17 Mart 2011 Perşembe

Yüzüncü yıl üniversitesi sözleşmeli personel alacak

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar1 da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre) aşağıda belirtilen pozisyonlara 6 (Altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BİRİMİ: ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

Eczacı 2 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

Fizyoterapist 3 1 -Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. 2-2010 yılı KPSS (B) sınavından alınan
puanlamaya göre sıralama yapılacaktır.

Radyoloji Teknisyeni 1 1- Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Acil Yardım, ilk ve Acil Yardım Önlisans Programlarının birinden mezun olmak, 2- Endoskopi Sertifikasına sahip olmak, 3-2010 yılı KPSS (B) sınavından alınan puanlamaya göre sıralama yapılacaktır.

1-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

e) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

f) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

II-DİĞER ŞARTLAR

1 - 2010 yılları KPSS (B) sınavından alınan puanlamaya göre sıralama yapılacaktır.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

3- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

4- Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS sınavına girme koşulu aranmamaktadır. Ancak, başvuru sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla olması halinde kazananlar Rektörlüğümüzce oluşturulacak komisyon tarafından belirlenecektir.

5- Eczacı pozisyonlarına başvuran adayların 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczacılar Hakkındaki Kanun'un 2 ve 3.üncü maddelerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

6- Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

III-BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

IV-BAŞVURULARIN1N DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içende aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

V-İSTENEN BELGELER:

- 2010 yılı KPSS (B) sonuç belgelerinin fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eczacı kadrolarına başvuranlardan istenmemektedir.)

- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

-2 adet fotoğraf.

Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı / VAN

Tel: 0432 225 10 87

04322251787

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder