24 Mart 2010 Çarşamba

Manisa itfaiye eri alınacak

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

İçişleri Bakanlığı tarafından 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlatılan, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, cinsiyeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 2 Adet İtfaiye Eri kadrosuna 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların
3’ er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti KPSS Puan Türü Taban Puanı Öğrenim Durumu
GİH İtfaiye Eri 11 1 E/K KPSSP94 65 Meslek lisesi Elektrik Bölümü mezunu olmak.
GİH İtfaiye Eri 10 1 E/K KPSSP93 70 2 yıllık Meslek Yüksekokulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü Mezunu olmakİTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI


İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

1) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

3) İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 02/04/2010 günü itibariyle 30 yaşını (02/04/1980 ve sonrası doğumlu olanlar) doldurmamış olmak,

4) Her hangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak, şartları aranır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:


1) Başvuru formu ve Boy-Kilo Tespit Formu (Boş başvuru ve Boy-Kilo Tespit formu örneği Belediyemiz Personel İşleri Şefliği’nden temin edilecektir.)Sınava müracaat eden adaylar, müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit bölümünü Belediyemiz tabibine onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

2) KPSS Sonuç Belgesi aslı veya ÖSYM’ce onaylı sureti

3) T.C Kimlik no’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)

4) Öğrenim durumunu gösterir belge fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)

5) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge veya beyanı

Aşağıdaki belgeler sınavı kazanan adaylardan istenecektir.

7) İkametgâh belgesi

8) Sabıka kaydının olmadığına dair belge(Adli Sicil Kaydı)

9) Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinde Sağlık Kurulu Raporu.

SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SAATİ:

Başvurular 26.03.2010 günü saat 09:00 da başlayıp, aynı gün saat 15:00 da sona erecektir. Başvurular Alaşehir Belediyesi Personel İşleri Şefliği’nden şahsen yapılacak olup, posta yolu ve internet ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca, eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.Sınav yeri Alaşehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası olup; 02/04/2010 CUMA günü saat 10.00’ da yapılacaktır.Dayanıklılık Testi aynı gün İtfaiye Amirliği Hizmet binasında saat 14:00 ‘te gerçekleştirilecektir.

NOT: Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ:


KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağırılan adayların listesi 29.03.2010 tarihinde Belediyemiz Hizmet Binası girişinde ilan panosundan ve Belediyemizin www.alasehir.bel.tr duyurulacaktır. Sınava çağırılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava Giriş Belgeleri 30.03.2010 tarihinde Personel İşleri Şefliği’nden alınacaktır. Ayrıca adaylar kimlik tespitinde kullanılmak üzere mülakat esnasında nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI :


1) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesi,

2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME


1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı ve Belediyemizin www.alasehir.bel.tr adresinden duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.

2) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, İtfaiye Yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

4) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ile www.alasehir.bel.tr Internet adresinde ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

5) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeleri teslim etmeyen ve işlemlerini tamamlamayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder