9 Şubat 2011 Çarşamba

ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli alacak

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve

Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" gereğince;

Başkanlığımız Bilgi İşlem Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesinde ve bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, KPSSP3 puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme
ile 8 adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) asgari seksen yabancı dil puanına sahip bulunması,

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

B-ÖZEL ŞARTLAR;

1- Ağ(network) Yöneticisi (1 kişi)

a) Ağ yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

b) LAN ve WAN tasarımı konusunda tecrübeli olmak

c) anahtar ve yönlendiricilerin konfigürasyonu konusunda tecrübeli olmak

d) TCP/IP, DNS, DHCP, IEEE 802.1x , Güvenlik duvarı ve VPN konularını çok iyi bilmek

e) ağ saldırıları ve alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olmak.

f) Cisco FWSM modülü ve benzer güvenlik duvarları konusunda tecrübeli olmak

g) knowledge of Layer2 and Layer3 attacks and mitigation techniques

h) Tercihen Linux/Unix işletim sistemleri üzerinde program geliştirmiş olmak

i) baskı ve stres altında çalışabilmek,

2- Sistem ve Veritabanı Yöneticisi (1 kişi)

a) Linux veya Unix işletim sistemleri yönetiminde tecrübeli olmak, (uzun süre tecrübeli olunması tercih sebebidir)

b) Oracle veritabanı yönetimi konusunda tecrübeli olmak, (uzun süre tecrübeli olunması ve Oracle Sistem yöneticisi olunması tercih sebebidir)

c) MS-SQL veritabanı yönetimi konusunda tecrübeli olmak, (uzun süre tecrübeli olunması ve MS-SQL Sistem yöneticisi olunması tercih sebebidir)

d) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu bilmek ve bu konuda tecrübeli olmak

e) Veritabanı yönetim sistemleri konusunda eğitim almış olması,

f) Versiyon Kontrol Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Tercihen Linux/Unix işletim sistemleri üzerinde program geliştirmiş olmak,

h) Felaket önleme, güvenilir bir şekilde yedekleme ve kurtarma işlemlerinin, gerçekleştirilmesi, sistemlerin güncel ve her an kullanılır halde tutulması konusunda tecrübeli olmak, (uzun süre tecrübeli olunması tercih sebebidir)

i) Kabuk (shell) programlamada tecrübeli olmak ve tercihen PERL dilini bilmek

j) Donanım (hardware) bilgisi ve tecrübesine sahip olmak, (uzun süre tecrübeli olunması tercih sebebidir)

k) Ağ ve data güvenliği bilgisine sahip olmak,

l) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak

m) Tercihen Linux/Unix işletim sistemleri üzerinde program geliştirmiş olmak

n) baskı ve stres altında çalışabilmek

İş tanımı:

a) Oracle / MS-SQL veritabanı kurulumu,

b) Veritabanı tablolarının, izin haklarının ve prosedürlerin oluşturulması,

c) Veri tabanında gerekli optimizasyonları yapmak,

d) Felaket önleme, güvenilir bir şekilde yedekleme ve kurtarma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sistemlerin güncel ve her an kullanılır halde tutulması,

e) Otomatik işlemler için script yazmak,

f) Performans ve kapasite konusunda istemler hazırlamak,

g) Veritabanı tasarımı yapmak veya yapılan tasarımı değiştirmek,

h) Disk optimizasyonu yapmak,

i) Ağ ve data güvenliği ile ilgili tedbirleri almak.

3-Yazılım Mühendisi (4 kişi)

a) Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek, (tecrübenin uzunluğu tercih sebebidir)

b) Linux/Unix işletim sistemleri üzerinde program geliştirmiş olmak, (tecrübenin uzunluğu tercih sebebidir)

c) Uygulama sunucusu üzerinde web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

(tecrübenin uzunluğu tercih sebebidir)

d) Tercihen Java Cryptography API kullanarak program yazmış olmak,

e) JDBC kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

f) Görevcik (thread) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

g) Ağ (network) üzerinde çalışan yazılım geliştirmiş olmak,

h) Tercihen XML kullanmış olmak,

i) Tercihen Javascript kullanmış olmak,

j) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

k) baskı ve stres altında çalışabilmek

İş tanımı:

a) Java kullanarak 3 katmanlı (3 tier) yazılımlar geliştirmek,

b) Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,

c) Kripto algoritmaları ve diğer yöntemler kullanarak verinin ve gerekirse ağın güvenliğini sağlamak,

d) Program mimarisine katkıda bulunmak,

e) Ağ (network) üzerinde çalışan yazılımlar geliştirmek.

4-Gömülü Sistem Yazılım Mühendisi (1 kişi)

a) çok iyi derecede C programlama dilini bilmek

b) C programla dilinde görevcik (thread) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak

c) device driver yazılımı geliştirmiş olmak

d) ağ programcılığı yapmış olmak.

e) RTOS kullanımında tecrübeli olmak

f) gömülü sistem işletim sistemleri üzerinde tecrübeli olmak

g) XML konusunda tecrübeli olmak

5- Bilişim Sistemleri Koordinatörü (1 kişi)

a) En az 8 Yıl Bilişim sektöründe çalışmak

b) Yazılım veya sistem geliştirme metodolojilerini kullanmış olmak,

c) Bilgisayar Mühendisliğinde ya da Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde doktora yapmış olmak,

d) Yüksek lisans veya doktora çalışmasının yurtdışında yapılması tercih sebebidir

e) Java ve C dillerini iyi derecede bilmek

f) Portal konusunda tecrübe sahibi olmak

g) Açık sistemler ve yazılımlar konusunda en az 5 yıl çalışmış olmak

h) Bilgi depolama konusunda tecrübe sahibi olmak

i) Gereksinim yönetimi ve donanım bilgisine sahip olmak

j) Yurtiçi veya yurtdışı projelerde proje yöneticisi olarak görev almış olmak,

k) Proje yönetimi, Performans yönetimi, karar verme teknikleri bilgisine sahip olmak,

l) Bilgi güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak

m) Web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak. Bu konuda en az üç proje bitirmiş olmak

n) En az bir yıl grup yöneticisi olarak çalışmış olmak

II-ISTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

1) Başvuru formu,

2) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, Başkanlığımızın www.osym.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber 10/02/2011 -

28/02/2011 tarihleri arasında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımızda ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.Son başvuru tarihi 28.02.2011 saat 17.30’dur, Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adayların, 2010-

KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav yeri ve tarihi 07.03.2011 tarihinde www.osym.gov.tr sitesinde ilân edilecektir.

IV- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

V-SÖZLÜ SINAV KONULARI

1- Yazılım Mühendisliği,

2- Proje Yönetimi,

3- Veritabanı tasarımı ve yönetim sistemleri, 4- Programlama Dilleri (Java, C),

5- Bilgisayar Ağları,

6- Bilgi Güvenliği,

7- İşletim Sistemleri,

8- Yazılım mimarisi,

9- Pozisyonla ilgili diğer konular.

Sözlü sınavda adaylara yukarıda belirtilen konulardan sorular sorulacaktır.Yapılan sözlü sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren on gün içerisinde www.osym.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

VI-ÜCRETİ

Yukarıda ilan edilen pozisyonlar, tecrübe, öğrenim durumu gibi niteliklere göre brüt 4250TL ile 6700.-TL arasında ücretlendirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder