4 Mart 2011 Cuma

Çorumda itfaiye eri alımı yapılacak

İtfaiye eri olmak isteyen iş arayan arkadaşlarımız için Çorum İskilip belediyesi itfaiye eri alımı ilanı yayınladı. Çorumda itfaiye eri olmak isteyenler için detaylar hemen aşağıda...

itfaiye eri olmak
T.C. ÇORUM İLİ İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

İskilip Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun kapsamında istihdam edilmek üzere 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yaymlanan Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 15,16 ve 17.maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye itfaiye yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı,derecesi, adeti, KPSS taban puanı türü belirtilen itfaiye Eri kadrolarına, Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

ALIM YAPILACAK KADRO İLE İLGİLİ ARANILAN NİTELİKLER

Sınıfı Unvan Derecesi Ade Cins KPSSP. T.Pua Öğrenim Durumu

G.İ.H. İtf.Eri 91 E/K KPSSP3 2010 71 Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği Lisans Bölümünden Mezun olmak

G.İ.H. İtf.Eri 9 1 E/K KPSSP3 2010 71 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Mezun olmak

ARANAN ŞARTLAR

I -Türk Vatandaşı olmak,

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Türk Ceza kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk/Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasma fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlardan mahkum olmamak,

4-KPSS (Kamu Personeli Seçme Smavı) 2010 sınavlarına girmiş, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Bölümünden ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Mezun olmak ve KPSSP3 sınavından 71 ve üzeri puan almış olan adaylar müracaat edebilir.

5-Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan, Tecili veya askerliğini yapmış olmak(Erkek adaylar için)

6-İtfaiye Yönetmeliğinin 15.maddesinin (c )fıkrasında belirtilen "Tartılma ve ölçülme aç karına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1,60 m, boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasmda (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak" şartlarına uygun olmak. Başvuru formundaki Boy ve kilo belirleme ölçümünü sağlık kuruluşuna onaylatmak

7-Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, itfaiye eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel bir özürü bulunmamak.

8-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak,

9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış ve çalışıyor olmamak,

10-Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının şartlarına uygun olmak,

11 -Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir durumu bulunmamak,

12-İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 22.03.2011 günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, şartları aranır.

13-Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak almacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup,sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız www.iskilip.bel.tr Internet sitesinden yayınlanacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

Başvuru, Belediyemizden alınacak boş başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde (Tükenmez kalemle) doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenerek yapılacaktır.

1-T.C.vatandaşlık nolu nüfus cüzdan fotokopisi,

2-Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi,

3-Adli sicil belgesi,

4-Son üç ay içerisinde çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf (bir adedi müracaat formuna yapıştırılacak)

5- 2010-KPSS smav sonuç belgesi fotokopisi,

6-Erkek adaylar için Askerlik ilişkisinin olmadığma dair belge,

7-Görevini yapmaya engel olmadığma dair sağlık kurumlarından alınan rapor.

BAŞVURU YERİ VE SEKLİ

Başvuru süresi 14.03.2011 günü sabah saat: 10.00'da başlayacak ve yine aynı gün saat: 16.00'de mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular İskilip Belediye Başkanlığına ait hizmet binasındaki Başvuru Bürosuna şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Sınava katılabilme şartı taşıyan adaylara personel müdürlüğünce giriş belgesi (aday kimlik kartı) verilecektir.

MÜLAKAAT KONULARI

1-T.C.Anayasası,

2-Atatürk İlke ve inkılap Tarihi,

3-657 sayılı devlet memurları kanunu,

4-Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat,

5-Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar,

6-Genel kültür,

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1-Sözlü ve uygulamalı sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar, ve geç gelenler sınava alınmazlar, 2-Sözlü smav yukarıdaki smav konulan üzerinde ya-pılacaktır.3- Smav giren adaylar yanlarında sınav giriş belgesi (aday kimli kartı) ile birlikte resmi makamlarca verilmiş bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadır.4-Adaylar spor ayakkabısı ve gerekli spor malzemeleri bulundurmak zorunludur.5-Smav komisyoncunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır, sözlü sınavdan 70 puanm altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Başarı notu sözlü sınavda alman not ile KPSS puanınm ortalamasıdır.6-En yüksek başarı puanı alan aday Asil, ikinci olan aday yedek ilan edilecektir.7-Ataması yapılacak olan adaya tebligat gönderilir, tebligatta belirtilen süre içerisinde gerekli belgeleri Belediye ye teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ

Smav, İskilip Belediyesi İdare Binasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde 22.03.2011 günü saat: 10.00' da sözlü sınav (mülakat) olarak yapılacaktır. Dayanıklılık sınavı aynı gün saat: 15'00 de Belediyemiz İtfaiye Amirliğinde yapılacaktır. Sınav giriş kartı olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Ayrıca sınav sonuçlan (www.iskilip.bel.tf) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

İLAN OLUNUR

Adres: İskilip Belediye Başkanlığı Tel. : 0 364 511 60 62 Faks : 0 364 511 60 20 e-mail adresi: iskilipbel@:yahoo.com
Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder