2 Mart 2011 Çarşamba

Konyada kpss puanı ile itfaiyeci alınacak

KARKIN BELEDİYESİ SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Karkın Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı devlet memurlar, kanununa tabı olarak ıslıhdam edilmek ü/ere 21 10 2006 tanh ve 26326 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye itfaiye yönetmenlinin 15.16 ve 17 maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Belediye itfaiye yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde: Belediyemizde münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, KPSS puan türü. taban puanı xe öğrenim durumu belirtilen 1 Adet itfaiye Eri kadrosuna 2010 yılı kamu personeli seçme sınavına (KrSS) ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak ürere kadro ve öğrenim durumu itibariyle ilan edilen sayının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Cinsiyet Öğrenim Durumu En Az KPSS Puanı

İtfaiye Eri GİH 11 1 E/K En az Lise ve dengi okul Mezunu olmak 60

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartların >anı sıra;

1) 1- Türk vatandaşı olmak.

2) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik
gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

3) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde 1.67m,kadınlarda en az 1.60m boyunda olmak vc boyun İm den fazla olan kısmı ile kilosu arasında kg.dan fazla fark olmamak.

4) İtfaiye eri sınavının yapılacağı 07.04.2011 günü itibariyle 30 yaşım doldurmamış olmak,

5) Erkek adayların Askerlik çağına gelmiş ise muzaffer askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya vedek sınıfına geçirilmiş olmak.

6) Kalıcı ve bulaşın hastalığı olmamak, İtfaiye En görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olarak bir özrü bulunmamak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvuru süresi 04/04/2011 tarihinde saat 09.30 ile saat 16.00 arasındadır. Başvurular yazı işlen müdürlüğünden yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş başvuru formu örneği Belediyemizden temin

edilecektir.)

2) KPSS sonuç belgesi örneği (aslı ibraz edilecektir.)

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşlık Nosu olan)

4) Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (asİJ ibraz edilecektir.)

5) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

6) Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı

7) Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil belgesi(son bir ay içinde alınmış)

SINAV YERİ VE ZAMANI

Sınav Karkm Belediye Başkanlığı Yaz.) İşleri Müdürlüğü ÇUMRA/KARKIN adresinde 07/04/2011günü saat l0.00'da başlayacak olup dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak yapılacaktır. Çağırılan adayların tamamı bitirilmediği taktirde takip eden tarihlerde sınava devam edilecektir.

Sınava müracaat eden adaylar, müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespıl bölümünü Sağlık Ocaklarından onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerin 100 üzerinden ayrı ayrı taktir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.

2) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, itfaiye yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarım sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden 70 puan almak gerekir.

4) Smav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde Belediyemiz ilan panoları ile ilan edilir. Sınav sonuçlan kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların Belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

5) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yansı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağırılır.

SINAV KONULARI

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi

3) 657 sayılı Devlet Memurlan kanunu

4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

5) Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi.

KARKIN BELEDİYESİ

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder