4 Şubat 2011 Cuma

Doka KPSS puanları ile çeşitli branşlarda eleman alacak


DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’na 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR90 Düzey 2 Bölgesinin (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 12 Uzman Personel, 1 Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel, 1 İç Denetçi ve 4 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın merkezi Trabzon İli olup, Ajans’ın faaliyet alanını Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon İlleri oluşturmaktadır.
Başvuru Başlangıç Tarihi
:
24.02.2011
Son Başvuru Tarihi
:
04.03.2011
Sınava Katılacakların İlanı
:
10.03.2011
Sınav Tarihi
:
14.03.2011- 18.03.2011
Başvuru Adresi
:
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Gazipaşa Mah. Nemlioğlu Sok. No:3, 61030 Trabzon
İnternet Adresi
:
Tel
:
0 (462) 321 36 52
Faks
:
0 (462) 274 36 50
E-posta
:
ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. Genel Şartlar;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış, muaf ya da en az 6 (altı) ay askerliği tecilli olmak.
e) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. Uzman Personel Adayları İçin Sınava Giriş Şartları

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar İçin;
a) Aşağıdaki tablolarda belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 (yetmiş) veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS’ den en az KPDS 70 (yetmiş) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak (uluslar arası geçerliliğe sahip dil sınavlarının Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen KPDS puanı eşdeğerliliğine ilişkin çizelge dikkate alınacaktır),
c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27–28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,
d) Hukuk Müşavirliğinden sorumlu uzman pozisyonu için başvuruda bulunacak adaylar bakımından;uzman personel için a, b ve c maddelerinde belirtilen şartlara ek olarak avukatlık ruhsatnamesine ve alanında en az üç yıl deneyime sahip olmak.
Ajans Merkezinde Görevlendirilmesi Planlanan Uzman Personel Adaylarının Mezun Olması Gereken Bölümler, KPSS Puan Türleri ve Bölümlere Göre İstihdam Edilecek Uzman Personel Sayısı
Bölüm
KPSS
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Puan Türü
Taban Puan
Hukuk (Hukuk Müşavirliği İçin)
KPSSP 11 veya 21
80
1
Çevre Mühendisliği
KPSSP 3, 4 ,5 veya 6
80
1
Ziraat Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği veya Gıda Mühendisliği
KPSSP 3, 4 ,5 veya 6
80
1
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
KPSSP 3, 4 ,5 veya 6
80
1
Bilgisayar Mühendisliği
KPSSP 3, 4 ,5 veya 6
80
1
İstatistik veya Matematik Mühendisliği
KPSSP 3, 25 veya 75
80
1
Şehir ve Bölge Planlama
KPSSP 3, 4 ,5 veya 6
80
1
Yatırım Destek Ofislerinde Görevlendirilmesi Planlanan Uzman Personel Adaylarının Mezun Olması Gereken Bölümler, KPSS Puan Türleri ve Bölümlere Göre İstihdam Edilecek Uzman Personel Sayısı

Bölüm
KPSS
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Puan Türü
Taban Puan
İktisat
KPSSP 9,18,22 veya 28
80
6
Maliye
KPSSP 24 veya 108
80
İşletme
KPSSP 23,29 veya 99
80
Kamu Yönetimi
KPSSP 30 veya 37
80
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
KPSSP 14,46 veya 115
80

Yatırım destek ofisleri için istihdam edilecek personel Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği ilde çalışacaktır.
2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar İçin;
a) İktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, istatistik, matematik mühendisliği, şehir ve bölge plânlama, çevre mühendisliği, ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği veya mimarlık dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 (yetmiş) veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS’ den en az KPDS 70 (yetmiş) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak. (uluslar arası geçerliliğe sahip dil sınavlarının Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen KPDS puanı eşdeğerliliğine ilişkin çizelge dikkate alınacaktır)
c) Hukuk Müşavirliğinden sorumlu uzman pozisyonu için başvuruda bulunacak adaylar bakımından;uzman personel için a ve b maddelerinde belirtilen şartlara ek olarak avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak
d) Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;
 • Planlama, Programlama
 • Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi
 • Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi
 • İzleme ve Değerlendirme
 • Tanıtım, Danışmanlık
 • Şehircilik ve Çevre
 • Araştırma-Geliştirme
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Finansman
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret
2.3. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri:
Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemektercih sebebi olacaktır; 
a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,
b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,
d) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,
e) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,
f) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,
g) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,
h) Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri gibi idari iş ve işlemler ile ilgili yasal uygulamalar,
i) Kümelenme, inovasyon, kentsel pazarlama
j) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,
k) Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,
l) Hibe ve Proje Yönetimi konularında denetim ve usulsüzlük incelemelerinde deneyim sahibi olmak,
m) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
n) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek, (Özellikle Rusça, Çince, Arapça ve Farsça)
o) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.
p) Hukuk Müşavirliğinden sorumlu uzman pozisyonu için başvuruda bulunacak adaylar bakımından yukarıda sayılan tercih nedenlerine ek olarak;
 • Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Kamu Hukuku konularında deneyim sahibi olmak,
 • İcra takibi yapmış olmak, kurumsal şirketlerde veya hukuk bürolarında iş deneyimine sahip olmak,
 • Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konusunda tecrübe sahibi olmak.
2.4. Uzman Personel Adayları İçin Başvuruda İstenecek Belgeler:
a) İş Talep Formu (Ek–1),
b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,
c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti, veya TOEFL ya da IELTS sonuç belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi
d) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,
e) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı,
f) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,
g) Özgeçmiş,
h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 (altı) ay erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
i) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 2009 veya 2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
j) KPSS’ ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti,
k) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerinin taşındığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri,
l) Hukuk Müşavirliğinden sorumlu uzman pozisyonu için başvuruda bulunacak adaylar bakımından;Avukatlık ruhsatnamesinin ve iş deneyimini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti
3. İç Denetçi Adayları İçin Sınava Giriş Şartları;
a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslar-arası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,
c) Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 (yetmiş) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS’ den en az KPDS 70 (yetmiş) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak. (uluslar arası geçerliliğe sahip dil sınavlarının Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen KPDS puanı eşdeğerliliğine ilişkin çizelge dikkate alınacaktır)
3.1. İç Denetçi Adayları İçin Tercih Nedenleri;
 • Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası’na sahip olunması,
 • Uluslararası İç Denetçi Sertifikası’na sahip olunması,
 • Kamu İç Denetçi Sertifikası’na sahip olunması.
3.2. İç Denetçi Adayları İçin Başvuruda İstenecek Belgeler
a) İş Talep Formu (Ek:1)
b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,
c) Üç adet vesikalık fotoğraf,
d) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti, veya TOEFL ya da IELTS sonuç belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi
e) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,
f) Ayrıntılı özgeçmiş,
g) İç Denetçi için Kamuda denetim elemanı olarak çalıştığını gösterir belge,
h) Adayın iş talep formunda belirttiği diğer bilgileri (iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil belgesi vb.) destekleyici belgelerin aslı veya onaylı sureti,
ı) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 (altı) ay erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
j) Varsa eğer; İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri”nde belirtilen belgelerin asılları ya da noter onaylı suretleri.
4. Destek Personeli Adayları İçin Sınava Giriş Şartları;
Ajansımızda istihdam edilecek destek personelinin unvanları, sayıları ve aranan özellikler aşağıdaki gibidir;
4.1. Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi 1 (Bir) Kişi;
4.1.1. KPSS Puanıyla Başvuracak Adaylarda Aranacak Özellikler;
 • 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2009 veya 2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3KPSS P26 veya KPSS P50 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak
4.1.2. KPSS Şartı Aranmaksızın İş Deneyimiyle Başvuracak Adaylarda Aranacak Özellikler;
 • 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.
4.1.3. Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlileri İçin Tercih Nedenleri;
 • Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 (yetmiş) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS’ den en az KPDS 70 (yetmiş) puana denk kabul edilen bir puan almış olduğunu gösterir belgeye (uluslar arası geçerliliğe sahip dil sınavlarının Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen KPDS puanı eşdeğerliliğine ilişkin çizelge dikkate alınacaktır) sahip olması,
 • MS Office programlarına ileri düzeyde hâkim olmak,
 • Finansal raporlama, bütçeleme, Kamu Muhasebe Sistemi (SAY 2000) ve Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında tecrübe sahibi olmak.
4.2. Yönetici Asistanı (Bir Kişi):
4.2.1. Yönetici Asistanlığı İçin Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranacak Özellikler;
 • Üniversitelerin eğitim süresi 4 (dört) yıl olan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 (yetmiş) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS’ den en az KPDS 70 (yetmiş) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak. (Uluslar arası geçerliliğe sahip dil sınavlarının Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen KPDS puanı eşdeğerliliğine ilişkin çizelge dikkate alınacaktır)
4.2.2. Yönetici Asistanı İçin Tercih Nedenleri;
 • İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmak,
 • Yönetici asistanlığında iş deneyimine sahip olmak,
 • MS Office programlarına ileri düzeyde hâkim olmak,
 • İleri düzeyde temsil ve iletişim becerisine sahip olmak,
 • İngilizce dışında bir yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,
 • Yüksek lisans yapmış olmak ve bunu belgelemek.
4.3. Halkla İlişkiler Görevlisi 1 (Bir) Kişi:
4.3.1. KPSS Puanıyla Başvuracak Adaylarda Aranacak Özellikler;
 • 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık, Gazetecilik, Radyo-Sinema ve Televizyon, İletişim, Basın Yayın, Medya ve İletişim, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye veya Uluslararası İlişkiler bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 27–28 Haziran 2009 veya 10 – 11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3, P4 veya P5 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak,
4.3.2. KPSS Şartı Aranmaksızın İş Deneyimiyle Başvuracak Adaylarda Aranacak Özellikler;
 • 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık, Gazetecilik, Radyo-Sinema ve Televizyon, İletişim, Basın Yayın, Medya ve İletişim, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye veya Uluslararası İlişkiler bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda ilgili alanlarda en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,
4.3.3. Halkla İlişkiler Görevlisi İçin Tercih nedenleri;
 • Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 (yetmiş) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS’ den en az KPDS 70 (yetmiş) puana denk kabul edilen bir puan almış olduğunu gösterir belgeye (uluslar arası geçerliliğe sahip dil sınavlarının Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen KPDS puanı eşdeğerliliğine ilişkin çizelge dikkate alınacaktır) sahip olması,
 • Basın-yayın, radyo-televizyon veya internet haberciliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Halkla işlikler alanında iş deneyimine sahip olmak,
 • MS Office programlarına ileri düzeyde hâkim olmak,
4.4. Arşiv Görevlisi 1 (Bir) Kişi:
4.4.1. KPSS Puanıyla Başvuracak Adaylarda Aranacak Özellikler;
 • Üniversitelerin eğitim süresi 4 (dört) yıl olan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2009 veya 2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak
4.4.2. KPSS Şartı Aranmaksızın İş Deneyimiyle Başvuracak Adaylarda Aranacak Özellikler;<
 • Üniversitelerin eğitim süresi 4 (dört) yıl olan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.
4.4.3. Arşiv Görevlisi İçin Tercih Nedenleri
 • MS Office programlarına ileri düzeyde hâkim olmak,
 • Arşivcilik alanında deneyim sahibi olmak.
5. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler:
a) İş Talep Formu (EK-1),
b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,
c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,
d) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı,
e) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,
f) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 2009 veya 2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden en az 70 veya daha yüksek puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
g) Özgeçmiş,
h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 (altı) ay erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
i) Tercih sebebi olarak sayılan niteliklere sahip olduklarını ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri,
j) KPSS’ ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti,
k) Yönetici asistanlığı için başvuracak adaylar bakımından; Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti, veya TOEFL ya da IELTS sonuç belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi. 

6. Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri:
Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 04.03.2011 Cuma günü saat 17:00’ ye kadar Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının, Gazipaşa Mah. Nemlioğlu Sok. No:3 61030 Trabzon adresinde elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta veya kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvurular resmi çalışma günlerinde mesai saatleri içerisinde kabul edilecektir.

7. Sınava Giriş:

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 10.03.2011 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.doka.org.tr ’de ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir.;

Uzman personel bakımından;
KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi ve ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenlerine göre, en çok tercih niteliğine sahip olandan başlamak üzere her bölüm için; istihdam edilecek uzman personel sayısının en fazla 4(dört) katına kadar aday sözlü sınava çağrılabilecektir.

Bölüm
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Sınava Davet Edilecek Aday Sayısı (En Fazla)
İktisat
6
24
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Maliye
İşletme
Kamu Yönetimi
Hukuk (Hukuk Müşavirliği İçin)
1
4
Çevre Mühendisliği
1
4
Ziraat Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği veya Gıda Mühendisliği
1
4
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
1
4
Bilgisayar Mühendisliği
1
4
İstatistik veya Matematik Mühendisliği
1
4
Şehir ve Bölge Planlama
1
4

Destek personeli bakımından;

İlanda belirtilen adaylarda aranacak özellikler ve tercih nedenleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda en fazla niteliğe sahip olandan başlamak üzere her alan için istihdam edilecek destek personeli sayısının en fazla 4 (dört) katına kadar aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

Alan
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Sözlü Sınava Davet Edilecek Aday Sayısı (En Fazla)Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi
1
4
Yönetici Asistanı
1
4
Halkla İlişkiler Görevlisi
1
4
Arşiv Görevlisi
1
4

İç denetçi bakımından:

KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenlerine göre, en fazla niteliğe sahip olandan başlamak üzere en fazla 4 (dört) aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

8. Sınav Yeri ve Tarihi:

Yarışma Sınavı, 14.03.2011- 18.03.2011tarihleri arasında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının, Gazipaşa Mah. Nemlioğlu Sok. No:3 61030 Trabzon adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

9. Yarışma Sınavının Yapılışı:

Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye Genel Sekreterlik yetkilidir.
10. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalı için ilan edilen personel sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile, başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.
Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın internet sitesi olan www.doka.org.tr ’de ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.
Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder