18 Şubat 2011 Cuma

Afyonkarahisar itfaiye eri alımı

KIRKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Kırka Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte ve İçişleri Bakanlığı’nın 09.07.2008 tarih ve 2008/50 sayılı genelgesi ile belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri alınacaktır.

SINIFI KADRO UNVANI DERECE ADET CİNSİYETİ TABAN PUAN KPSS PUAN TÜRÜ EĞİTİM DURUMU

GiH İTFAİYE ERİ 13 2 E/K 60 KPSSP94 Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak.
Başvuru Şartları:

1- Türk Vatandaşı olmak.

2- Belediyece yapılacak sözlü (mülakat) sınavının yapıldığı
tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

3- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

6- Askerlik hizmetini yapmış ya da ilişiği bulunmamak

7- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir hastalığı bulunmamak.

8- Tartılma ve ölçülme aç karnına soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10kg’dan fazla fark olmamak.

9- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve en az 60 puan ve üzerini almış olmak.

10- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

Başvuru Şekli ve Yeri:

Başvurular 28.02.2011 günü saat: 08.00 başlayıp, 03.03.2011 günü saat:17.00 de sona erecektir. Başvurular Kırka Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresine şahsen yapılacak olup; posta yolu, İnternet ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

Kırka Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak “Başvuru Formu” adaylar tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalem ile doldurulacak olup, Kırka Sağlık Ocağı Tabipliğine başvurmak suretiyle boy ve kilo tespiti yaptırılarak fotoğraf yapıştırılacak ve aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1) KPSS Sonuç Belgesi aslı ya da Noter-Kurum onaylı sureti

2) Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik No.lu)

3) Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı ya da Noter-Kurum onaylı sureti

4) Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (bir adedi forma yapıştırılacak)

5) Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydının olmadığına dair belge

6) Askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya Noter-Kurum onaylı sureti

7) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya aile hekimliğinden)

8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan

Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlânı ve Sınava Giriş Belgesi:

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağırılan adayların listesi 07.03.2011 tarihinde Belediyemiz Hizmet Binası girişinde ilan panosundan duyurulacaktır. Sınava çağırılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava Giriş Belgeleri 08.03.2011 – 10.03.2011 tarihleri arasında Yazı İşleri Müdürlüğünden, adaylar tarafından şahsen müracaat edilerek alınacaktır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav konuları:

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat hakkında olacaktır.

Sınav Yeri ve Saati:

İtfaiye Eri adaylarının sözlü (mülakat) sınavı 17.03.2011 tarihinde saat 10.00’de başlamak üzere Belediyemiz hizmet binasında yapılacaktır.

Ayrıca adaylar kimlik tespitinde kullanılmak üzere mülakat esnasında nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır.

Değerlendirme:

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavda 70 puan altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü sınav puanı ve KPSS puanı toplanıp ikiye bölünerek başarı puanı bulunur. Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday Belediye ilân panosunda ilân edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların ya da verilen süre içinde evraklarını tamamlayarak Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeyenlerin yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.

İlânen duyurulur.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder