6 Şubat 2011 Pazar

Dicle üniversitesi sözleşmeli personel alımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince Üniversitemizde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
Başvuracak adayların en geç 10.02.2011 tarihine kadar Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. 25.01.2011


Dicle Üniversitesi Rektörlüğü

Alınacak Sözleşmeli Personel Pozisyonları (TIKLAYINIZ)

Talep Formu (TIKLAYINIZ)

Üniversitemiz Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesi B fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere alınacak sözleşmeli personel alımına ilişkin 20.01.2011 tarihli Takvim gazetesinde yayımlanan ilan ekidir.

İlan Tarihi : 25.01.2011
Son Başvuru Tarihi: 10.02.2011

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER DETAY BİLGİLER

1-Adaylardan; ilanda unvanı, adedi
ve özel şartları belirtilen pozisyonlara başvurularda ayrıca, 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel şartlar;

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.d) Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığından veya www.dicle.edu.tr web adresinden temin edilecek başvuru formu ve aşağıda istenilen belgelerle birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) aşağıda adresi yazılı bulunan Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

a) Öğrenim Belgesi ve Fotokopisi

b) En son yapılan 2010 yılı KPSS’nın ilgili puan türünü gösteren sınav sonuç belgesi

c) Fotoğraf (2 adet)

d) Kimlik Fotokopisi

4- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan asil aday ile asil yedek aday başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (iş günü) gün içerisinde www.dicle.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5-Atanmaya hak kazanan asil aday; ilan tarihi itibariyle 10 gün içerisinde 6.maddede belirtilen belgeler ile birlikte sözleşme imzalamak üzere başvuruda bulunmaması halinde aynı pozisyon için belirlenen yedek aday yazıyla davet edilecektir.ATAMA ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

6- a)-Başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce, Cumhuriyet Savcılığından alınmış adli sicil kaydı belgesi,

b)-Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair askerlik durum belgesi

c)-Sağlık Kurulu Raporu ( Heyet Raporu )

d)-6 adet (son altı ay içerisinde çekilmiş) vesikalık fotoğraf

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Halen Kurumumuzda 657 sayılı kanunun 4/ B maddesi statüsünde sözleşmeli personel olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.


Adres: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı

Üniversite Kampusü / DİYARBAKIR

İrtibat Tlf: 0412–2488030-2313

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder