22 Mart 2011 Salı

Bitliste itfaiye eri alımı yapılacak

BİTLİS İLİ ADİLCEVAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Bitlis İli, Adilcevaz Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te belirtilen hükümler çerçevesinde ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına 2010 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Lisans)girmiş koşuluyla Belediyemiz Sınav Komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp,Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

BİTLİS İLİ ADİLCEVAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI
Bitlis İli, Adilcevaz Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te belirtilen hükümler çerçevesinde ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı,
derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına 2010 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Lisans)girmiş koşuluyla Belediyemiz Sınav Komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp,Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.
Sınıfı Kadro Unvanı Derecesi Adedi Taban Puan KPSS Puan Türü Cinsiyet Eğitim Durumu
GİH İtfaiye Eri 9 1 50 KPSSP3 E / K Lisans Düzeyinde Eğitim veren Fakültelerin Felsefe Bölümünden mezun olmak
GİH İtfaiye Eri 9 1 50 KPSSP3 E / K Lisans Düzeyinde Eğitim veren Fakültelerin İktisat Bölümünden mezun olmak
TOPLAM : 2 (İki) Adet İtfaiye Eri
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1-Genel Şartlar

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak

b) İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 05/04/2011 günü itibariyle 30 Yaşını (05/04/1981 ve sonrası doğumlu olanlar)doldurmamış olmak.

c) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

d) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak,

e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve KPSSP3 (Lisans) puan türünden 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almış olmak,

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak,tescilli olmak yada ilişiği bulunmamak.

g) Alınacak olan Kadrolar için yukarıdaki kadro karşılığındaki öğrenimlerinden sınav tarihi itibariyle mezun olmak.

SINAVA BAŞVURU

Başvurular 30/03/2011 Çarşamba günü saat 09.00 ‘da başlayıp aynı gün saat 17.00’de sona erecektir. Adaylar başvurularını, Bitlis İli, Adilcevaz Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapacak olup, posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular sınav komisyonu tarafından geçersiz sayılacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ

05/04/2011 Salı günü saat 10.00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda sözlü sınav yapılacaktır.06/04/2011 Çarşamba günü saat 10.00’da Belediyemize ait Garaj’da dayanıklılık sınavı yapılacaktır.Çağrılan Adayların sınavları aynı gün bitirilmediği takdirde ertesi gün devam edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru için Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak Başvuru Formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalem ile doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1- KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya ÖSYM’ce onaylı sureti.

2- T.C. Vatandaşlık Nolu Nüfus cüzdan fotokopisi

3- Son üç ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

4- Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi, (Belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti.)

5- Cumhuriyet Başsavcılığından son bir ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi.

6- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olduğunu (terhis)veya tecilli olduğunu gösterir belge.

7- Görevini devamlı yapmaya engel olmadığı, ayrıca boy ve kilosunu gösterir Resmi Sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu,

SINAVA GİRİŞ BELGESİ

KPSS başarı puan sırasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağrılacak olup,sınava çağrılan adayların listesi Belediyemize ait www.adilcevazbelediyesi.com sitesinde yayınlanacaktır.Sınava çağrılan adaylar için Sınava Giriş belgeleri 04/04/2011 tarihinde Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.Adaylar sınavda ,sınav giriş belgesiyle birlikte Kimlik tespitinde kullanılmak üzere Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi gibi fotoğraflı kimlik belgelerini de yanında bulunduracaktır.Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI (MÜLAKAT SINAV KONULARI)

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli İdarelerle ilgili Temel Mevzuatlar

e) İtfaiye Yönetmeliği

f) Genel Kültür.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

Başvuran adaylar İtfaiye Eri giriş sözlü sınavını 05/04/2011 Salı günü Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda saat 10.00’da yapılacaktır. Dayanıklılık testi (Belediyemize ait Garajda 06/04/2011 Çarşamba günü saat 10.00’da olmak üzere iki aşamada sınav yapılacaktır.Sözlü ve Dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden an az 70 puan almak gerekir.Bu değerlendirmede (a,b,c,d,e,f)konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutulur.Başarı notu,İtfaiye Eri giriş sınavında ,sözlü ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.Sözlü ve Dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.Bu değerlendirme (a,b,c,d,e,f) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabii tutulurlar.Sözlü sınav ile Dayanıklılık sınav notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle başarı notu belirlenir.

Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Belediye Hizmet binasında bulunan askı ilan tahtasına asılarak ve Belediyemize ait www.adilcevazbelediyesi.com İnternet sitesinde duyurulur.Ayrıca sınav sonucu sözlü ve uygulamalı sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir.Sınavı kazananlar arasında atanacak boş kadro sayısı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday belirlenir.Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.Süresi içinde yapılmayan ve İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

Sınav Komisyonu sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda ,başarı puanlarını düşük bulduğu ve yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını yada hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

NOT : Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.

İLANEN DUYRULUR

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder