15 Mart 2011 Salı

Şanlıurfa Siverek belediyesi itfaiye eri alacak

T.C. SİVEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Siverek Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Belediye Başkanlığımızın münhal bulunan kadrolara atanmak üzere aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve KPSS taban puan türü belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna; Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp; Başkanlığımıza müracaat eden adaylar ¦arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR

SINIFI ÜNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYET KPSS PUANI EĞİTİM DURUMU
G.Î. H i İtfaiye Eri 9 1 E/K 50 Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Bilgisayar Mühendisi Bölümü Mezunu Olmak
TOPLAM 1 E: Erkek olmak K: Kadın olmak
BAŞVURU ŞARTLARI:

1- Türk Vatandaşı olmak.

2- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

3- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bu yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet irtikâp rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Sınav tarihi itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

5- Askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak)

6- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,
7- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.(Sağlık Raporu istenir.)

8- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 (KPSS) Sınavına girmiş olmak KPSSP3 50 puan ve üzeri almak,

9- Kalıcı bulaşıcı bir hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel bir durumu bulunmamak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvurular 18/03/2011 Cuma günü saat 08.00 da başlayıp aynı gün mesai bitiminde (17:00) sona erecektir. Başvurular Siverek Belediye Başkanlığı Binasında însan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup posta ve internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1- İşe Başvuru Formu Siverek Belediyesi însan Kaynaklan ve Eğitini Müdürlüğünden alınacak iş talep formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

2- Nüfus cüzdan fotokopisi.

3- KPSS Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı sureti.

4- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.

5- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- Sabıka Sicil Kaydı.

7- Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı.

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ:

Belediyemize başvuran adaylann KPSS başarı puanlanna göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 1 adet itfaiye eri kadrosunun 3 katı aday sınava çağnlacak olup, sınava çağnlacak İtfaiye Eri adaylannın listesi belediyemiz internet sitesinde (www.siverek.bel.tr) ve belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır. Sınava çağnlan adaylar için sınava ginş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 21/03/2011 Pazartesi günü sabah saat 08.00 dan mesai bitimine kadar Siverek Belediyesi Hizmet Binasında însan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır.

Adaylar sınavda sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanını yanında bulunduracaklardır Sınava katılmaya hak kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

1 -Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4- Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat

5- Genel Kültür.

NOT: Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi içi eşofman ve spor ayakkabı getirmeleri gerekmektedir.)

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

Başvuran İtfaiye Eri Adayları 22/03/2011 Salı günü Siverek Belediyesi Himet Binası Meclis Salonunda saat 09.00 da sözlü sınava katılacaklardır.

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan başarılı olabilmek için 1000 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Başarı notu; Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü mülakat sınavından alınan notun (kurum sınavı başarı puanının) %50 si ile KPSS puanının %50 si alınmak sureti ile belirlenir.

Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL ve yarısı kadar YEDEK aday belirlenir. Sınav sonuçları başarı sırasına göre belediyemizin wwww.siverek.bel.tr adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Ataması yapılanlardan göreve başlamayan kişinin yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yetrerli bulmadığı taktirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almamam hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İLAN OLUNUR.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder