23 Mart 2010 Salı

Batı akdeniz kalkınma ajansı iş ilanı

 Detaylara girmeden istedikleri kpss puanının çok yüksek olduğunu vurgulamak isterim... çok yuksek...

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIMI İLANI
25.02.2006 Tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na (BAKA) TR 61 Düzey 2 Bölgesinin (Isparta, Antalya ve Burdur İlleri) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, dinamik, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, biri Hukuk Müşaviri olarak istihdama edilmek üzere 18 adet “Uzman Personel”, 1 adet “İç Denetçi” ve 5 adet “Destek Personeli” alımı yapılacaktır.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın merkezi Isparta İli olup, Ajans’ın faaliyet alanını Isparta, Antalya ve Burdur İlleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 12 Nisan 2010
SON BAŞVURU TARİHİ : 26 Nisan 2010
SINAV TARİHİ : 10-14 Mayıs 2010
BAŞVURU YERİ :
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Geçici İrtibat Bürosu, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Encümen Hizmet Binası, Kat 2, Eğirdir Yolu, 32100 ISPARTA
Tel: (0246) 224 11 90, (0246) 223 80 80 (dahili 147)
ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1- Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6
ay erteletmiş olmak ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak tercih sebebi olabilecektir.
2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları:
2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Başvuru tarihi itibari ile son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen, uluslararası geçerliliği bulunan ve geçerlilik süresi dolmamış belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.
ALAN KPSS PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
Hukuk 11 veya 21 80
İktisat 9, 18, 22 veya 28 80
Maliye 24 80
İşletme 19, 23, 29 veya 99 80
Kamu Yönetimi 30 veya 37 80
Uluslararası İlişkiler 33, 36 veya 48 80
İstatistik 25, 34, 75 veya 102 80
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 14, 46, 48 veya 66 80
Matematik 3, 25 veya 75 80
Şehir ve Bölge Planlama 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 80
Mimarlık/Mühendislik 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 80
2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar:
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Başvuru tarihi itibari ile son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;
1. Planlama, Programlama,
2. Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
3. Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
4. İzleme ve Değerlendirme,
5. Tanıtım, Danışmanlık,
6. Şehircilik ve Çevre,
7. Araştırma-Geliştirme,
8. Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
9. Finansman,
10. İnsan Kaynakları Yönetimi,
11. Uluslararası Ticaret.
2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:
Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olabilecektir:
a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,d) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması, Finans Yönetimi,e) Uluslararası yatırım, Doğrudan Yabancı Yatırım, Yatırım Teşvik, Bölgesel Tanıtım,
f) Bölgesel ve Yerel Kalkınma,g) Sosyal Kalkınma,h) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,i) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,
j) Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,
k) Hibe ve Proje Yönetimi konularında denetim ve usulsüzlük incelemelerinde deneyim sahibi olmak,
l) 5449 Sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim veya doktora belgesine sahip olmak,
m) İkinci yabancı dil bilmek,
n) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.
2. 4. Hukuk Müşaviri Olarak İstihdam Edilecek Uzman Personel İçin Tercih Kriterleri:
Hukuk bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası Hukuk konularında deneyim sahibi olmak, yüksek lisans derecesine sahip olmak, avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak ve asgari beş yıl deneyim sahibi olmak,
3. İç Denetçi İçin Sınava Giriş Şartları:
Ajansımızda iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak; Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip-yönetilmediğini değerlendirmek; bağımsız, nesnel güvence sağlamak; danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere bir iç denetçi istihdam edilecektir. İç Denetçi olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları şöyledir:
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik dallarında veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b ) Başvuru tarihi itibari ile son beş yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden, en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslar arası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,
c) Kamuda en az 10 yıl denetim elemanı olarak çalışmış olmak.
4. Destek Personel İçin Sınava Giriş Şartları:
4.1. Yönetici Asistanı 1 (bir) Kişi:
İlk defa atanacaklar için; Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Halkla İlişkiler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 6 veya KPSS 7 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak.
KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Halkla İlişkiler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,
Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.
Ayrıca, her iki durumda da adayların KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS’den 70 veya buna denk kabul edilen TOEFL veya IELTS dil puanı) sahip olması, MS Office programlarını kullanması, yönetici asistanlığı alanında tecrübe sahibi olması veya Bölgesel Kalkınma Programlarında görev almış olması tercih sebebi sayılabilecektir.
4.2. Halkla İlişkiler ve Basın Görevlisi 1 (bir) kişi:
İlk defa atanacaklar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 veya 4 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,
Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.
Ayrıca, her iki durumda da adayların KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS’den 70 veya buna denk kabul edilen TOEFL veya IELTS dil puanı) sahip olması, MS Office programlarını kullanması, halkla ilişkiler alanında tecrübe sahibi olması veya Bölgesel Kalkınma Programlarında görev almış olması tercih sebebi sayılabilecektir.
4.3. İdari Büro Görevlisi 1 (bir) Kişi:
İlk defa atanacaklar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Hukuk, Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 veya 4 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak,KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Hukuk, Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,
Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.Ayrıca her iki durumda da adayların KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS’den 70 veya buna denk kabul edilen TOEFL veya IELTS dil puanı) sahip olması, MS Office programlarını kullanması veya Bölgesel Kalkınma Programında görev almış olması tercih sebebi sayılabilecektir.
4.4. Bütçe, Muhasebe ve Finansman Görevlileri 1 (bir) Kişi:
İlk defa atanacaklar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3, KPSS4, KPSS 26 veya KPSS 50 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak,KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,
Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.
Ayrıca her iki durumda da adayların KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS’den 70 veya buna denk kabul edilen TOEFL veya IELTS dil puanı) sahip olması, MS Office programlarını kullanması, finansal raporlama, bütçeleme, Kamu Muhasebe Sistemi (SAY 2000i) ve Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) alanında tecrübe sahibi olması tercih sebebi sayılabilecektir.
4.5. Bilgi İşlem Görevlisi 1 (bir) Kişi:
İlk defa atananlar için; 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Hizmetleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 veya 4 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak,
Programcılık, web tasarımı, veri tabanı yönetimi, sistem yönetimi, ağ güvenliği ve coğrafi bilgi sistemleri konularında en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak, tercihen masaüstü yazılımları, web programlama, veritabanı tasarımı - yönetimi süreçlerine hakim olmak.
KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak ya da kurumlarında bilgi işlem biriminde çalışan dört yıllık fakülte mezunu olmak,
Programcılık, web tasarımı, veri tabanı yönetimi, sistem yönetimi, ağ güvenliği ve coğrafi bilgi sistemleri konularında en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak, tercihen masaüstü yazılımları, web programlama, veritabanı tasarımı - yönetimi süreçlerine hakim olmak,
Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,Ayrıca her iki durumda da adayların KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS’den 70 veya buna denk kabul edilen TOEFL veya IELTS dil puanı) sahip olması, MySQL, MSSQL, IIS, Ofis programlama (XML), ASP, ASP.NET, Adobe Photoshop vb. tasarım araçları konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip olması tercih sebebi olabilecektir.
5. Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri:
Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 19 Nisan 2010 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Geçici İrtibat Bürosu, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Encümen Hizmet Binası, Kat 2, Eğirdir Yolu, 32100 ISPARTA adresindeki “Geçici İrtibat Bürosu”na (Tel: (0246 224 11 90) elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Başvuruda İstenecek Belgeler:
a) İş Talep Formu (EK-1),
b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,
d) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
e) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden en az 70 veya daha yüksek puan aldıklarını gösterir belgenin fotokopisi,
f) KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
g) Özgeçmiş,
h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin fotokopisi,
i) Tercih sebebi olarak sayılan niteliklere sahip olduklarını ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin suretleri,
j) İş tecrübesi ile başvuranların kamu kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunda alacakları ispatlayıcı belge.
7. Sınava Giriş, Sınav Yeri, Şekli ve Tarihi:
Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 05 Nisan 2010 tarihinden itibaren www.dpt.gov.tr, www.isparta.gov.tr, www.antalya.gov.tr ve www.burdur.gov.tr internet sayfalarında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir. KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda tüm personel için en fazla 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılabilecektir. Adaylar için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.Yarışma Sınavı, 03-07 Mayıs 2010 tarihleri arasında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Geçici İrtibat Bürosu, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Encümen Hizmet Binası, Kat 2, Eğirdir Yolu, 32100 ISPARTA adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.
8. Yarışma Sınavının Yapılışı:
Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.
9. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.
Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde www.isparta.gov.tr, www.antalya.gov.tr ve www.burdur.gov.tr internet adreslerinde ilan edilir. Ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.
Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır. Bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
EK-1: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı İş Talep Formu; www.dpt.gov.tr, www.isparta.gov.tr, www.antalya.gov.tr ve www.burdur.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.
T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
İş Talep Formu
<> <> <> <> < <> <>
T.C. Kimlik Numarası
Fotoğraf
Adı
Soyadı
Doğum Tarihi
Medeni Hali
Cinsiyeti
Doğum Yeri
ADRESİ
Tarih:
İmza:
Telefonu Ev: İş: Cep:
Elektronik Posta Adresi
Talep Ettiği Kadro Uzman �İç Denetçi �/TD> Destek �/TD> Tercih Edilen İl
Antalya �Burdur �Isparta �/TD>
Müracaat Türü
İŞ TECRÜBESİ �/TD> KPSS �/TD> Askerlik Durumu
Hizmet Süresi KPSS TÜRÜ VE PUANI Yaptı �Tecilli �Muaf �/TD>
Yıl:… Ay:… Türü:….. Puanı:…
KPDS TOEFL IELTS
Yıl:… Not:… Yıl:… Not:… Yıl:… Not:…
Mezun Olunan Eğitim Kurumu
Okulun Adı
Fakülte
Bölüm
Okula Giriş Tarihi
Okuldan Mezuniyet Tarihi
Lisans Üstü Eğitim Durumu Yüksek Lisans Doktora Diğer
�/TD> �/TD>
Lisans Üstü Eğitim Dalı
İş Deneyimi (1)
İşe Başlama Tarihi
İşten Ayrılma Tarihi
Görevi
İşin Adresi
Ayrılma Nedeni
İş Deneyimi (2)
İşe Başlama Tarihi
İşten Ayrılma Tarihi
Görevi
İşin Adresi
Ayrılma Nedeni
Bütün sorular iş talep eden tarafından kendi el yazısı ile doldurulacaktır.
Bütün soruları tam ve eksiksiz doldurup, fotoğrafınızı sağ üst köseye yapıştırınız. Fotoğrafsız ve eksik form dolduranların iş talep formu işleme konulmayacaktır.
Bu formda yazılı soruların hakikate uygun olmadığı, yanlış ve eksik bilgi verildiği saptanırsa formu dolduran kişi, göreve kabulü gerçekleşse dahi bütün işlemlerin iptal edileceğini ve bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Bu form ile yapılmış olan İl tercihi, hak doğurucu değildir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder