23 Mart 2010 Salı

İtfaiyeci iş ilanı

T.C. DEMİRCİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İTFAİYE ERİ ALIM İLANI
İLAN:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasındaki şartlar ile 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye yönetmeliğinin 15. maddesi yönetmelik hükümleri gereği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereği İtfaiye Eri atanma şartlarını taşımak kaydıyla İtfaiye Eri kadrosuna sözlü sınav ile memur alımı yapılacaktır.
ATAMA YAPILACAK KADROLAR:
SINIFI ÜNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYETİ EĞİTİM DURUMU
G.İ.H İTFAİYE ERİ 11 1 E/K 2 yıllık Meslek Yüksekokulu mezunu olmak
BAŞVURU ŞARTLARI:
İTFAİYE ERİ ADAYLARI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
İtfaiye Eri olarak atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) Fıkrasında belirtilen genel şartlarının yanı sıra;
1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2)Önlisans mezunu olmak
3) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
4) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 metreden den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.(Adayların Sağlık Kuruluşlarından onaylattıkları boy kilo tespit formu başvuru sırasında istenecektir.)
5) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş ve 100 puan üzerinden en az 50
ve üzeri puan almış olmak.
6) Sınavın yapıldığı tarih itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak.
7) Askerliğini yapmış,tecilli ve muaf olmak.
8)Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak. İtfaiye Eri boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemizin adresinde yayımlanacaktır.
9) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 1 yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflası gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
10) E sınıfı Ehliyete sahip olmak.
BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvuru süresi 24.03.2010 tarihinde saat 08:00’dan 16:00’ya kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup, posta ve e-mail yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER
1-Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru formu (Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.Vatandaşlık Numarası olan)
3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter Tasdikli sureti
4- KPSS sonuç belgesi fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)
5-Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi.(1 ay içerisinde alınmış olması)
6-Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)
7-Resmi sağlık kurumundan alınan sağlık raporu.
8-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.(Terhis Belgesi)
9-Ehliyet fotokopisi
10-Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
SINAV YERİ VE ZAMANI :
Sınav; Tokat İli, Reşadiye İlçesi Demircili Kasabası Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binasında 26.03.2010 tarihinde saat: 10:00’da İtfaiye Eri adayları Sözlü Sınava alınacaktır.
SÖZLÜ SINAV KONULARI ;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
c) 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu
d) Mahalli İdarelerle ilgili Temel Mevzuat
e) Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi.
GİRİŞ BELGESİ FORMU
Sınava çağrılan adaylar sınav giriş belgelerini 25.03.2010 tarihinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden bizzat kendileri temin edeceklerdir.
DEĞERLENDİRME:
Başvuranlar arasından en yüksek adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir.
Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısı kadar YEDEK aday belirlenecektir.
Sınav; Tokat İli, Reşadiye İlçesi Demircili Kasabası Belediye Başkanlığının ilan panosunda ve Belediyemizin internet adresinde duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder