- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine
sahip olmak,

3) Sınava son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7) 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

8)-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

9) Adli sicil kaydı bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren işletme, iktisat,Kamu yönetimi muhasebe veya maliye bölümlerinden mezun olmak,

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak. İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint v.b.) kullanabiliyor olmak.

4) Muhasebecilikte deneyim sahibi olmak (En az 1 yıl bir işyerinde muhasebe işlerini yapmış olmak)

5) Sınava son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak

6) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak

7) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak

8) Sınavlarda başarılı sayılırsa Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

3- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Başvuru dilekçesi (Özgeçmiş, ikametgah adresi ve iletişim bilgileri dilekçede yer alacaktır.)

2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) 2010 yılı KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,

5) Varsa sürücü belgesi fotokopisi

6) 2 adet vesikalık fotoğraf,

7) Askerlik terhis belgesi aslı veya tasdikli sureti.(Erkek adaylar için)

8) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,

9) Sabıka kaydı,

10) İş deneyim belgeleri,

4- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgelerden; başvuru dilekçesi, diploma ya da geçici mezuniyet belgesi, sabıka kaydı ve 2010 yılı KPSS sonuç belgesi ile birlikte Akdeniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna (Yeni Mahalle Uray Caddesi Adliye Binası Karşısı No:8/A MERSİN) elden veya taahhütlü mektupla 21/02/2011 günü saat 14.00’a kadar başvuracaklardır. Bu tarihten sonra elden veya posta yoluyla Vakfa intikal eden başvurular değerlendirilmeyecektir. Bu tarihten sonra yada eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yukarıda sayılan diğer belgeler sınavı kazanan adaylardan istenecektir.

2- 2010 yılı KPSSP3 puan türünden başvuruda bulunan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, alınacak personel sayısının 5 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır.

3- Mülakat sınavına çağırılacak adayların isim listesi 22/02/2011 tarihinde Akdeniz Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (www.akdeniz.gov.tr) ilan edilecektir.

4- Sınav, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından seçilen sınav komisyonu tarafından mülakat yöntemi ile Akdeniz Kaymakamlığında (Kuvayi Milliye cad. Gökdelen iş merkezi kat:4 Akdeniz/MERSİN) 23/02/2011 tarihinde Saat 14.00 da mülakat gerçekleştirilecektir..

5-Mülakat sınavında;E ya da B sınıfi sürücü belgesi sahibi olmak (5 puan), sosyal projede çalışmış olmak (5 puan), kendini ifade, sosyal diyalog ve iletişim becerisi (50 puan) ve deneyim (40 puan) kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır. Adaylar mülakat sırasında konuyla ilgili belgelerin aslı ya da noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

6- Mülakat sınavı sonucu alınan notun %60’ı ile 2010 yılı KPSSP3 puan türünden alınan notun %40’ının aritmetik ortalaması sınav sonuç notu olarak belirlenecektir. Sınav sonuç notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek muhasebe uzmanı aday tespit edilecektir.

7- İşe alınacak personele Fon Kurulunun 22/03/2007 tarihli ve 2007/2 sayılı Kararının 11 inci maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen taban ve tavan ücret arasında Mütevelli Heyet kararıyla belirlenecek tutar verilecektir.(4 yıllık fakülte mezunları için:Taban 1356 - Tavan 1680 TL )

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder