16 Şubat 2011 Çarşamba

Niğde itfaiye eri alınacak

T.C. NİĞDE İLİ ÇİFTLİK İLÇESİ AZATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

NİĞDE İLİ ÇİFTLİK İLÇESİ AZATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Azatlı Belediye Başkanlığına ilk defa alınacak itfaiye eri alımı ilanı.

Azatlı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Mahalli İdarelere ilk defa alınacak personel dair sınav yönetmenliği "21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Belediye itfaiye yönetmenliği" hükümlerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (a)fıkrasınm şartlarını taşımak şartı ile Belediyemizde boş bulunan aşağıda sınıfı unvanı derce ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınav ile personel alınacaktır.

ALIM YAPILACAK BOS KADROLAR:

Sınıfı Unvanı Dr. Taban Puanı KPSS P.Türü Ad Cins Eğitim Durumu
G.I.H itfaiye Eri 11 55 KPSS-2010 5 K/E Lise ve dengi okul mezunu olmak
BAŞVURU ŞARTLARI :

1- Türk vatandaşı olmak

2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 48.maddesinin (a) fıkrasında belirtilen şartları taşımak

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ;kastan işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,milli savunmaya karşı suçlar,devlet sırlarına karşı suçlar,casusluk,zimmet irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Sınav tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

6- Askerliğin yapmış,tecilli veya muaf olmak.

7- Tartılma ve ölçülme aç karına,çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkekler en az 1.67 m. Bayanlarda en az 1.60 m boyunda olmak, boyun 1 m' den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kğ 'dan fazla olmamak.

8- Sağlık acısından kapalı mekan,dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.(Devlet Hastanesinden alınacak tam teşekküllü sağlık raporu)

9- Daha önce çalıştığı kamu kurum kuruluşlarından disiplinsizlik nedeni ile çıkarılmış olmamak.

10- Kalıcı bulaşıcı bir hastalığı olmamak,görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel bir durumu bulunmamak (Sağlık raporu istenir)

11- KPSS sınavına girildiği sıradaki tahsil seviyesini aşmamış (bir üst öğrenimi bitirmemiş olmak.

12- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet memurları kanununa tabı görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru,Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak Başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenerek yapılacaktır. Başvurular 21 03 2011 pazartesi günü saat 09.00 da başlayıp.25.03.2011 Cuma günü saat 16.00 da sona erecektır.Sınava çağrılan adaylar giriş belgelerini 01.Nisan 2011 Cuma günü mesai saatleri içinde Azatlı Belediyesi yazı İşleri Müdürlüğünden bizzat kendileri alacaklardır..

1-2010 KPSS sonuç belgesi aslı veya noter onaylı sureti.

2- T.C kimlik numaralı Nüfus cüzdanı veya ilgili kurumca onaylı sureti

3- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi iş talep foıpuna yapıştırılacak)

4- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi.

5- Cumhuriyet savcılığı Adli sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış)

6- Adaylar tarafından doldurulacak başvuru formu (Boş Başvuru formu kurumdan temin edilecektir...

7- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı

8- Çıftlık ilçe devlet Hastanesinden alınacak boy ve kilo tespit formu

^ Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylara Yazı İşleri Müdürlüğünce sınav giriş belgesi verılecektir.İdaremiz başvuru yapan adayları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağıracaktır.sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.posta ve internet üzerinden yapılan müracaatlar edilmeyecektir.

kabul

SINAV YERİ VE ZAMANT •

Sınav Azatlı Belediye Başkanlığı Hizmet binasında 31.03.2011 Perşembe gunu saat 14.30' da sözlü sınav komisyonu huzurunda dayanıklılık ve mülakata tabı tutulmak sureti ile yapılacaktır.

1- Sözlü sınavlar ilanda duyurulmuş olan yer ve saatte başlar geç gelenler sınava alınmazlar.

2- Sözlü sınav aşağıdaki sınav konuları üzerinden yapılacaktır.Hizmetin gerektirdiği duruma göre sportif,dayanıklılık gibi görevin gerektirdiği özellikleri ölçecek uygulamalı sınav şeklinde de yapılacaktır.bu durumda adayların yanlarında eşofman spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.

3- sınava girecek adaylar yanlarında resmi makamlarca verilmiş geçerli kimlik bulundurmak zorunda olup,istenildiğinde sınav komisyonuna ibraz etmeleri zorunludur.

SÖZLÜ SINAV KONULARI •

1- Türkiye Cumhuriyeti anayasası

2- Atatürk ilke ve inkılap tarihi

3- 657 sayılı Devlet memurları Kanunu

4- Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat

5- Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar.

6- Genel Kültür.

DEĞERLENDİRME :

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavda 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır.sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü sınav puanı ve KPSS puanı toplanıp ikiye bölünerek başarı puanı bulunacaktır.En yüksek başarı puanından başlayarak atatama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday ilen edilecektir.Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.

SINAV SONUCUNUN ÎT ANT

Yapılan sözlü mülakat sonunda yeteli görünen adaylar ve yedek adaylar bütün adayların mülakatı bitikten sonra en geç bir saat içinde belediyemiz ilan panosuna adayların almış oldukları ve alfabetik sıralamaya göre asılarak ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulur.Adaylann almış oldukları sözlü mülakat sınavı puanlan sınav komisyonuca tutanak altına alınır.

SINAV KOMİSYONUN SINAVI İPTALİ:

Sınav Komisyonu sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı taktirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiç birini alıp almama hakkına sahiptir. Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve bu durum adaylara bildirilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilİr.Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulnamazlar ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder