7 Ocak 2010 Perşembe

Sözleşmeli tercuman ve mütercim alınacak duyrulur

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

(4/B) SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM-TERCÜMAN SINAV İLANI

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında boş bulunan 2 adet Mütercim-Tercüman pozisyonunda istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen yönteme göre, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

I. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı Sınav 25/01/2010 tarihinde Saat 10.00’da “T.C Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İlkadım Caddesi Dikmen Yolu M Blok 3. Kat Dikmen/ANKARA” adresinde yapılacaktır.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olmak,

B- ÖZEL ŞARTLAR:

a) ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 sınavı tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP6 puan türünden 65 (altmışbeş) ve üzerinde puan almak,

b) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümünden mezun olmak,

c) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak en az (B) veya İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOELF) sınavından en az 213 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) puan veya “International English Language Testing Sistem” (İELTS) sınavından en az 7.5 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek,

d) Akıcı bir İngilizceye sahip olmak,

e) Ardıl tercüme yapabiliyor olmak.

III. BAŞVURU :

Başvurular, en geç 19/01/2010 tarihi mesai saati bitimine kadar, aşağıda belirtilen başvuru adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (İstenilen belgeler “Sözleşmeli Mütercim-Tercüman İş Talep Formu” nda belirtilmiştir). Sözleşmeli Mütercim-Tercüman İş Talep Formu başvuru adresinden veya internet aracılığı ile http://www.sgb.gov.tr adresinden temin edilebilir.

IV. SINAV ŞEKLİ:

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

a) Yazılı Çeviri Sınavı: Mali terminolojiye yönelik olarak, mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır.

b) Sözlü Sınav: Mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Yazılı sınavı başaramayanlar sözlü sınava alınmazlar.

V. SINAV GİRİŞ BELGESİ

Aranılan şartları taşıyan adaylara Strateji Geliştirme Başkanlığınca fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınav Giriş Belgeleri sınav günü adaylara elden verilecektir.

VI. MESLEKİ TECRÜBENİN BELİRLENMESİ :

Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK’na tabi özel kesimde Mütercim-Tercüman personeli olarak geçirdiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

VII. DİĞER HUSUSLAR:

a) Sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınav sonuçları, sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer ile atanmaya hak kazanan adayların listeleri Strateji Geliştirme Başkanlığının http://www.sgb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

b) KPSS B puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en fazla 20 aday yazılı sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde; yabancı dil puanları esas alınacak, yabancı dil puanlarının da eşit olması halinde bu adayların tümü sınava çağırılacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

c) Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin aslı veya onaylı suretleri gönderilecektir. Şahsen yapılan müracaatlarda ise belge asıllarının ibrazı halinde örnekleri tasdik edilerek asılları iade edilecektir.

d) İlan edilen 2 adet boş Sözleşmeli Mütercim-Tercüman pozisyonu için aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

e) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VIII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Strateji Geliştirme Başkanlığına yapılır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

IX. BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T.C. Maliye Bakanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

M Blok Kat:3 317 No.lu Oda

İlkadım Caddesi Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı

06100 Dikmen/ANKARA

Elektronik Posta Adresi: www.sgb.gov.tr.

Telefon 0 (312) 415 12 30

Bu ilan iş verenler sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder