18 Şubat 2011 Cuma

İzmirde itfaiye eri alımı yapılacak

BİRGİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR.

Birgi Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17 nci maddelerine, bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklerine dayanılarak ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile Belediyemizde boş bulunan aşağıda ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi, KPSS türü ve KPSS taban puanı belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına merkezi Sınavdan (KPSS ) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

Sıra No Alınacak Kadro Ünvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Türü Taban Puan
1 İtfaiye Eri G.İ.H 11 1 Önlisans düzeyinde eğitim veren
yüksekokulların muhasebe bölümü mezunu olmak E/K KPSSP93 60
2 İtfaiye Eri G.İ.H 11 3 Lise,meslek lisesi veya dengi okul mezunu olmak E/K KPSSP94 65
TOPLAM : 4 ADET İTFAİYE ERİ

ADAYLARIN BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,

b) İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 01/03/2011 günü itibariyle 30 yaşını ( 01/03/1981 ve sonrası doğumlu olanlar ) doldurmamış olmak,

c) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

d) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.

e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme 2010 (KPSS) sınavlarına girmiş ve KPSSP94 (Lise ve Dengi) ve KPSSP93 (Önlisans) puan türünden 100 tam puan üzerinden yukarıdaki tabloda belirtilen en az puanı almış olmak.

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak yada ilişiği bulunmamak,

g) Alınacak olan kadrolar için yukarıdaki kadro karşılındaki öğrenimlerinden sınav tarihi itibariyle mezun olmak,

SINAVA BAŞVURU:

İtfaiye Eri giriş sınavı başvuruları, Birgi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup, posta ve internet ortamında yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 25/02/2011 tarihinde saat 09:00 da başlayıp aynı gün saat 15:00 de sona erecektir.

SINAV YERİ VE SAATİ:

01 Mart 2011 Salı günü Belediyemiz Encümen Toplantı Odasında Saat:10:00’da sözlü sınav yapılacaktır. 02 Mart 2011 tarihinde de saat 09.00 dan itibaren Belediyemiz Şantiyesinde dayanıklılık sınavı yapılacaktır. Çağrılan adayların sınavları aynı gün bitirilemediği takdirde ertesi günü devam edilecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

Başvuru için, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi Aslı veya ÖSYM ce onaylı sureti

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C.vatandaşlık numarası olan)

3- Son altı ay içerisinde çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf

4- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi aslı veya noter tasdikli sureti

5- Cumhuriyet Başsavcılığından son bir ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi

6- Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyan

7- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair Ödemiş Devlet Hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,

8- Adayların Birgi 9 nolu ASM (Aile Sağlığı Merkezi) tarafından onaylatacakları boy,kilo tespit formu (Boy kilo tespit formu örneği Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

9- Destekleyici belge ve sertifikalar

a-Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası,

b-En az B sınıfı sürücü belgesi ,

c-Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Belediyemizin (http://www.birgi.bel.tr/) internet sitesinde yayınlanacaktır.Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 28 Şubat 2011 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. Adaylar sınavda, sınava giriş belgesiyle birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI: (MÜLAKAT SINAV KONULARI)

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuatlar

e) İtfaiye Yönetmeliği

f ) Genel Kültürden oluşacaktır

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Başvuran adaylar, 15 Mart 2011 Salı günü Belediyemiz, Encümen Toplantı Odasında saat 10:00’ da, İtfaiye Eri giriş sözlü sınavı ve 16.03.2011 Çarşamba günü saat 09.00 da dayanıklılık testi (Belediyemiz itfaiye şantiyesinde yapılacaktır.) olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Bu değerlendirme (a),(b),(c),(d),(e),(f) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutulurlar.

Başarı notu; İtfaiye Eri giriş sınavında, sözlü ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Bu değerlendirme (a),(b),(c),(d),(e),(f) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav ile dayanıklılık sınavı notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle başarı notu belirlenir.

Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve Belediyemiz internet (www.birgi.bel.tr) adresinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonucu sözlü ve uygulamalı sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday belirlenir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

( NOT : Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

İLANEN DUYRULUR.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder