24 Mart 2010 Çarşamba

İtfaiyeci alınacak - Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

İçişleri Bakanlığı tarafından 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlatılan, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, cinsiyeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 12 Adet İtfaiye Eri kadrosuna 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların
3` er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti KPSS Puan Türü Taban Puanı Öğrenim Durumu
G.İ.H İtfaiye Eri 9 1 E/K KPSSP3 55 Lisans mezunu
G.İ.H İtfaiye Eri 9 2 E/K KPSSP3 55 Lisans mezunu
G.İ.H İtfaiye Eri 10 3 E/K KPSSP3 55 Lisans mezunu
G.İ.H İtfaiye Eri 10 3 E/K KPSSP93 55 Önlisans mezunu
G.İ.H İtfaiye Eri 11 3 E/K KPSSP93 55 Önlisans mezunu

Toplam:12 Adet İtfaiye Eri


İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

5- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

6- İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 04/05/2010 günü itibariyle 30 yaşını (04/05/1980 ve sonrası doğumlu olanlar) doldurmamış olmak,

7-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları ve Lisans Mezunları için KPSSP3, Önlisans Mezunları içinde KPSSP93 türünden yukarıda sınav komisyonunun belirlemiş olduğu taban puanı ve üzerinde KPSS puanı almaları şarttır.

8-Alınacak kadro için yukarıdaki kadro karşılığındaki öğrenimlerden sınav tarihi itibariyle mezun olmak,

şartları aranır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:


Başvurular ;Kapaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne (Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı No:114 Kapaklı/Çerkezköy adresine) şahsen yapılacaktır.Başvuru süresi 07/04/2010 tarihinde başlayacak ve 16/04/2010 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :


1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği Belediyemizden temin edilecek veya www.kapakli.bel.tr adresinden indirilecektir.)

2) KPSS Sonuç Belgesi örneği (aslı ibraz edilecektir.)

3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Vatandaşlık Nosu olan)

4) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

5) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

6)Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi (son bir ay içinde alınmış)

7)Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu

8)Askerliğini yapan adaylar için askerliğini yaptıklarına dair belgenin veya tecilli olanların tecil belgeleri aslı veya tasdikli sureti.

9) Boy kilo tespit formu (Başvuru formundaki boy ve kilo bölümü Kasabamız 3 nolu Sağlık Ocağına onaylatılacaktır.)

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1) İtfaiye Eri giriş sınavı,dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır.

2) Değerlendirme ,sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

3) Kurum sınav başarı puanı ,sözlü ve dayanıklılık testi sınav türünden sonucu esas alınarak belirlenir

4) İtfaiye Eri Memurluğuna girişe esas teşkil edecek sınav sonucu ,sözlü mülakat ve dayanıklılık sınavı notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle başarı notu belirlenir.

5) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ile www.kapakli.bel.tr Internet adresinde ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir.

6) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI :


1) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesi,

2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ

Sözlü mülakat sınavı, Kapaklı Belediye Başkanlığı Başkanlık Odasında 04.05.2010 Salı günü saat 09.00 da başlayacaktır.(Adaylar sınava gelirken dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı ve T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. )

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder