25 Mayıs 2011 Çarşamba

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 227 PERSONEL ALINACAKBAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra Birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi, ili, unvanı, adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek Madde 2/b ve c bentlerine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarı sırası ve yazılı sınav sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
A) GENEL ŞARTLAR
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkracının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
2. Lisans mezunları için 2010 yılı KPSSP3 (B) puan türü, Onlisans mezunları için 2010 yılı KPSSP93 (B) puan türü ve Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunları için 2010 yılı KPSSP94 (B) puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/8 maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

B) ÖZEL ŞARTLAR:
1-Mühendis (Harita) (Taşra):
a) Üniversitelerin Harita ve Kadastro Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
b) Şantiye şartlarında çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek, bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.
2-Mühendis (Bilgisayar) (Merkez):
a) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
3-Mimar (Merkez):
a) Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak.
4-Kadastro Teknisyeni (Taşra):
a) Meslek Yüksekokullarının Harita-Kadastro bölümü mezunu olmak veya Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunu olmak.
b) Şantiye şartlarında çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek, bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.
5- Uzman (Taşra):
a) Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.
6) Büro Personeli (Merkez ve Taşra):
a) Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.
7-Tapu Arşiv Uzmanı (Merkez ve Taşra):
a) Yüksek okulların kütüphanecilik veya arşiv ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya programında Osmanlı Paleografyası derslerine yer veren Yüksekokul mezunu olmak (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası dersi gördüğünü göslerir Transkript istenecektir).
8- Arşiv Uzmanı (Merkez):
a) Programında Osmanlı Paleografyası derslerine yer veren 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası dersi gördüğünü gösterir Transkript istenecektir).
9- Programcı (Merkez ve Taşra):
a) Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik Haberleşme, Bilgisayar, Matematik, İstatistik ve Fizik Bölüm / Mühendislikleri mezunu veya Fakülte veya Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Programcılığı Bölümleri mezunu olmak.
b) Yüksek öğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kurslannı bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak (Sınavı kazanan adaylardan İstenecektir).
c) Katılmış olmak ve en az (O) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu belgelemek. Yabancı dil sınavı sonuçları 5 yıl süre ile geçerlidir.
Ancak:
- Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar.
- Yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde mastır veya doktora eğitimi yapanlar,
• İngilizce dilinde "Test of English as a Foreign Language" (TOFEL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "International English Language Testing System" (IELTS) sınavından en az 6 puan alanlann İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi kabul edilir.

C) BAŞVURU SEKLİ VE SURESİ :
Başvurular Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinden herhangi birine yalnız bir unvan için, 27/05/2011 tarihi mesai bitimine kadar şahsen yapılacaktır (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).
Birden fazla Bölge Müdürlüğüne ve/veya birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde başvuruların tamamı geçersiz sayılacak bu durumdaki aday atanmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.
Değerlendirme ve atamalar Genel Müdürlükçe yapılacağından, adaylar 22 bölge Müdürlüğünden herhangi birine başvuru yapabilecektir.

Başvuru Yapılabilecek Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri :
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edırne, Van, Elazığ, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat (Bölge Müdürlükleri adres ve iletişim bilgileri adresinde mevcuttur)

D) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER :
a) Başvuru Talep Formu (Bölge Müdürlüklerimizden ve http://www.tkgm.gov.tr/ adresinden temin edilebilir).
b) Diploma veya mezuniyet belge fotokopisi,
c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
d) KPSS sonuç belgesi fotokopisi.
e) KPDS sonuç belgesi fotokopisi (Programa unvanına başvuranlar için).

E) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :
a) Sınava Tabi Olmayan Unvanlar da;
1. Bölge Müdürlüklerine yapılan başvuruların tamamı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezinde toplanacak olup, değerlendirmeler ve atamalar Genel Müdürlükçe yapılacaktır. Başvuru bitimi tarihinden itibaren Mühendis (Harita), Mühendis(Bilgisayar), Mimar, Uzman, Kadastro Teknisyeni, Büro Personeli unvanları için başvuru yapan adayın, KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, her unvan için ayrı ayrı, en yüksek puan alan adaylardan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
2. Atamalar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce KPSS (B) puan sıralaması esasına göre en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla sıralanarak, adayların görev yapmak istedikleri il tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.
3. Atanmaya hak kazananlann listesi Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde http://www.tkgm.gov.tr ilan edilecektir.
b) Sınava Tabi Unvanlar da;
1. Tapu Arşiv Uzmanı, Arşiv Uzmanı ve Programcı unvanlarına başvuru yapan adaylardan KPSS (B) grubu puanlarının en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak kaydıyla her unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun üç (3) katı kadar aday yazılı sınavına çağnlmak üzere belirlenecektir. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden (azla olması halinde, bu adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır.
2. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınav tarihi ve yeri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde http://www.tkgm.gov.tr ayrıca ilan edilecektir.
3. Yazılı sınavda adaylara atanacaktarı unvanla ilgili mesleki bilgilerini ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.
4. Yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 puan alan adaylar başanlı sayılacaktır.
5. Yazılı sınavda başanlı olan adaylann, yazılı sınav sonucunun %50 'si ile KPSS puanının %50 "si toplanarak her aday için "Başarı Puanı" belirlenecek olup; adaylar Başarı Puan sıralaması esas alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde: doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
6. Atamalar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce "Başarı Puanı" sıralaması esasına göre, en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla sıralanarak, adayların görev yapmak istedikleri il tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.
c) Genel Hükümler:
1. Atanmaya hak kazananların, tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde http://www.tkgm.gov.tr de ilan edilecektir.
2. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması yapılamayan veya iptal edilen adaylann yerine diğer adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.
3. 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler." hükmü gereğince; hükme aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
4. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaattarı kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

F) TEBLİGAT :
Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde http://www.tkgm.gov.tr de yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

G) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :
1-Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış ve yeni tarihli) (Mühendis ve Kadastro Teknisyeni pozisyonuna ataması yapılan adayların alacakları Sağlık Kurulu Raporlarında. "Arazi ve Şantiye Şartlannda çalışabilir* ibaresi bulunacaktır).
2-Öğrenım Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.
3-Askerlik Durum Belgesi.
4-6 adet fotoğraf. (Yeni çekilmiş)
5-Sabıka Kaydı. (Cumhuriyet Savcılığından yeni tarihli)
6-Nüfus cüzdanının noter tasdikli sureti.
7-Mal Bildirimi Formu. (http://www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir)
8-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 suret) (http://www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).
9-Personel Tanıtım Formu (http://www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).
10-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (http://www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder