8 Mart 2011 Salı

Manisada kpss puanı ile itfaiye eri alımı yapılacak

KUMKUYUCAK BELEDİYESİ SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Kumkuyucak Belediye Başkanlığa bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuny'nun 48. maddesinin (A) fıkrasındaki şartlara tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye îlfaiye Yönetmenliği'nin 15. 16 ve 17. ftıaddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği'ııde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te belirtilen hükümler çerçevesinde: Belediyemize aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 1 Adet İtiaiye bri kadrosuna 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı"na (KPSS) girmiş vc belediyemiz Sınav Komisyonu'nca belirlenen aşağıdaki laban puanlarına göre belediyemize müraeaal eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumu itibariyle ilan edilen sayının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Cinsiyeti Öğrenim Durumu En Az KPSS Puanı

İtfaiye Eri GİH 9 1 E/K Üniversite (Lisans) Mezunu 48

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı katıunun 48. maddesindeki genel şartların yanı sıra;

1) Sağlık aç ısından, kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlanma uygun olmak,

2) Tartılma veT ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67m kadınlarda en az 1.60m boyunda olmak ve boyun İm den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak,

3) İtiaiye eri sınavının yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için Askerliğini uygulamalı olarak yapmış, tecilli veya muaf olmak.

5) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışıyor olmamak,

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvuru süresi 14/03/2011 tariflinde saat: 09:00'da başlayıp 16/03/2011 saat: 16:00'ya kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve c-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Jr-ksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular ve nitelikleri uygun olmadığı tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1) Aday tarafından doldurulacak: olan Başvuru Formu (Boş başvuru formu örneği belediyemizden temin cdilcccktir.)

2) KPSS sonuç belgesi ömeği (aslı ibraz edilecektir.)

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik No'su olan)

4) Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)

5) 2 adet yeııi çekilmiş vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

6) Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı

7) İkametgah belgesi

8) Adli Sicil Belgesi

9) Sağlık Raporu

10) Boy kilo Tespit formu. (Boy ve kilo tespiti Sınav komisyonu tarafından yapılacaktır.)

SINAV YERİ VE ZAMANI

¦Sınav Kumkuyucak Belediyesi hizmet binasında başkanlık odasında 21/03/2011 günil saat 10 00 da sözlü sınav olarak yapılacaktır. Sınava giriş belgesi olmayan ve başvuru sırasında islenen belgelen noksan olan adaylar vc sınava geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI

1) TürkiyeCumhuriyeti Anayasası

2) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi

3) 657 sayılı Devlet Memurları kanunu

Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacakla. 5) Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 1 ö.maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi,

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar ve geç gelenler sınava alınmazlar.

Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 kat. aday belirlenerek sörlü sınava çağrılır. Sözlü sınavdan ve dayanıklılık testinden 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Sözlü sınav notu ile dayanıklılık testi notunun ortalaması sözJtl sınav notunu verir.

Sınav Başarı Puanı Sözlü sınavdan 70 ve üzeri not alan adayların sözlü sınav notu ve KPSS nolu toplanıp ikiye bölünerek başan puanı bulunur. En yüksek başarı puanından başlanarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yansı kadar yedek ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykın beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder