22 Mart 2011 Salı

Balıkesir il özel idare sözleşmeli personel alacak

BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

İLANI ve ŞARTLARI

İçişleri Bakanlığı Balıkesir Valiliği Balıkesir İl Özel İdaresi emrinde, 657 sayılı devlet memurları kanununun 4/B maddesine ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 49 uncu maddesine göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı ve adedi belirtilen TH sınıfı münhal pozisyonlara, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar doğrultusunda personel alınacaktır.

ALINACAK PERSONEL;

» 3 adet İnşaat Mühendisi,

» 1 adet Makine Mühendisi,

» 1 adet Çevre Mühendisi,

» 2 adet Mimar,

» 1 adet Şehir Plancısı,

» 1 adet Harita
Teknikeri,

» 1 adet İnşaat Teknikeri,

» 1 adet Jeoteknik Teknikeri

» 1 adet Harita ve Kadastro Teknisyeni

ŞARTLAR:

A) Genel Şartlar;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum olmamak,

3) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı İşlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, İrtikâp, rüşvet hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4) Erkekler için askerlik görevini yapmış olmak,

5) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6) Mühendisler, mimarlar ve şehir plancısı için en az 4 (dört) yıllık fakülte mezunu olmak, teknikerler için en az 2 (iki) yıllık yüksekokul mezunu olmak, teknisyen için en az lise, meslek lisesi veya teknik lise mezunu olmak gerekir.

B) Özel Şartlar;

1) Balıkesir il merkezi ve ilçelerinde, arazide çalışmaya engeli bulunmamak,

2) Mesleği ve branşına ait iş deneyimi, aldığı mesleki kurs ve seminerler, bilgisayar bilgisi, CAD programları bilgisi, sürücü belgesi v.b. tercih nedenidir,

3) Alımlar mülakat yöntemiyle yapılacaktır,

4) Şahsen müracaatlar geçerlidir (posta veya internet üzerinden müracaatlar geçersizdir),

C) İstenen Belgeler;

1) Başvuru dilekçesi (isim, adres ve telefon açık ve net yazılmalıdır),

2) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve sureti,

3) Nüfus cüzdanı sureti,

4) İkametgâh belgesi,

5) Özgeçmiş (CV),

6) 3 adet fotoğraf (son 3 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır)

D) Başvuru ve Sınav Bilgileri;

1) Başvuru Adresi: Balıkesir İl Özel İdaresi, Özmerkez Binası 5. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, TEL: 0266. 2396660 BALIKESİR

2) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 26.03.2010 Cuma – Saat 17.00’a kadar,

3) Mülakat Yeri: Balıkesir İl Özel İdaresi, Özmerkez Binası 5. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, TEL: 0266. 2396660 BALIKESİR

4) Mülakat Tarihi: 30.03.2010 Salı– Saat 10.00’da yapılacaktır.

5) Sonuçlar www.balikesirozelidare.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder