23 Şubat 2011 Çarşamba

Balıkesir Edremit belediyesi 10 itfaiyeci alacak

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İTFAİYE ERİ ALIM SINAVI İLANI

Balıkesir İli, Edremit Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE ERİ ALIM SINAVI İLANI
Balıkesir İli, Edremit Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en
yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.
Sınıfı Kadro Unvanı Derecesi Adedi Taban Puan KPSS Puan Türü Eğitim Durumu
GİH İtfaiye Eri 9. 1 57 KPSSP3 Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü Mezunu Olmak,
GİH İtfaiye Eri 9. 1 57 KPSSP3 Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Veterinerlik Bölümü Mezunu Olmak,
GİH İtfaiye Eri 9. 1 63 KPSSP93 Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin İşletme Bölümünde Mezun Olmak,
GİH İtfaiye Eri 9. 1 63 KPSSP93 Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Zeytin Endüstrisi Bölümünde Mezun Olmak,
GİH İtfaiye Eri 9. 2 63 KPSSP93 Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünde Mezun Olmak,
GİH İtfaiye Eri 9. 1 63 KPSSP93 Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Elektrik Bölümünde Mezun Olmak,
GİH İtfaiye Eri 11. 1 63 KPSSP94 Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okulların Elektrik Bölümünden Mezunu Olmak
GİH İtfaiye Eri 11. 1 63 KPSSP94 Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okullarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunu Olmak
GİH İtfaiye Eri 11. 1 63 KPSSP94 Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul Mezunu Olmak
Toplam: 10 Adet İtfaiye Eri

ARANAN ŞARTLAR

1-Genel Şartlar

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Erkek / Kadın olmak,

5- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olduğuna dair beyan,

6- Eğitim durumu itibariyle;

a) Lise, Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak,

b) Önlisans düzeyinde eğitim veren meslek yüksekokullarının İşletme, Zeytincilik, Bilgisayar Programcılığı, Elektrik Bölümü mezunu olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)

c) Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama, Veterinerlik Bölümlerinden mezun olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)

7- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

8- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak,

9- Sınavın yapılacağı 21/03/2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (21/03/1981 tarih veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olanlar başvurabilecektir.)

10- 18 yaşını tamamlamış olmak,

11- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve yukarıda belirtilen puan türleri itibariyle Lisans düzeyinde sınava girmişler için 100 tam puan üzerinden en az 57 puan almış olmak,

12- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve yukarıda belirtilen puan türleri itibariyle Ön Lisans ve Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul düzeyinde sınava girmişler için 100 tam puan üzerinden en az 63 puan almış olmak,

13- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,

14-Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir engeli bulunmamak,

SÖZLÜ MÜLAKAT KONULARI

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

-Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,

-Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar,

-Genel kültür.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1-İtfaiye Eri giriş sınavı, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır.

2-Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme sonucunda, belirtilen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.

3-Kurum sınavı başarı puanı, dayanıklılık testi ve sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenir.

4-Memuriyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucunda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

5-Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kurumun internet sitesinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

6-Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAYLARIN AÇIKLANMASI

KPSS başarı puan sırasına göre sınava çağırılacak adayların listesi 09/03/2011 günü saat:12:00’den sonra www.edremit.bel.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 04/03/2011 günü saat 08.30’da başlayıp saat 16.30’da sona erecektir. Adaylar başvurularını, Balıkesir İli, Edremit Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Camivasat Mahallesi İnönü Caddesi No:8 Edremit/ BALIKESİR adresine şahsen yapacak olup, posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirilmeye alınmayacak ve ilgililer hakkında Balıkesir İli, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı Makamına suç duyurusunda bulunulacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru Formu

2- T.C. Vatandaşlık Nolu Nüfus cüzdan fotokopisi, (Belgenin aslı başvuru esnasında adayın yanında bulunacaktır.)

3- Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi, (Belgenin aslı veya Noter tasdikli olarak başvuru esnasında adayın yanında bulunacaktır.)

4- Son üç ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

5- KPSS sınav sonuç belgesi

6- Cumhuriyet Savcılıklarından alınmış Sabıka Kaydı Belgesi,

7- Görevini yapmaya engel olmadığına dair resmi sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu,

8- Balıkesir İli, Edremit Sağlık Grup Başkanlığından alınmış onaylı boy kilo tespit formu, Onaylı olmayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ

Sözlü mülakat sınavı, Balıkesir İli, Edremit Belediye Başkanlığı Camivasat Mah.İnönü Cad. No:8 Edremit / BALIKESİR adresinde Meclis Salonunda 21/03/2011 günü saat 10:00’da yapılacaktır. Dayanıklılık testi sınavı sözlü mülakat sınavı bittikten sonra Balıkesir İli, Edremit Belediye Başkanlığı Maşat Cad. No:4 Edremit/BALIKESİR adresinde İtfaiye Müdürlüğü eğitim sahasında yapılacaktır. (Adayların sınava gelirken spor ayakkabısı, eşofman, sınav giriş kartı ve Nüfus Cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.)

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder