5 Mart 2011 Cumartesi

Yıldız teknik üniversitesi sözleşmeli personel iş ilanı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde (giderleri Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (8) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasfar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre, 2010 KPS5{B) grubu puan sarası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara Sözleşmeli Personel alınacaktır.

UNVANI EĞİTİM ADET ARANILAN NİTELİKLER
üniversite iş ilanı

Diğer Teknik Personel Lisans 2 Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren Matematik bölümlerinden mezun olmak

Diğer Teknik Personel lisans 1 Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren İstatistik bölümlerinden mezun olmak

1-Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır,

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bite; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli İflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığa bulunmamak,

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde İlgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek,

4- 2010 yılı KPSS (8) grubu sınavlarına girmiş olmak. Lisans Mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

5-Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

6 -ilgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.yildiz.edu.tr adresindeki Başvuru formunu (İstek Formu) eksiksiz doldurarak(noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İstenilen Belgeler

- Fotoğraflı Başvuru formu

- Nüfus Cüzdanı asit ve fotokopisi

- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi

- 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

7- Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

NOT:

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

ilanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat geçerlidir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder