3 Şubat 2011 Perşembe

Savunma sanayi müsteşarlığı iş ilanı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan :

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SINAVLA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın kuruluşunu düzenleyen 3238 sayılı Kanunun 8. Maddesinin 3. bendi kapsamında özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sınavla


Kalite Test ve Sertifikasyon Uzmanı olarak çalıştırılmak üzere;

- 2 Elektrik-Elektronik Mühendisi,

- 1 Makina Mühendisi,

- 1 Uçak Mühendisi/Havacılık ve Uzay Mühendisi


Proje Mühendisi olarak çalıştırılmak üzere;

- 1 Endüstri Mühendisi,

- 2 Elektrik-Elektronik
Mühendisi,

- 1 Makina Mühendisi,

- 1 Uçak Mühendisi/Havacılık ve Uzay Mühendisi,

- 1 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi

toplam 10 (on) sözleşmeli personel alınacaktır.


1. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.


B) ÖZEL ŞARTLAR

1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından Mühendislik Fakültelerinin Uçak, Havacılık ve Uzay, Makina, Elektrik-Elektronik, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

2. 27- 28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden KPSSP (1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

3. Alanlarında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak,

4. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil (KPDS)/ Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavı (ÜDS) Sınavı?ndan 75 (yetmişbeş) puan veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan almış olmak,

5. Daha önce Müsteşarlık tarafından açılan sınavların sözlü aşamasına en fazla bir kez katılmış olmak.


2. BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ

a) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:

- Yüksek öğrenim belgesinin, yurtdışında eğitim görenler için Yüksek Öğretim Kurulu denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

- İki adet vesikalık fotoğraf,

- İş tecrübesine ilişkin olarak, çalıştığı işyerinden alınacak hizmet belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydının aslı veya onaylı örneği,

- Askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı örneği (erkek adaylar için),

- Özgeçmişleri,

- KPSS Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti,

- Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti

- Son 6 ay içinde alınmış adli sicil belgesi

- Müsteşarlıktan temin edilip doldurulacak İş Başvurusu Formu (istenildiği takdirde www.ssm.gov.tr adresinden de sağlanabilir).

(Yukarıda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla, fotokopisi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı?nca tasdik edilebilecektir)

b) Başvuru için istenen belgelerin en geç 21 Şubat 2011 günü mesai bitimine kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığı (Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı) Nasuh Akar Mah. Ziyabey Caddesi 1407. Sokak No:4 Balgat / Ankara adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sınava çağrılmayacaktır.

d) Başvuran adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, her öğrenim dalı için atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılacaktır.

e) Giriş Sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü sınava çağrılan adaylar öncelikle bir ön görüşmeye katılırlar. Ön Görüşme ve Sözlü sınav tarihleri, Giriş Sınavına çağırılacak adayların isimleri ile birlikte Müsteşarlık internet sitesinde (http://www.ssm.gov.tr/) ilan edilecektir.

f) Her bir öğrenim dalı için belirlenen kontenjan kadar adayın başvurmaması veya sözlü sınavda başarılı olmaması halinde, Müsteşarlık tarafından gerek görülür ise, boş kalan kontenjanlar diğer bölümlerden en yüksek puana sahip adaylar ile doldurulabilecektir.

3. DEĞERLENDİRME VE ATANMA

a) Sınav sonuçları Savunma Sanayii Müsteşarlığında ve Müsteşarlık internet sitesinde (http://www.ssm.gov.tr/) ve ilan panosunda duyurulacaktır.

b) Kazanan adaylar Maliye Bakanlığı'nın vize iznini müteakip işe başlayacaklardır.

c) İşe alınacak adaylar, sınav sonucunun tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle, Müsteşarlığa teslim ederler. Belgelerin teslimini müteakip, Müsteşarlık Makamınca sözleşme yapılır. Sözleşmenin yapılmasını takiben ilk iş günü içinde, aday göreve başlamak zorundadır. Adayların daha önce çalışmakta oldukları işyerlerine karşı çalışma yükümlülükleri olması halinde, adaylara 6 (altı) haftayı geçmemek şartıyla çalıştıkları işyerlerinden ilişik kesmeleri için süre tanınır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar, haklarını kaybederler.

d) Başvuru ve sınav koşulları için ayrıntılı bilgi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın (312) 4119014 numaralı telefonundan sağlanabilir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder