15 Mart 2010 Pazartesi

Mersin üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan esaslar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır), KPSS (B) grubu
puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
Eczacı** 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
Hemşire 3 Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü mezunu olmak (Lisans)
Ebe 1 Sağlık Yüksekokullarının Ebelik Bölümü mezunu olmak (Lisans)
Sağlık Teknikeri 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi Teknikerliği Programlarından mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli 1 Sağlık Yüksekokullarının Sağlık Memuru Bölümünden mezun olmak. (Lisans)
Büro Personeli 1 Fakültelerin veya 4 Yıllık Yüksekokulların Sağlık İdaresi/Yönetimi Bölümlerinden mezun olmak.
Yardımcı Hizmet Personeli 1 Lise ve dengi okul mezunu olmak.
**Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS sınavına girme koşulu aranmamaktadır. Başvuran adayların sayısının kadro sayısından fazla olması halinde kadroya alınacak eczacılar mülakat yoluyla belirlenecektir. Mülakat sonucu göreve başlayanlar dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.
1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
Genel Şartlar
a) Türk vatandaşı olmak,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Lisans mezunları için 2008 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2008 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) başvuru formu (Başvuru Formu İçin Tıklayınız) ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce onaylanmış) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Binasında) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
5- Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların isimleri www.mersin.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İstenilen Belgeler:
1- Başvuru formu
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Diploma Fotokopisi
4- 2008 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
İlanın Yayımlandığı Gazete: Sabah Gazetesi
İlanın Yayımlandığı Tarih :15.03.2010
Son Başvuru Tarihi :29.03.2010 (Mesai Bitimi)

Bu ilan iş verenler sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder