8 Mart 2011 Salı

Tekirdağ itfaiye eri iş ilanı

TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Kapaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 S.D.M.K’nunu kapsamında istihdam edilmek üzere 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15.16.17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde 657 S.D.M.K.’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında yer alan şartları taşımak koşulu ile belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan aşağıda unvanı, derecesi, sınıfı ve sayısı belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına personel alımı yapılacaktır.
tekirdağ iş ilanı

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti KPSS Puan Türü Taban Puanı Öğrenim Durumu
G.İ.H İtfaiye Eri 9 5 E/K KPSSP3 50 Lisans mezunu
G.İ.H İtfaiye Eri 10 7 E/K KPSSP93 50 Önlisans mezunu
G.İ.H İtfaiye Eri 11 5 E/K KPSSP94 50 Lise veya dengi okul mezunu
Toplam:17 Adet İtfaiye Eri

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

5- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

6- İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 09/05/2011 günü itibariyle 30 yaşını (09/05/1981 ve sonrası doğumlu olanlar) doldurmamış olmak,

7-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları ve Lisans Mezunları için KPSSP3, Önlisans Mezunları için KPSSP93 ve Lise veya Dengi okul mezunları için KPSS94 puan türünden yukarıda sınav komisyonunun belirlemiş olduğu taban puanı ve üzerinde KPSS puanı almaları şarttır.

8-Alınacak kadro için yukarıdaki kadro karşılığındaki öğrenimlerden sınav tarihi itibariyle mezun olmak,

9- Erkek adayların Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya muaf olmak,

şartları aranır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvurular ; Kapaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne (Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı No:114 Kapaklı/Çerkezköy adresine) şahsen yapılacaktır.

Başvuru süresi 21/03/2011 tarihinde saat 08:00 başlayacak olup, 31/03/2011 tarihi mesai saati sonuna saat 17:00’ye kadar devam edecektir. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. (Cumartesi ve Pazar günü başvurular kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :

1) Kapaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak Ek-1 iş talep formu , aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalem ile doldurularak ,ilgili forma aşağıdaki belgeler eklenecektir.

2) KPSS Sonuç Belgesi Aslı ya da internet çıktısı

3) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi aslı ibraz edilecektir.

4) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

5) Son altı ay içinde çekilen 2 adet fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

6)Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi (son bir ay içinde alınmış)

7)Askerliğini yapan adaylar için askerliğini yaptıklarına dair belgenin veya tecilli olanların tecil belgeleri aslı veya tasdikli sureti.

8)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Sağlık Ocağı/Aile Sağlığı Merkezlerinden alınacak sağlık raporu)

9)Çerkezköy Devlet Hastanesi Cerrahi Binasında (Teğmen Akın Caddesi Albay Şahin Sokak No:14 ÇERKEZKÖY) bulunan Dâhiliye Polikliniğinden alınacak boy kilo tespit formu (Boy kilo tespit formu Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup,sınava çağırılan adayların listesi Başkanlığımız (www.kapakli.bel.tr) internet sitesinde yayınlanacaktır. Sınava çağırılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 09 Mayıs Pazartesi günü Saat 08:30’da Kapaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. Adaylar sınava giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaktır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVA GİRECEK ADAYLARIN AÇIKLAMASI:

KPSS başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kadro sayısının 3 katı kadar (Lise ve dengi okul mezunu 15 kişi ,2 yıllık yüksekokul mezunu 21 kişi ,fakülte mezunu 15 kişi) aday çağırılacak olup,sınava çağırılacak olan adayların listesi Başkanlığımız www.kapakli.bel.tr internet adresinde yayınlanacak ve ayrıca yönetmelik hükümleri gereği sınava çağırılacak olan adaylara sınav,yer,gün ve saati yazılı olarak duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI :

1) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesi,

2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ

İtfaiye Eri Alım Sınavına ,yönetmelik hükümleri gereğince 09/05/2011 Pazartesi günü 10:00’ta Kapaklı Belediyesi İtfaiye Amirliği (Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:4’te Kapaklı/ÇERKEZKÖY) adresinde dayanıklılık testi yapılacaktır.10/05/2011 Salı günü 10:00’ta Kapaklı Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası (İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No:4-6 Kapaklı/ÇERKEZKÖY) adresinde sözlü sınav yapılacaktır.Dayanıklılık testinin yapılacağı 09.05.2011 Pazartesi günü adayların yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı bulundurulmaları gerekmektedir.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME.

Sınav için başvuran adaylara, alfabetik soyadı sırasına göre çağırılmak suretiyle 09/05/2011 Pazartesi günü 10:00’ta Kapaklı Belediyesi İtfaiye Amirliği (Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:4’te Kapaklı/ÇERKEZKÖY) adresinde dayanıklılık testi yapılacaktır. 10/05/2011 Salı günü 10:00’ta Kapaklı Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası (İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No:4-6 Kapaklı/ÇERKEZKÖY) adresinde sözlü sınav yapılacaktır

Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.

Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, İtfaiye Yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ile www.kapakli.bel.tr Internet adresinde ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve Internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder