11 Şubat 2011 Cuma

Balıkesir itfaiyeci iş ilanı

BALIKESİR İLİ KEPSUT İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

İçişleri Bakanlığı tarafından 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlatılan, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15,16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle belirtilen hükümler çerçevesinde;

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti ,cinsiyeti, , KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 1 Adet İtfaiye Eri kadrosuna 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)P3 grubu kadrolar için girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

1) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatlımı çalışma şartlarına uygun olmak,

2) Tartılma ve ölçülme aç kamına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den
fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+-,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. ( Boy, kilo tespiti İlçe Hastanesi tarafından yapılacaktır.)

3) İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 16/02/2011 günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

4) Emekli Sandığı iştirakçisi olarak herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak.

5) Askerlikle ilişiği olmamak şartları aranır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvuru süresi 14/02/2011 tarihinde 08:30'da başlayıp aynı gün saat 17:00'de sona erecektir. Başvurular; Kepsut Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş başvuru formu örneği Belediyemizden temin edilecektir.)

2) KPSS sınav sonuç belgesi.

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C vatandaşlık No'su olan)

4) Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi .

5) Son üç ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

6) Güncel tarihli Cumhuriyet Savcılıklarından alınmış Sabıka kaydı,

7) Askerlik yapmış,tecilli veya muaf olmak.

8) Görevini yapmaya engel olmadığına dair Devlet Hastanesinden alınmış sağlık raporu.

9) Kepsut İlçe Hastanesinden onaylı boy kilo tespit formu. Onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV YERİ VE ZAMANI

Kepsut Belediye binasında 16/02/2011 Çarşamba günü saat 09.00'da başlayacak olup, sözlü mülakat ve dayanıklılık testi olarak yapılacaktır. Sınava çağrılacak adayların listesi 15.02.2011 tarihinde Belediye ilan panosunda ve Belediyemizin web sitesinde (www.kepsut.bel.tr) ilan edilecektir. Adaylar sınav giriş belgelerini 15.02.2011 tarihinde veya sınavın yapılacağı gün Belediyemizden temin edeceklerdir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI ( MÜLAKAT ) :

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2) Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

4) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat.

5) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi (NOT: Adaylar sınavda sınava giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfiıs cüzdanı ya da sürücü belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.

2) Sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, itfaiye yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartlan taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçları sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

4) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde Belediyemiz ilan panosundan ve belediyemiz web sitesinde(www.kepsut.bel.tr) ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

5) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanın yerine yedek aday çağrılır.

Kepsut Belediye Başkanlığı

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder